Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2010 z dne 6. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2010 z dne 6. 4. 2010

Kazalo

1233. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2B), stran 3805.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 24. marca 2010.
Št. 003-02-3/2010-26
Ljubljana, dne 1. aprila 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU (ZPCP-2B)
1. člen
V Zakonu o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 - popr. in 123/08) se v prvem odstavku 3. člena doda nova 14.a točka, ki se glasi:
»14.a »izdelava izkaznice« zajema blanket izkaznice in personalizacijo izkaznice. Blanket izkaznice in personalizacija sta izdelana v skladu z Direktivo 2003/59/ES. Personalizacija je nanos osebnih podatkov na blanket izkaznice, kjer gre v določenem delu izdelave dokumenta za lasersko graviranje podob in besedila, implementacijo in poosebljanje čipa ali magnetnega traku, izbočen ali vbočen tisk, eno- ali večbarvni termotisk podob in besedila, implementacijo podpisnega traku, nanos zaščitne folije, termotisk bar kod, nanos stratch-off folije oziroma spraskanke, odvisno od zahtev zaščite posameznega dokumenta;«.
19. točka se spremeni tako, da se glasi:
»19. »kabotaža« je vsak prevoz potnikov ali blaga med posameznimi kraji v Republiki Sloveniji, ki ga opravlja prevoznik ali prevoznica Skupnosti (v nadaljnjem besedilu: prevoznik Skupnosti) ali tuji prevoznik ali prevoznica (v nadaljnjem besedilu: tuji prevoznik) oziroma prevoz potnikov ali blaga med posameznimi kraji v drugi državi, ki ga opravlja domači prevoznik;«.
2. člen
V drugem odstavku 5. člena se črta beseda »eni«.
3. člen
V prvem odstavku 32. člena se besedilo prve alinee spremeni tako, da se glasi:
»- da ni več izpolnjen kateri koli od predpisanih pogojev za pridobitev licence, razen če je izpolnjen kateri od pogojev za začasni odvzem licence oziroma njenih izvodov po prejšnjem členu;«.
4. člen
Besedilo druge alinee prvega odstavka 33. člena se spremeni tako, da se glasi:
»- veljavno vozniško dovoljenje z vpisano kodo Skupnosti, ki izkazuje pridobljeno temeljno kvalifikacijo voznika ali veljavno izkaznico o vozniških kvalifikacijah;«.
V peti alinei istega odstavka se besedilo »Uredbo Sveta 3118/93/EGS« nadomesti z besedilom »Uredbo Sveta (EGS) 881/92«.
Prvi stavek drugega odstavka se črta.
Črta se tretji odstavek.
Dosedanji četrti do sedmi odstavek postanejo tretji do šesti odstavek.
5. člen
V 36. členu se v četrti alinei na koncu besedila pred podpičjem doda besedilo », in vozil za prevoz poškodovanih in pokvarjenih vozil«.
Doda se nova osma alinea, ki se glasi:
»- vozil, ki so v okviru izvajanja servisa ali popravila v mehanični delavnici na poskusni vožnji.«.
6. člen
Besedilo šestega odstavka 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Temeljne kvalifikacije se pridobijo v sistemu pridobitve temeljne kvalifikacije v skladu s tem zakonom ali v okviru srednjega poklicnega izobraževanja za voznike. Program srednjega poklicnega izobraževanja za voznike mora obsegati vsebino znanj, določenih s predpisom ministra iz 43. člena tega zakona, katalog znanj ali program izobraževanja oziroma usposabljanja pa mora pred začetkom njegovega izvajanja odobriti minister. Po uspešno končanem poklicnem izobraževanju za voznike se pridobljene temeljne kvalifikacije potrdijo z ustreznim spričevalom iz sedmega odstavka tega člena. To spričevalo se izroči udeležencu poleg listin, ki jih predvideva program poklicne šole ali drugega izobraževanja oziroma usposabljanja.«.
7. člen
Doda se nov 37.a člen, ki se glasi:
»37.a člen
(preizkus znanja)
Preizkus znanja iz prejšnjega člena opravlja komisija, ki jo imenuje minister. Člani komisije za teoretični preizkus znanja morajo imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj na področju cestnega prometa. Člani komisije za praktični preizkus znanja morajo imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo, izpit za učitelja vožnje in izpit za ocenjevalca vožnje ustrezne kategorije ter najmanj tri leta delovnih izkušenj s področja učenja in ocenjevanja vožnje ustrezne kategorije.«.
8. člen
V drugem odstavku 40. člena se na koncu besedila doda besedilo, ki se glasi: »To velja tudi za voznike državljane tretjih držav, ki se želijo zaposliti pri podjetju s sedežem v Republiki Sloveniji in temeljne kvalifikacije potrebujejo za pridobitev delovnega dovoljenja.«.
9. člen
42. člen se spremeni tako, da se glasi:
»42. člen
(vpis vozniške kvalifikacije)
(1) Kot dokaz o pridobljeni vozniški kvalifikaciji upravni organ, pristojen za izdajo vozniških dovoljenj, na podlagi spričevala o pridobljeni temeljni kvalifikaciji, vpiše v vozniško dovoljenje ali v izkaznico o vozniških kvalifikacijah kodo Skupnosti, v skladu z Direktivo 2003/59/ES.
(2) Vozniška kvalifikacija se vpiše v vozniško dovoljenje, če je bilo to izdano v Republiki Sloveniji. Če voznik želi se mu izda izkaznica o vozniških kvalifikacijah. Vpis kode v vozniško dovoljenje ali izdajo izkaznice o vozniških kvalifikacijah opravi upravni organ pristojen za izdajo vozniških dovoljenj (v nadaljnjem besedilu: izdajatelj).
(3) Označba kode Skupnosti na izkaznici o vozniških kvalifikacijah ali na vozniškem dovoljenju, ki ju je izdal pristojni organ druge države članice Skupnosti v skladu z Direktivo 2003/59/ES, izkazuje pridobljene vozniške kvalifikacije.
(4) Spričevala in drugi dokumenti organov in organizacij iz države, ki ni članica Skupnosti, se priznajo kot dokaz pridobljenih vozniških kvalifikacij, če je tako določeno z mednarodnim sporazumom.
(5) Voznikom, ki pridobijo temeljno kvalifikacijo za prevoz oseb in prevoz blaga in imajo različno veljavnost vozniške kvalifikacije oziroma kode Skupnosti za te vrste prevozov, se ob zaključenem rednem usposabljanju veljavnost kode oziroma kvalifikacije za obe vrsti prevozov izenači tako, da se veljavnost manj časa veljavne kvalifikacije oziroma kode izenači z veljavnostjo kode oziroma kategorije, ki velja dalj časa.«.
10. člen
Dodajo se novi 42.a do 42.f člen, ki se glasijo:
»42.a člen
(vloga za izdajo izkaznice o vozniških kvalifikacijah)
(1) Vloga za izdajo izkaznice se vloži pri izdajatelju na obrazcu, ki ga določi minister. Obrazec mora biti dosegljiv na spletnih straneh ministrstva in pri izdajatelju.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke:
- osebno ime,
- EMŠO in rojstni datum ter spol,
- kraj rojstva,
- državo rojstva,
- državljanstvo,
- naslov stalnega prebivališča,
- naslov začasnega prebivališča, če ta ni enak stalnemu prebivališču, oziroma naslov, na katerega se pošlje izkaznica,
- številko vozniškega dovoljenja,
- datum izdaje vozniškega dovoljenja,
- državo izdajateljico vozniškega dovoljenja,
- naziv organa, ki je izdal vozniško dovoljenje,
- datum in kraj vložitve vloge,
- osebno ime, EMŠO ter stalno prebivališče pooblaščenca za vročanje,
- naslov podjetja pooblaščenca,
- vrsto osebnega dokumenta pooblaščenca,
- obseg pooblastila pooblaščenca,
- podpis voznika/voznice,
- kategorijo, za katero naj se izda izkaznica, z datumom veljavnosti.
(3) Vlogi za izdajo izkaznice je treba priložiti:
- spričevalo o pridobljenih temeljnih kvalifikacijah ali spričevalo o rednem usposabljanju,
- tuje vozniško dovoljenje in potni list na vpogled,
- fotografijo predpisane velikosti; fotografija se priloži v fizični ali digitalni obliki. Izdajatelj na vlogo stranke lahko uporabi tudi njeno fotografijo, ki jo v skladu z zakonom, ki ureja osebno izkaznico, hrani v elektronskem odložišču.
(4) Podatke o dejstvih iz tega člena, o katerih vodi uradno evidenco organ ali nosilec javnega pooblastila, si izdajatelj preskrbi po uradni dolžnosti. Drugi organi in nosilci javnih pooblastil so izdajatelju izkaznic te podatke dolžni zagotoviti in v sodelovanju z njim zagotoviti najenostavnejši način izmenjave oziroma vpogleda v te evidence in podatke. Če gre za pridobitev osebnih podatkov, mora izdajatelj izkaznic stranki navesti, katere osebne podatke bo pridobil iz določenih uradnih evidenc.
(5) Tuji državljani, ki nimajo določene EMŠO v Republiki Sloveniji, morajo pri pristojnem organu pred podajo vloge zaprositi za njeno izdajo.
(6) Vloga za izdajo izkaznice s priloženo dokumentacijo se hrani 10 let od dneva vložitve pri izdajatelju izkaznic.
42.b člen
(obrazec izkaznice)
(1) Izkaznica mora vsebovati naslednje podatke:
- osebno ime imetnika izkaznice,
- datum in kraj rojstva imetnika izkaznice,
- datum izdaje izkaznice,
- datum izteka veljavnosti izkaznice,
- naziv izdajatelja izkaznice,
- številko vozniškega dovoljenja,
- fotografijo imetnika izkaznice,
- serijsko številko vozniškega dovoljenja,
- podpis voznika,
- stalno prebivališče (neobvezno),
- (pod)kategorijo vozil, za katere voznik izpolnjuje zahteve glede temeljnih kvalifikacij oziroma rednega usposabljanja,
- ustrezno kodo Skupnosti in
- prostor, predviden za morebiten vpis nujnih administrativnih podatkov v zvezi z varnostjo v cestnem prometu (neobvezno).
(2) Obrazci izkaznic se tiskajo v slovenščini.
42.c člen
(izdelava in personalizacija izkaznic)
(1) Izdelavo obrazcev izkaznic in personalizacijo izkaznic izvaja pravna oseba, izbrana v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila. Osebe, ki te naloge izvajajo morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- da so polnoletne;
- da niso bile pravnomočno obsojene zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece;
- da niso v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
(2) Osebne podatke iz 42.a člena sme uporabljati pravna oseba iz prejšnjega odstavka samo za potrebe vpisa podatkov na obrazec izkaznice ter vročitve izkaznice in jih mora takoj, najpozneje pa v 30 dneh po uporabi uničiti.
(3) Minister določi ceno izkaznice o vozniških kvalifikacijah s sklepom, ki se ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(4) Nadzor nad izdelavo obrazcev in personalizacijo izkaznic izvaja ministrstvo. Uradne osebe ministrstva imajo pri nadzoru pravne osebe iz prvega odstavka tega člena pravico pregledati vso dokumentacijo, ki se nanaša na postopke izdelave, personalizacije in skladiščenja obrazcev izkaznic, pregledati prostore, v katerih poteka njihova izdelava, personalizacija in skladiščenje ter opraviti nadzor izpolnjevanja pogojev za osebe, ki opravljajo naloge izdelave, personalizacije in skladiščenja teh obrazcev.
(5) Pravna oseba iz prvega odstavka tega člena mora uradnim osebam ministrstva omogočiti izvedbo nadzora iz prejšnjega odstavka ter jim dati na vpogled vso potrebno dokumentacijo, ki se nanaša na naloge izdelave obrazcev in personalizacije izkaznic, skladiščenje ter izpolnjevanje pogojev oseb, ki te naloge opravljajo.
(6) Uradna oseba iz četrtega odstavka tega člena ima pri opravljanju nadzora pravico in dolžnost:
- odrediti, da se ugotovljene nepravilnosti ali pomanjkljivosti pri izdelavi, personalizaciji in skladiščenju obrazcev izkaznic odpravijo v roku, ki ga določi;
- zagotoviti, da oseba, ki ne izpolnjuje pogojev za opravljanje nalog izdelave, personalizacije in skladiščenja obrazcev izkaznic, preneha opravljati te naloge in zahtevati, da se jo nadomesti z osebo, ki izpolnjuje predpisane pogoje;
- začasno zaustaviti izdelavo in personalizacijo obrazcev izkaznic in predlagati uvedbo postopka za odvzem pooblastila za izdelavo in personalizacijo obrazcev izkaznic, če ugotovi, da nepravilnosti ali pomanjkljivosti iz prve alinee niso bile odpravljene v določenem roku, ali da pravna oseba ni sposobna opravljati poverjenih nalog.
42.č člen
(vročitev izkaznice)
(1) Izkaznica se vroči po pošti z obvezno osebno vročitvijo. Pisemska pošiljka z izkaznico je naslovljena na osebo, ki se ji vroči izkaznica.
(2) Izkaznica se lahko ob predložitvi pooblastila ali izjave pooblaščenca o obstoju pooblastila v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, vroči tudi pooblaščencu.
(3) Vročitev po pošti je opravljena, ko stranka prevzame osebno izkaznico. Če izkaznice ne prevzame v osmih dneh, se osebna izkaznica vrne izdajatelju, ki jo za čas njene veljavnosti hrani v arhivu.
42.d člen
(pogrešitev izkaznice)
(1) Pogrešitev, izgubo ali tatvino izkaznice (v nadaljnjem besedilu: pogrešitev) mora imetnik izkaznice v osmih dneh naznaniti izdajatelju izkaznic.
(2) Pogrešitev izkaznice v tujini mora imetnik v osmih dneh po prihodu v Republiko Slovenijo naznaniti izdajatelju izkaznic.
(3) Za prijavo pogrešitve izkaznice se smiselno uporabljajo določbe 42.a člena tega zakona.
(4) V naznanitvi pogrešitve je treba navesti resnične podatke o okoliščinah pogrešitve izkaznice.
42.e člen
(elektronska evidenca izkaznic)
(1) Evidenca izdanih izkaznic vsebuje naslednje podatke:
- podatke iz drugega odstavka 42.a člena tega zakona,
- organ, ki je izdal izkaznico,
- datum izdaje izkaznice in datum veljavnosti izkaznice,
- serijsko številko izdane izkaznice in registrsko številko voznika,
- kategorijo vozil in podkategorije vozil, za katere velja vozniška kvalifikacija, in datum veljavnosti vozniške kvalifikacije za posamezno kategorijo,
- datum vročitve izkaznice vozniku/voznici,
- revizijsko sled dostopov, popravkov in sprememb vseh uporabnikov evidence,
- podatke o zamenjavi izkaznice zaradi pogrešitve, izgube, tatvine in obrabljenosti.
(2) Evidenco izkaznic vodi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, upravne enote pa vnašajo podatke. Evidenca se lahko poveže z evidenco izdanih vozniških dovoljenj. Podatki iz evidence se vodijo pet let po prenehanju veljavnosti izkaznice.
(3) Podatke iz evidence o izdanih osebnih izkaznicah lahko uporabljajo delavci izdajatelja za opravljanje nalog s svojega delovnega področja, uporabljajo pa jih lahko tudi policisti, cariniki, prometni inšpektorji ter delavci ministrstva za promet, če gre za izvrševanje z zakonom določenih nalog.
(4) Minister podrobneje predpiše način, postopek in čas vodenja evidence izkaznic.
42.f člen
(razveljavitev izkaznice)
Izdajatelj izkaznic ima pravico razveljaviti izkaznico v naslednjih primerih:
- če oseba ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev izkaznice,
- če so bili podatki, navedeni v vlogi za izdajo izkaznice, neresnični.«.
11. člen
V drugem odstavku 54. člena se v tretjem stavku pred piko doda besedilo », pri čemer sta lahko pogodba in seznam potnikov shranjena na elektronskem spominskem mediju«.
12. člen
V tretjem odstavku 76. člena se besedilo »iz prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »iz tega člena«.
13. člen
V prvem odstavku 78. člena se beseda »direkcija« nadomesti z besedilom »prometni inšpektorat«.
14. člen
V 82. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Oseba, ki opravlja prevoz iz prvega odstavka tega člena, mora imeti v vozilu dokazila, da opravlja prevoz za lastne potrebe (na primer dokazilo, da so potniki člani društva, da so zaposleni pri osebi, ki opravlja prevoz, da so plačali turistični aranžma, ki vključuje tudi prevoz; najemno, zakupno ali lizinško pogodbo, če vozilo ni v lasti osebe, ki opravlja prevoz; dokazilo, da je voznik zaposlen pri osebi, ki opravlja prevoz, oziroma da je član društva).«.
15. člen
V 85. členu se besedilo četrte alinee spremeni tako, da se glasi:
»- vozila morajo biti v lasti izvajalca prevoza ali najeta. V primeru najema vozila morajo biti izpolnjeni tudi pogoji iz prvega in drugega odstavka 107. člena tega zakona.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Oseba, ki opravlja prevoz iz prejšnjega odstavka, mora imeti v vozilu dokazila, da opravlja prevoz za lastne potrebe (na primer račun, dobavnico, odpremnico, tovorni list).«.
16. člen
Na koncu četrtega odstavka 90. člena se pika nadomesti z vejico in se doda besedilo »za CEMT dovolilnice pa najpozneje do 15. novembra tekočega leta.«.
17. člen
Dodajo se novi deseti, enajsti, dvanajsti, trinajsti in štirinajsti odstavek 102. člena, ki se glasijo:
»(10) Nadzorni organ, ki je pristojen za nadzor dovolilnic in dovoljenj za prevoz blaga, izda tujemu prevozniku za bilateralni ali tranzitni prevoz posebno dovoljenje in o tem obvesti direkcijo:
- če Republika Slovenija nima sklenjene pogodbe o mednarodnem cestnem prevozu blaga z državo, v kateri je motorno vozilo registrirano, oziroma nima s to državo izmenjanih dovolilnic,
- če je motorno vozilo označeno z začasnimi registrskimi tablicami.
(11) Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, in fizične osebe, pri katerih se v mednarodnem cestnem prometu in pri opravljanju kabotaže blago nalaga ali razlaga, so dolžni pred nalaganjem ali razlaganjem blaga preveriti, ali imajo tuji prevozniki in prevozniki Skupnosti ustrezno in pravilno izpolnjeno dovolilnico oziroma dovoljenje in spremljajoče dokumente, kadar so ti glede na določbe tega zakona, predpise Skupnosti ali mednarodne sporazume potrebni.
(12) Osebe, navedene v prejšnjem odstavku, morajo preveritev ustreznosti in pravilne izpolnjenosti dovolilnice oziroma dovoljenja evidentirati na dovolilnici oziroma dovoljenju tako, da navedejo datum in uro, se podpišejo in odtisnejo žig. Kopije dovolilnic oziroma dovoljenj, ki so jih evidentirale, so dolžne hraniti tri leta. Če tuji prevoznik ali prevoznik Skupnosti nima ustrezne ali pravilno izpolnjene dovolilnice oziroma dovoljenja, mu zgoraj navedene osebe ne smejo dovoliti nalaganja ali razlaganja blaga. Pred razlaganjem blaga obvestijo pristojni carinski organ, ki ukrepa v skladu z osmim odstavkom tega člena in odobri razložitev blaga.
(13) Minister podrobneje določi način preverjanja, evidentiranja in hrambe kopij dovolilnic oziroma dovoljenj in spremljajočih dokumentov skladno s prejšnjim odstavkom.
(14) Za spremljanje izvajanja določbe enajstega odstavka tega člena imenuje minister komisijo, ki jo sestavljajo predstavniki ministrstva.«.
18. člen
Drugi odstavek 103. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Šteje se, da je dovolilnica pravilno izpolnjena, če so izpolnjene vse rubrike v dovolilnici.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če na dovolilnici iz prejšnjega odstavka niso izpolnjeni podatki o prevozniku in vozilu, ki opravlja prevoz, ter podatki o datumu in uri prestopa državne meje Republike Slovenije, se šteje, da je bil prevoz opravljen brez dovolilnice in da dovolilnice ni v vozilu.«.
19. člen
V 106. členu se na dveh mestih beseda »direkcija« v različnih sklonih nadomesti z besedilom »prometni inšpektorat« v ustreznem sklonu.
20. člen
Črta se četrti odstavek 107. člena.
21. člen
V drugem odstavku 115. člena se črta deveta alinea.
Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Določba četrtega odstavka tega člena ne velja za samostojne podjetnike posameznike ter pravne osebe, ki zaposlujejo manj kot 10 ljudi.«.
22. člen
V prvem odstavku 117. člena se druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»- carinski organi so pooblaščeni, da na celotnem ozemlju Republike Slovenije preverjajo, ali imajo domači prevozniki, prevozniki Skupnosti in tuji prevozniki pri opravljanju prevozov v cestnem prometu dovolilnice, dovoljenja, druge dokumente in listine, predpisane v tem zakonu, predpisih Skupnosti in mednarodnih sporazumih. Carinski organi opravljajo tudi nadzorstvo nad izvajanjem določb enajstega odstavka 102. člena tega zakona na sedežu in v drugih poslovnih prostorih oseb, navedenih v tem členu;«.
V drugem odstavku se beseda »direkciji« nadomesti z besedilom »prometnemu inšpektoratu«.
23. člen
V petem odstavku 120. člena se črta drugi stavek.
Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Inšpektorju je treba na njegovo zahtevo dostaviti poslovne knjige, listine in druge dokumente ter posredovati zahtevane podatke v roku, ki ga določi inšpektor. Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima inšpektor, ne glede na delovni čas, pravico vstopiti v poslovne prostore ali objekte in pregledati poslovne knjige, računalniške baze podatkov, pogodbene listine in druge dokumente v zvezi s prevozi, pri pravnih in fizičnih osebah, ki so pošiljatelji, prejemniki blaga, prevozniki oziroma organizatorji prevoza ali špediterji. Navedene osebe morajo inšpektorju omogočiti nemoteno opravljanje nadzorstva.«.
24. člen
V prvem odstavku 124. člena se številka »2500« nadomesti s številko »4000«, številka »4200« pa s številko »8000«.
V drugem odstavku se številka »420« nadomesti s številko »2000«, številka »1250« pa s številko »4000«.
25. člen
V prvem odstavku 125. člena se številka »2500« nadomesti s številko »4000«, številka »4200« pa s številko »8000«.
V drugem odstavku se številka »420« nadomesti s številko »2000«, številka »850« pa s številko »4000«.
26. člen
Doda se nov 125.a člen, ki se glasi:
»125.a člen
(prekrški)
(1) Z globo od 4000 do 8000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z določbo enajstega odstavka 102. člena tega zakona.
(2) Z globo od 1500 do 3000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 1000 do 1500 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.
27. člen
V prvem odstavku 126. člena se številka »1700« nadomesti s številko »2500«, številka »2500« pa s številko »4000«.
Besedilo 7. točke se spremeni tako, da se glasi:
»7. omogoči uporabo svojega dovoljenja ali dovoljenja Skupnosti za mednarodni linijski prevoz potnikov drugi pravni osebi, fizični osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku ali uporablja tuje dovoljenje ali dovoljenje Skupnosti (62. in 63. člen);«.
Besedilo 10. točke se spremeni tako, da se glasi:
»10. nima akta o notranji kontroli ali ne izvaja trajne notranje kontrole ali ne odredi ukrepov za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti (115. člen);«.
V drugem odstavku se številka »420« nadomesti s številko »1000«, številka »850« pa s številko »2000«.
28. člen
V prvem odstavku 127. člena se številka »1250« nadomesti s številko »1500«, številka »1700« pa s številko »2500«.
V drugem odstavku se številka »420« nadomesti s številko »500«, številka »650« pa s številko »1000«.
29. člen
V prvem odstavku 128. člena se črta 8. točka.
Dosedanja 9., 10. in 11. točka postanejo 8., 9. in 10. točka.
30. člen
129. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 1200 do 2500 eurov se kaznuje za prekršek voznik tujega prevoznika ali prevoznika Skupnosti, ki ne izpolni pravilno dovolilnice za mednarodni prevoz blaga ali potnikov v cestnem prometu (tretji odstavek 78. člena in 103. člen).«.
31. člen
V 131. členu se besedilo 1. točke spremeni tako, da se glasi:
»1. če med vožnjo pri sebi nima vozniškega dovoljenja, v katerem je vpisana pridobljena temeljna kvalifikacija, ali izkaznice o vozniških kvalifikacijah (33. in 42. člen);«.
Doda se nova 2.a točka, ki se glasi:
»2.a če med vožnjo v vozilu nima dokumentov iz 33. člena (razen dokumenta iz 1. točke tega člena);«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
(1) Minister določi ceno za izdajo izkaznice o vozniških kvalifikacijah v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. Do določitve cene znašajo stroški izdelave izkaznice 26,40 EUR z DDV, potrebno pa je tudi plačati upravno takso za vlogo in izdajo odločbe v skladu z zakonom, ki ureja upravne takse.
(2) Pravna oseba, ki ima pooblastilo za izdelavo obrazcev in personalizacijo izkaznic o vozniških kvalifikacij na dan uveljavitve tega zakona izvaja svoje naloge do poteka veljavnosti pogodbe za izdelavo in personalizacijo izkaznic.
33. člen
(1) Elektronska evidenca izkaznic iz 42.e člena zakona se mora vzpostaviti v roku dvanajstih mesecev po uveljavitvi tega zakona.
(2) Predpis iz četrtega odstavka 42.e člena zakona se izda v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
(3) Evidence o izdanih izkaznicah se do vzpostavitve elektronske evidence vodijo pri upravnih enotah v razvidu upravnih postopkov, po vzpostavitvi elektronske evidence iz prvega odstavka tega člena pa se jih vnese v elektronsko evidenco.
34. člen
Izkaznice, izdane pred uveljavitvijo tega zakona, veljajo do izteka njihove veljavnosti.
35. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-07/09-102/26
Ljubljana, dne 24. marca 2010
EPA 821-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti