Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010

Kazalo

1176. Pravilnik o službeni izkaznici in znački pooblaščene osebe Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, stran 3606.

Za izvrševanje drugega odstavka 145. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07 – ZDRad in 110/09) in četrtega odstavka 64. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/09) ter v zvezi s četrtim odstavkom 18. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v soglasju z ministrico za javno upravo
P R A V I L N I K
o službeni izkaznici in znački pooblaščene osebe Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
1. člen
S tem pravilnikom se določa oblika službene izkaznice in značke pooblaščene osebe Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: pooblaščena oseba) in druga vprašanja, povezana z njuno izdajo.
2. člen
Službena izkaznica pooblaščene osebe (v nadaljnjem besedilu: izkaznica) se izda v obliki izkaznice.
3. člen
Značka pooblaščene osebe se izda v obliki kovinskega znaka.
4. člen
(1) Obrazec izkaznice pooblaščene osebe je izdelan iz polikarbonata z vgrajenimi varnostnimi in zaščitnimi elementi v velikosti 85,6 x 54 mm in debeline 0,76 mm v barvah slovenske trobojnice.
(2) Na prednji strani izkaznice je zgoraj grb Republike Slovenije in poleg njega napis »Republika Slovenija« in spodaj naziv »Pooblaščena oseba Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije«. Na spodnji levi strani je črno-bela fotografija pooblaščene osebe, izdelana s pomočjo laserja, na desni strani pa osebno ime pooblaščene osebe, podpis pooblaščene osebe, registrska številka izkaznice, datum izdaje ter žig in podpis ministra, pristojnega za pošto in elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: minister).
(3) Na zadnji strani izkaznice je zgoraj grb Republike Slovenije, pod njim pa navedba, da se pooblastilo za opravljanje nalog nadzora izkazuje z izkaznico in značko. Pod tem besedilom se izpiše predpis, ki je podlaga za izdajo pooblastila pooblaščeni osebi za opravljanje nadzora.
(4) Obrazec izkaznice je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
5. člen
(1) Značka se izdela iz obstojne in trdne kovine, na katero se nanesejo barvni in zaščitni sloji.
(2) Značka ne sme preseči velikosti kvadrata 6,5 x 6,5 cm oziroma pravokotnika 8,5 cm x 6,5 cm, ne glede na njeno obliko. Njena debelina sme znašati z vsemi nanosi največ 0.3 cm.
(3) Značka mora vsebovati:
1. grb Republike Slovenije;
2. napis »REPUBLIKA SLOVENIJA«;
3. napis »POOBLAŠČENA OSEBA AGENCIJE ZA POŠTO IN ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE«;
4. odtisnjeno registrsko številko značke, ki je enaka registrski številki izkaznice;
5. na hrbtni strani značke odtisnjeno zaporedno številko izdelovalca značke za ministrstvo, pristojno za pošto in elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(4) Na znački se uporablja pokončna pisava »Arial«.
(5) Značka je v barvah, ki omogočajo jasno in natančno branje zahtevanih napisov in številk. Grb Republike Slovenije je v predpisanih barvah.
6. člen
Izkaznica in značka se hranita v usnjenem preklopnem ovitku temno modre barve, ki ima na notranji strani dva žepa. Na prednji strani ovitka je barvni grb Republike Slovenije in zlat napis »Republika Slovenija«. Robovi ovitka imajo kovinsko pozlačeno obrobo.
7. člen
Imetniku izkaznice in značke, ki opravlja nadzorstvo na območjih občin, v katerih živita avtohtoni italijanska in madžarska narodna skupnost, se izda izkaznica in značka tudi z besedilom v italijanskem oziroma madžarskem jeziku.
8. člen
Ministrstvo vodi register izdanih izkaznic in značk z naslednjimi podatki:
1. osebno ime imetnika izkaznice in značke;
2. datum izdaje;
3. registrska številka;
4. zaporedna številka izdelovalca značke;
5. datum prenehanja veljavnosti ali zamenjave izkaznice in značke;
6. razlog za prenehanje veljavnosti oziroma zamenjavo izkaznice in značke ter
7. podatki o izkaznicah in značkah v hranjenju zaradi hude kršitve obveznosti iz delovnega razmerja.
9. člen
(1) Veljavnost izkaznice in značke preneha z dnem:
1. prenehanja delovnega razmerja imetnika izkaznice in značke;
2. premestitve imetnika izkaznice in značke na delovno mesto, za katero ni predpisanih pooblastil za nadzor.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka mora imetnik izkaznico in značko takoj vrniti ministrstvu.
10. člen
Pooblaščeni osebi se izdata nova izkaznica ali značka ali se zamenjata, če:
1. imetnik izgubi izkaznico oziroma značko ter o tem obvesti ministrstvo;
2. je izkaznica oziroma značka poškodovana;
3. je imetnik spremenil osebno ime.
11. člen
Izkaznica in značka se pooblaščeni osebi odvzameta do zaključka postopka ugotavljanja odgovornosti pooblaščene osebe za kršenje pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja.
12. člen
(1) Vrnjene izkaznice in značke po 9. in 10. členu tega pravilnika se komisijsko uničijo. Komisijo za uničenje izkaznic in značk določi minister. O uničenju se sestavi zapisnik.
(2) Za uničenje se šteje večkratno preluknjanje izkaznice in značke.
13. člen
Izkaznice, ki jih uporabljajo pooblaščene osebe do uveljavitve tega pravilnika, ostanejo v veljavi in uporabi.
14. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o službeni izkaznici in znački pooblaščene osebe Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 61/06).
15. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-193/2009-13
Ljubljana, dne 15. marca 2010
EVA 2009-3211-0031
Gregor Golobič l.r.
Minister
za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
 
Soglašam!
Irma Pavlinič Krebs l.r.
Ministrica
za javno upravo