Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010

Kazalo

1154. Odlok o spremembi Odloka o urejanju javnih površin na območju Občine Tržič, stran 3589.

Na podlagi 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2 Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1 Uradni list RS, št. 39/06, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 ZFO-1A, 70/08, 108/09), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Tržič (Uradni list RS, št. 34/09), 3. člena Zakona o prekrških (ZP-1 – UPB4 Uradni list RS, št. 3/07, 108/09) ter 10. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 27. redni seji dne sprejel 18. 3. 2010
O D L O K
o spremembi Odloka o urejanju javnih površin na območju Občine Tržič
1. člen
Spremeni se naslov Odloka o urejanju javnih površin na območju Občine Tržič (Uradni list RS, št. 22/08; v nadaljevanju – Odlok o urejanju javnih površin na območju Občine Tržič), ki se na novo glasi:
»Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin na območju Občine Tržič«.
2. člen
Prvi odstavek 1. člena Odloka o urejanju javnih površin na območju Občine Tržič se spremeni tako, da se glasi:
»Ta odlok določa način opravljanja gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin, ki obsega urejanje javnih površin, izvajanje čiščenja javnih površin in varstvo javnih površin na območju Občine Tržič (v nadaljevanju: javna služba).«.
3. člen
V prvem odstavku 2. člena Odloka o urejanju javnih površin na območju Občine Tržič se v 4. točki pika nadomesti s podpičjem ter v nadaljevanju doda 5. točka z besedilom:
»javna igrišča.«.
4. člen
3. člen Odloka o urejanju javnih površin na območju občine Tržič se spremeni tako, da se glasi:
»Občina Tržič zagotavlja izvajanje storitev javne službe urejanja in čiščenja javnih površin s storitvami koncesionarja (v nadaljevanju; izvajalec). Izvajalec izvaja javno službo v skladu s tem odlokom, koncesijskim aktom, ki ga sprejme občinski svet ter koncesijsko pogodbo.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
5. člen
(1) Pristojni občinski organi Občine Tržič po uveljavitvi tega odloka sprejmejo vse potrebne akte za podelitev koncesije iz 4. člena tega odloka.
(2) 4. člen se začne uporabljati, ko Občina Tržič s koncesijskim aktom in koncesijsko pogodbo koncesionarju podeli koncesijo, dotlej pa je izvajalec gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v skladu z drugim odstavkom 34. člena Odloka o ustanovitvi podjetja »Komunala Tržič d.o.o.« (Uradni list RS, št. 21/09) podjetje Komunala Tržič d.o.o.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0006/2008-3 42
Tržič, dne 18. marca 2010
Župan
Občine Tržič
Borut Sajovic l.r.