Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010

Kazalo

1124. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas, stran 3520.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 18/98 – odl. US, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5) (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09) ter 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99, in Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 20. redni seji dne 18. 3. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas (UVG, št. 71/96, št. 40/97, Uradni list RS, št. 52/99, 88/00, 14/04, 60/07, 122/07) (v nadaljevanju: Odlok) se spremeni 1. člen tako, da se na novo glasi:
»S tem odlokom Občina Gorenja vas - Poljane, sedežem Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas (v nadaljevanju: zavod), v katerega sestavo sodijo:
– Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas – matična šola,
– Podružnična šola Sovodenj,
– Podružnična šola Lučine,
– Vrtec Zala Gorenja vas z enoto na Sovodnju in enoto v Lučinah.«
2. člen
Spremeni se 2. člen Odloka tako, da se na novo glasi:
»Zavod posluje pod imenom Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas.
Sedež zavoda: Trata 40, Gorenja vas.
Skrajšano ime zavoda: OŠ Gorenja vas.
V sestavo OŠ Gorenja vas, sodijo:
– Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas – matična šola, Trata 40, 4224 Gorenja vas,
– Podružnična šola Sovodenj, Sovodenj 32, 4225 Sovodenj,
– Podružnična šola Lučine, Lučine 11, 4224 Gorenja vas,
– Vrtec Zala Gorenja vas, Trata 40, 4224 Gorenja vas, z enotama:
– Enota Sovodenj, Sovodenj 32, 4225 Sovodenj,
– Enota Lučine, Lučine 11, 4224 Gorenja vas.«
3. člen
Spremeni se 11. člen Odloka tako, da se na novo glasi:
»Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so:
P 85.200    Osnovnošolsko izobraževanje,
P 85.100    Predšolska vzgoja,
P 85.590    Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
        izpopolnjevanje in usposabljanje,
G 47.990    Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
        stojnic,
I 56.210    Priložnostna priprava in dostava jedi,
I 56.290    Druga oskrba z jedmi,
L 68.200    Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
        nepremičnin,
J 58.140    Izdajanje revij in druge periodike,
R 90.010    Umetniško uprizarjanje,
R 90.040    Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
R 91.011    Dejavnost knjižnic,
R 93.110    Obratovanje športnih objektov,
R 93.190    Druge športne dejavnosti,
R 93.299    Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.«
4. člen
Spremeni se prvi odstavek 16. člena Odloka tako, da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda (šole), ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev (2 predstavnika strokovnih delavcev matične šole, 1 predstavnik vrtca, 1 predstavnik administrativno tehničnega osebja, 1 predstavnik podružnične šole),
– trije predstavniki staršev (2 iz matične šole, 1 iz podružnične šole ali iz vrtca).«
5. člen
Spremeni se 28. člen Odloka tako, da se glasi:
Vodja podružnične šole:
Podružnična šola ima vodjo.
Vodjo podružnične šole imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev podružnične šole.
Vodja podružnične šole opravlja delo učitelja, organizacijske naloge na podružnični šoli in druge naloge, ki jih določi ravnatelj z opisom delovnega mesta v aktu o sistemizaciji delovnih mest in za katere ga pooblasti.
6. člen
V Odloku se doda 28.a člen:
Vodja enote vrtca:
Enota vrtca ima vodjo, ki je lahko vzgojitelj ali svetovalni delavec.
Vodjo enote vrtca imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev enote vrtca.
Za vodenje enote vrtca lahko ravnatelj pooblasti tudi pomočnika ravnatelja, ki to delo opravlja v okviru svojih nalog, v skladu s predpisanimi normativi in pogoji.
Vodja enote vrtca opravlja delo vzgojitelja, organizacijske naloge v enoti vrtca in druge naloge, ki jih določi ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje enote v aktu o sistemizaciji delovnih mest in za katere ga pooblasti.
7. člen
Ostali členi Odloka s spremembami ostanejo nespremenjeni.
8. člen
Sestava sveta zavoda se uskladi skladno z določbami 12. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-H) (Uradni list RS, št. 58/09).
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-03/2010-001
Gorenja vas, dne 18. marca 2010
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost