Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010

Kazalo

1165. Odlok o nagrajevanju diplomantov za opravljene zaključne naloge, stran 3599.

Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09), 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – uradno prečiščeno besedilo) in 75. ter 82. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 37/09 – UPB1) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 21. redni seji dne 22. 3. 2010 sprejel
O D L O K
o nagrajevanju diplomantov za opravljene zaključne naloge
1. člen
Ta odlok ureja nagrajevanje diplomantov na območju Občine Zagorje ob Savi za opravljene zaključne naloge, in sicer določa predmet nagrajevanja, upravičence, način določitve višine denarne nagrade ter pogoje in postopek podelitve nagrade.
Predmet nagrajevanja so zaključne naloge, ki izpolnjujejo pogoje iz tega odloka in so uspešno opravljene na šesti, sedmi ali osmi ravni izobraževanja, določeni v Klasifikaciji vrst izobraževalnih aktivnosti Uredbe o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06).
2. člen
Namen nagrajevanja je spodbuditev študentov, da pri izbiri zaključnih nalog vključujejo vsebine, ki so zgodovinsko, geografsko, gospodarsko ali kako drugače povezane z Občino Zagorje ob Savi in bodo lahko prispevale k razvoju podjetništva, kmetijstva, turizma, k ohranjanju okolja ali kvaliteti bivanja v Občini Zagorje ob Savi ter bodo aktivno spodbujale povezovanje med študenti ter lokalnimi organizacijami, podjetji in institucijami.
Upravičenec do denarne nagrade je diplomant šeste, sedme ali osme ravni izobraževanja skladno z zgoraj citirano uredbo, katerega zaključna naloga izpolnjuje vse pogoje iz prejšnjega odstavka tega člena ter:
– je državljan Republike Slovenije ter je imel ves čas študija in v času uveljavljanja nagrade stalno prebivališče v Občini Zagorje ob Savi,
– je v študijskem letu, določenim s tem odlokom oziroma razpisom, uspešno opravil zaključno nalogo.
Navedeni pogoji morajo biti kumulativno izpolnjeni.
3. člen
Finančna sredstva za nagrade se zagotovijo v proračunu Občine Zagorje ob Savi.
4. člen
Nagrade se podeljujejo na podlagi izvedenega javnega razpisa, ki se vsakokrat objavi v mesecu oktobru tekočega leta za naloge, opravljene v preteklem študijskem letu.
Prvi razpis po tem odloku se izvede v oktobru 2010 za naloge, uspešno opravljene v študijskem letu 2009/2010.
Razpis se objavi na spletni strani občine in v krajevnih sredstvih javnega obveščanja.
5. člen
Razpis mora vsebovati:
– predmet razpisa in obdobje, v katerem je diplomant, ki se prijavlja na razpis, moral uspešno opraviti zaključno nalogo,
– pogoje za pridobitev nagrade,
– način in rok za prijavo ter kraj za sprejem prijav,
– navedbo, da bo prispele prijave obravnavala komisija, ki jo imenuje župan,
– vsebino prijave in dokazila, ki jih je k prijavi potrebno predložiti,
– nagrade in njihove vrednosti,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa,
– seznanitev avtorja naloge, da se s pridobitvijo nagrade šteje, da je prenesel na Občino Zagorje ob Savi vse materialne avtorske pravice.
6. člen
Z isto zaključno nalogo lahko upravičenec sodeluje na razpisu samo enkrat.
7. člen
Župan imenuje posebno komisijo za nagrajevanje.
Pred objavo razpisa imenovana komisija oblikuje predlog višin denarnih nagrad za opravljene zaključne naloge.
Višino denarnih nagrad na predlog komisije določi župan s sklepom najkasneje pred objavo razpisa.
Če za posamezno proračunsko leto sklep o višini denarnih nagrad ni sprejet, velja v tekočem letu višina denarnih nagrad iz preteklega leta oziroma vse dokler ni sprejeta odločitev o drugačni višini nagrad.
8. člen
Prijave na razpis sprejema občinska uprava, obravnava pa jih komisija iz prejšnjega člena tega odloka.
Prepozno prispele prijave se neodprte vrnejo pošiljateljem, nepopolne ali neustrezne prijave, upoštevaje pogoje iz tega odloka in razpisa, pa se s sklepom zavržejo oziroma zavrnejo.
Pravočasne, popolne in ustrezne prijave komisija obravnava ter pripravi poročilo in predlog o podelitvi denarnih nagrad.
9. člen
O dodelitvi denarne nagrade se odloči z upravno odločbo.
Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba v pisni obliki pri županu v petnajstih dneh po vročitvi odločbe. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
Denarna nagrada se izplača v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe na osebni račun upravičenca.
Denarna nagrada po tem odloku ni prenosljiva na drugo pravno ali fizično osebo.
10. člen
Nagrajene zaključne naloge se objavijo na spletni strani občine, v fizični obliki pa hranijo v Knjižnici Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-12/2009
Zagorje bo Savi, dne 22. marca 2010
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.