Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010

Kazalo

1161. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, stran 3595.

Na podlagi 5. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09) ter 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03), v skladu z določili Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in 70/08), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 27. seji dne 24. 2. 2010 sprejel
S K L E P
o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
1. člen
Občina Moravske Toplice bo ceno storitve javne službe odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov subvencionirala v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture. Subvencioniranje cene uporabe javne infrastrukture za leto 2010 znaša 50%. Obseg subvencioniranja se bo postopno zniževal, in sicer po 5% letno do popolne odprave subvencioniranja.
2. člen
Občina bo subvencionirala ceno uporabe javne infrastrukture le za tiste uporabnike, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti. Sredstva subvencije bo občina pokrila iz lastnih sredstev občinskega proračuna.
3. člen
Sredstva subvencije bo občina nakazovala javnemu podjetju Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., kot regijskemu izvajalcu javne službe odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Uporablja pa se od 1. 2. 2010 naprej.
Št. 007-00001/2010(502)
Moravske Toplice, dne 24. februarja 2010
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.