Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010

Kazalo

1122. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2009, stran 3515.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B), 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99 in Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 20. redni seji dne 18. 3. 2010 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2009
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2009, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Gorenja vas - Poljane.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2009 obsega:
+------+-----------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |Skupina/podskupina kontov        |Proračun leta|
|   |                     |  2008 v EUR|
|   |                     | brez centov|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  10.457.638|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  6.722.483|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|70  | DAVČNI PRIHODKI             |  5.196.778|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |  4.655.669|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje         |   336.716|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |   204.393|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |706 Drugi davki             |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |  1.525.704|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |   199.309|
|   |premoženja                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    1.655|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni            |    2.018|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in     |    34.073|
|   |storitev                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |  1.288.648|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |   470.811|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih     |    49.616|
|   |sredstev                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |   421.195|
|   |nematerialnega premoženja        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |   214.158|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |   214.158|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |  3.050.187|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |  1.357.773|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva državnega proračuna |  1.692.414|
|   |iz sredstev proračuna evropske unije   |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  10.063.440|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  2.244.029|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposleni   |   395.474|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    64.017|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  1.694.438|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |    18.100|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve               |    72.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  2.048.265|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |    44.376|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      |  1.499.163|
|   |gospodinjstvom              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   171.041|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |   333.685|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  5.503.011|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  5.503.011|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   268.134|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in  |   126.609|
|   |fizičnim osebam             |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |   141.525|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II)       |   394.198|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |    6.660|
|   |KAPITALSKI DELEŽEV (750+751+752)     |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |    62.904|
|   |DELEŽEV (440+441+442)          |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |    62.904|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila            |    20.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |    42.904|
|   |naložb                  |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |   –56.245|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)      |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |   116.780|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |   116.780|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |   221.173|
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)     |   –116.780|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. – VIII. – |   –394.198|
|   |IX = – III.)               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH – 31.12.   |   440.867|
|   |PRETEKLEGA LETA             |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|D.  |PRORAČUNSKA REZERVA OBČINE na dan 31.  |  61.405,66|
|   |12. 2009 znaša              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
Sredstva proračunske rezerve občine po zaključnem računu proračuna so prenesena v rezervni sklad.
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja ter bilanca stanja so sestavni del zaključnega računa proračuna.
3. člen
Stanje sredstev na računih po zaključnem računu proračuna v višini 221.172,94 EUR je preneseno v proračun občine za leto 2010 kot sredstva na računih.
4. člen
V okviru prihodkov proračuna so zajeti prihodki in odhodki krajevnih skupnosti.
5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-015/2008-004
Gorenja vas, dne 18. marca 2010
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.