Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010

Kazalo

1125. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poljane, stran 3520.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 18/98 – odl. US, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5) (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09) ter 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99, in Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 20. redni seji dne 18. 3. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poljane
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poljane (Uradni list RS, št. 13/97, 60/98, 52/99, 60/07, 122/07) (v nadaljevanju: Odlok) se spremeni 2. člen tako, da se na novo glasi:
»Zavod posluje pod imenom Osnovna šola Poljane.
Sedež zavoda: Poljane 100, 4223 Poljane.
Skrajšano ime zavoda: OŠ Poljane.
V sestavo OŠ Poljane sodijo:
– Osnovna šola Poljane – matična šola, Poljane 100, 4223 Poljane,
– Podružnična šola Javorje, Javorje 6, 4223 Poljane,
– Vrtec Agata Poljane, Poljane 100, 4223 Poljane, z enotama:
– Enota Javorje, Javorje 6, 4223 Poljane,
– Enota Poljane, Poljane 59, 4223 Poljane.«
2. člen
Spremeni se 12. člen Odloka tako, da se na novo glasi:
»Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so:
P 85.200   Osnovnošolsko izobraževanje,
P 85.100   Predšolska vzgoja,
P 85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
       izpopolnjevanje in usposabljanje,
G 47.990   Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
       stojnic,
I 56.210   Priložnostna priprava in dostava jedi,
I 56.290   Druga oskrba z jedmi,
L 68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
       nepremičnin,
J 58.140   Izdajanje revij in druge periodike,
R 90.010   Umetniško uprizarjanje,
R 90.040   Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
R 91.011   Dejavnost knjižnic,
R 93.110   Obratovanje športnih objektov,
R 93.190   Druge športne dejavnosti,
R 93.299   Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.«
3. člen
Spremeni se prvi odstavek 17. člena Odloka tako, da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda (šole), ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev (2 predstavnika strokovnih delavcev matične šole, 1 predstavnik vrtca, 1 predstavnik administrativno-tehničnega osebja, 1 predstavnik podružnične šole),
– trije predstavniki staršev (2 iz matične šole, 1 iz podružnične šole ali iz vrtca).«
4. člen
Spremeni se 32. člen Odloka tako, da se glasi:
»Vodja podružnične šole:
Podružnična šola ima vodjo.
Vodjo podružnične šole imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev podružnične šole.
Vodja podružnične šole opravlja delo učitelja, organizacijske naloge na podružnični šoli in druge naloge, ki jih določi ravnatelj z opisom delovnega mesta v aktu o sistemizaciji delovnih mest in za katere ga pooblasti.«
5. člen
Spremeni se 33. člen Odloka tako, da se glasi:
»Vodja enote vrtca:
Enota vrtca ima vodjo, ki je lahko vzgojitelj ali svetovalni delavec.
Vodjo enote vrtca imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev enote vrtca.
Za vodenje enote vrtca lahko ravnatelj pooblasti tudi pomočnika ravnatelja, ki to delo opravlja v okviru svojih nalog, v skladu s predpisanimi normativi in pogoji.
Vodja enote vrtca opravlja delo vzgojitelja, organizacijske naloge v enoti vrtca in druge naloge, ki jih določi ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje enote v aktu o sistemizaciji delovnih mest in za katere ga pooblasti.«
6. člen
Ostali člena Odloka s spremembami ostanejo nespremenjeni.
7. člen
Sestava sveta zavoda se uskladi skladno z določbami 12. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-H) (Uradni list RS, št. 58/09).
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-02/2009-002
Gorenja vas, dne 18. marca 2010
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.