Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

Št. 430-11/2010 Ob-2313/10 , Stran 661
Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje sredstva za dejavnosti kulturnih društev za leto 2010 v Občini Sežana, proračunska postavka: 242501 Dejavnost društev s področja kulture in individualnih kultur. Cilj razpisa: namen razpisa je sofinancirati redno dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev, ki se ukvarjajo s kulturo in delujejo v Občini Sežana. Občina Sežana sofinancira programe s področja založniške, knjižničarske, glasbene, plesne, gledališke, lutkovne, literarne, likovne, fotografske, filmske, avdiovizualne, baletne, folklorne dejavnosti, zborovskega petja in programe z drugih področji kulture. Izvajalci programov s področja kulture so lahko društva, ki delujejo na področju kulture, ki so registrirana pri Upravni enoti in imajo sedež na območju Občine Sežana. Splošni pogoji za sodelovanje Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – imajo sedež na območju Občine Sežana, – so registrirani po Zakonu o društvih in imajo dejavnost na področju kulture opredeljeno v ustanovitvenem aktu, – imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo programov, – imajo urejeno evidenco o članstvu, – delujejo na področju kulture več kot eno leto, – opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi, – občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o realizaciji programov in finančno poročilo o delu v preteklem letu ter plan načrtovanih aktivnosti in finančni plan za tekoče leto. Merila za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev se nanašajo na: – programske stroške na vajo, – izobraževanje, – število aktivnih članov, – pavšal za materialne stroške, – dosežena priznanja in nagrade, – kakovost delovanja posameznega društva, – organizacijo, – število nastopov, razstav in organizacijo samostojnega letnega koncerta ter – promocijo lastnega delovanja in lokalne skupnosti. Merila za vrednotenje programov po dejavnostih so sestavni del Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti kulturnih društev v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 23/08). Višina razpisanih sredstev znaša 34.000,00 €. Dodeljena sredstva morejo biti porabljena do 31. 12. 2010. Rok za predložitev prijav je 30 dni od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Kraj kjer lahko izvajalci dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija je od dneva objave dosegljiva na spletni strani Občine Sežana http://www.sezana.si in na sedežu Občine Sežana, Partizanska 4, Sežana. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Nina Ukmar (soba št. 68), tel. 05/73-10-135, nina.ukmar@sezana.si. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti izpolnjena na razpisnem obrazcu »Prijava na javni razpis za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev v Občini Sežana za leto 2010« in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Popolna vloga mora biti predložena na naslov: Občina Sežana, Partizanska c. 4, 6210 Sežana v razpisanem roku, v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev v Občini Sežana 2010«. Na hrbtni strani mora biti označen pošiljatelj. Za prepozno se torej šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto v razpisnem roku ali ni bila predložena na vložišču Občine Sežana v razpisnem roku. Po poteku razpisnega roka bo strokovna komisija hkrati odprla vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega roka. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru formalno nepopolnih vlog bodo izvajalci pozvani, da v roku 8 dni od dne prejetega obvestila dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se s sklepom zavržejo. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Oddaja vloge pomeni, da se izvajalec strinja z vsemi pogoji in merili razpisa. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: o izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo izvajalci obveščeni v roku 45 dni po zaključku razpisa. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe.

AAA Zlata odličnost