Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

1077. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta obrtne cone – Dobja vas, stran 3416.

Na podlagi 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09) in 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, 23/07) je župan Občine Ravne na Koroškem sprejel
S K L E P
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta obrtne cone – Dobja vas
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta obrtne cone – Dobja vas (Uradni list RS, št. 38/09), objavljen 22. 5. 2009, se:
– dopolni v točki 1, kjer se za zadnjim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»Občina Ravne na Koroškem bo v skladu z 61.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, v nadaljevanju: Zakon) postopek izdelave OPPN nadaljevala kot skrajšani postopek sprememb in dopolnitev OPPN, saj gre za predloge sprememb in dopolnitev OPPN, ki se nanašajo samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov.«
– spremeni v točki 4, ki se po novem glasi:
»Postopek priprave, obravnave in sprejema spremembe in dopolnitve OPPN bo potekal po naslednjem terminskem planu:
+-------------------------------------------+------------------+
|       Faza v postopku       |  Rok izvedbe  |
+-------------------------------------------+------------------+
|Objava sklepa o izdelavi spremembe OPPN  |maj 2009     |
+-------------------------------------------+------------------+
|Priprava osnutka sprememb OPPN       |maj 2009–marec  |
|                      |2010       |
+-------------------------------------------+------------------+
|Pridobitev smernic nosilcev urejanja    |marec 2010    |
|prostora                  |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Priprava dopolnjenega osnutka OPPN     |april 2010    |
+-------------------------------------------+------------------+
|Javna razgrnitev in javna obravnava    |april 2010    |
+-------------------------------------------+------------------+
|Opredelitev občine do stališč, pripomb in |maj 2010     |
|predlogov                 |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Priprava predloga spremembe OPPN      |maj 2010     |
+-------------------------------------------+------------------+
|Pridobitev mnenj nosilcev urejanja     |junij 2010    |
|prostora                  |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Priprava usklajenega predloga spremembe  |junij 2010    |
|OPPN                    |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Obravnava in sprejem spremembe OPPN na   |julij 2010    |
|obč. svetu                 |         |
+-------------------------------------------+------------------+
                                «
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, lokalni televiziji in v svetovnem spletu ter stopi v veljavo z dnem objave na svetovnem spletu.
Št. 350-0001/2008
Ravne na Koroškem, dne 17. marca 2010
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.

AAA Zlata odličnost