Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

Št. 352-9/2010 Ob-2331/10 , Stran 682
1. Najemodajalec: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-121-11, faks 02/88-121-18. Predmet najema Predmet oddaje v najem so opremljeni poslovni prostori v stanovanjsko poslovni stavbi Celjska c. 21, 2380 Slovenj Gradec, stoječi na parc. št. 771/2, k.o. Slovenj Gradec, identifikacijska številka 850 965 031. Poslovni prostori se bodo oddali v najem za obdobje 5 let. Po poteku najemnega razmerja se lahko le to podaljša, če za to obstajajo utemeljeni razlogi. 3. Namen javnega poziva in upravičenci: iz evidence vlog Mestne občine Slovenj Gradec izhaja, da nekatere neprofitne organizacije nimajo prostorov v svoji lasti in niso zmožne plačevati visokih najemnin. Namen tega poziva je nuditi neprofitnim organizacijam možnost pridobitve prostorov pod cenovno ugodnimi pogoji. Upravičenci do najema prostorov iz 2. točke tega poziva so neprofitne organizacije oziroma društva, ki delujejo na področju kulture, izobraževanja, znanosti, športa, zdravstva, sociale, okolja, kmetijstva, reševanja, prometne varnosti, človekovih pravic ter ostalih družbenih dejavnosti in stanovska združenja (v nadaljevanju: neprofitne organizacije). Upravičenci po tem pozivu niso politične stranke, verske skupnosti ter sindikati. 4. Opredelitev aktivnosti V prostorih, ki so predmet javnega poziva se lahko izvajajo npr. naslednje aktivnosti: – evalvacije programov neprofitne organizacije, – sestanki neprofitne organizacije, – izobraževanja in seminarji s področja dejavnosti neprofitne organizacije, – ostale statutarne obveznosti neprofitne organizacije. Opredelitev prostorov in stroškov za izvajanje aktivnosti: Za izvajanje aktivnosti je na voljo šest pisarn. Pisarne št. 3, 4, 5 in 6 so opremljene. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Višina najemnine bo izračunana v najemni pogodbi glede na število dni uporabe pisarne v tednu. Najemnina se v začetku vsakega koledarskega leta usklajuje s sklepom župana Mestne občine Slovenj Gradec o višini izhodiščne najemnine za tekoče leto. Pri oddajanju pisarn v najem bo upoštevano načelo gospodarnega razpolaganja s pisarnami. Glede na število interesentov in potrebe bo uporabljalo isto pisarno več neprofitnih organizacij. V poslovnem prostoru je potrebno podrediti obratovalni čas in poslovanje v skladu s pogoji, ki veljajo za stanovanjska naselja. Prijavitelj mora spoštovati hišni red za najete prostore, ki je priloga temu pozivu. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika: Prednost pri najemu imajo ponudniki, ki imajo registrirano dejavnost na območju Mestne občine Slovenj Gradec oziroma opravljano dejavnost na območju Mestne občine Slovenj Gradec. Pisne ponudbe zainteresiranih za najem poslovnega prostora morajo vsebovati naslednja dokazila: – dokazilo o registraciji oziroma izpisek iz sodnega ali drugega registra; – program dejavnosti, ki bi potekal v poslovnem prostoru; – potrdilo o registraciji DDV Ministrstva za finance, Davčnega urada RS, Davčne uprave, kjer imajo sedež; – pisna izjava ponudnika, da sprejme vse razpisane pogoje. Sklenitev najemne pogodbe: vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb. Z izbranim ponudnikom se bo sklenila najemna pogodba najkasneje v roku 15 dni po prejemu obvestila o izbiri. Če izbrani ponudnik ne podpiše najemne pogodbe v navedenem roku iz razlogov na strani ponudnika, se šteje, da umika vlogo. 10. Čas trajanja javnega poziva in naslov za oddajo vloge: ponudniki morajo vlogo predložiti v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, z oznako »Vloga za najem prostora na Celjski c. 21 - neprofitne organizacije – Ne odpiraj!« Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov ponudnika. Javni poziv je odprt od 26. 3. 2010 do preklica. 11. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb in postopek za izbor ponudnika bo opravila komisija, ki jo imenuje župan. Prvo odpiranje ponudb bo dne 9. 4. 2010, na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec, ob 8. uri. Odpiranje ponudb je javno. Naknadne ponudbe bodo obravnavane po datumu prispelosti. Izbrani bodo lahko le kandidati, ki bodo oddali popolno ponudbo z vsemi zahtevanimi dokazili. 12. Mestna občina Slovenj Gradec lahko ustavi začeti postopek oddaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla. 13. Informacije: vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo na Mestni občini Slovenj Gradec, tel. 02/88-121-47.

AAA Zlata odličnost