Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

1036. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno (uradno prečiščeno besedilo – UPB1), stran 3351.

Na podlagi 102. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08) je Občinski svet Občine Cerkno na 23. redni seji dne 16. 3. 2010 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno, ki obsega:
– Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno (Uradni list RS, št. 17/97),
– Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno (Uradni list RS, št. 81/97),
– Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno (Uradni list RS, št. 41/99),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno (Uradni list RS, št. 61/07),
– Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno (Uradni list RS, št. 119/08),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno (Uradni list RS, št. 74/09).
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Cerkno, s sedežem Bevkova ul. 9, Cerkno (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva ter vzgoje in varstva predšolskih otrok javni vzgojno-izobraževalni in vzgojno-varstveni zavod Osnovna šola Cerkno (v nadaljevanju: zavod), v čigar sestavo sodijo:
– Podružnična šola Novaki,
– Podružnična šola Šebrelje,
– Enota vrtec Cerkno.
Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet Občine Cerkno.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Cerkno.
Sedež zavoda: Bevkova ul. 26, Cerkno.
Skrajšano ime zavoda: OŠ Cerkno.
V sestavo OŠ Cerkno sodijo:
– Podružnična šola Novaki,
– Podružnična šola Šebrelje,
– Enota vrtec Cerkno.
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v novi podružnični šoli, enoti vrtca ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi.
Sprememba organiziranosti se uredi z odlokom.
3. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju v pravnem prometu, kot jih določa zakon in ta odlok.
Za svoje obveznosti odgovarja z vsem svojim premoženjem, s katerim razpolaga.
Podružnične šole in enota vrtec v pravnem prometu nimajo pooblastil.
3.a člen
Zavod OŠ Cerkno deluje v objektu, ki je bil z prispevkom borcev in udeležencev NOB, zamejskih Slovencev, gospodarskih organizacij, šolske mladine in občanov zgrajen kot spomenik NOB. Objekt se kot spomenik NOB obeleži na javnem mestu na objektu.
4. člen
Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Cerkno je pravni naslednik Osnovne šole Cerkno, ki je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici na registrskem vložku št. 1-101-00 in javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Cerkno, ki je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici na registrskem vložku št. 1-25-00 in prevzema vse pravice in obveznosti navedenih zavodov.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.
2. Pečat zavoda
5. člen
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 35 mm, na sredini pečata je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano: Osnovna šola Cerkno.
Šola ima tudi pečat premera 20 mm, ki je enake oblike in z enakim napisom, kot pečat iz prvega odstavka tega člena.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom, učencem in varovancem oziroma njihovim staršem.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.
6. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi ravnatelj.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
7. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik. Pomočnik ravnatelja ima v času nadomeščanja vsa pooblastila, katera nanj prenese ravnatelj.
Ravnatelj lahko za zastopanje in predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
8. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
V odnosih z banko in Upravo RS za javna plačila podpisujejo za zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Upravi RS za javna plačila, ki jih določi ravnatelj.
Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v tem odloku.
4. Območja zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih in vzgojno-varstvenih potreb
9. člen
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja in vzgojo in varstvo predšolskih otrok za šolski okoliš, ki obsega območje naselij: Bukovo, Cerkljanski Vrh, Cerkno, Čeplez, Dolenji Novaki, Gorenji Novaki, Gorje, Jagršče, Jesenica, Labinje, Orehek, Planina pri Cerknem, Poče, Podlanišče, Podpleče, Police, Poljane, Ravne pri Cerknem, Reka, Straža, Šebrelje, Trebenče, Zakojca, Zakriž, Laznica.
Matična enota je Osnovna šola Cerkno, kjer je sedež zavoda. V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno šolo in dnevno varstvo in druge oblike oskrbe otrok za celoten zavod.
Podružnični šoli obsegata naslednja območja naselij: Podružnična šola Novaki: Dolenji in Gorenji Novaki, Podružnična šola Šebrelje: Šebrelje.
III. DEJAVNOST ZAVODA
10. člen
Dejavnosti zavoda so:
– P 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
– P 85.100 Predšolska vzgoja
– C 18.130 Priprava za tisk in objavo
– G 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
– H 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
– I 56.290 Druga oskrba z jedmi
– J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
– J 59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
– J 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
– J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
– J 63.120 Obratovanje spletnih portalov
– L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
– N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
– P 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
– P 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
– P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– R 90.030 Umetniško ustvarjanje
– R 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– R 91.011 Dejavnost knjižnic
– R 93.110 Obratovanje športnih objektov
– R 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
11. člen
Zavod opravlja javnoveljavni izobraževalni program in program za predšolske otroke, ki je sprejet na način in po postopku določenim z zakonom.
12. člen
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in izboljšuje ponudbo vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
13. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
14. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– sveta staršev vrtca in šole.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanje določi s pravili.
1. Svet zavoda
15. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje enajst članov, ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavniki delavcev zavoda se volijo po naslednjih volilnih enotah:
– en član izmed pedagoškega kadra za prvo in drugo triletje iz matične enote v Cerknem,
– en član izmed pedagoškega kadra za tretje triletje iz matične enote v Cerknem,
– en član izmed pedagoškega kadra iz podružničnih šol,
– en član izmed pedagoškega kadra iz vrtca,
– en član izmed zaposlenih v strokovnotehničnih službah.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet.
Predstavnike zaposlenih v zavodu izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev pa volijo starši na svetu staršev, in sicer svet staršev šole dva predstavnika in svet staršev vrtca enega predstavnika.
Svet se lahko konstituira, ko je imenovanih oziroma izvoljenih 9 predstavnikov. Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok (učencev oziroma varovancev) v zavodu.
16. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o izobraževalni in vzgojni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca in otroka v vrtcu,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski ali učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev in skupnost učencev,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drugi splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog, za organizacijo šolske prehrane in za opravljanje drugih skupnih del,
– odloča o pritožbah v zvezi z pravicami, odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
17. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom, največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo iz posameznih enot zavoda. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat predstavnika delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico.
Volilno komisijo se imenuje za dobo štirih let.
18. člen
Pravico predlagati kandidate za člane zavoda po posameznih volilnih enotah, ima najmanj 10% delavcev z aktivno volilno pravico iz posamezne volilne enote.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni. Predlogom kandidatov je potrebno priložiti podpise delavcev, ki predlagajo kandidate za člane sveta in pisne izjave kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda se predlagajo po posameznih volilnih enotah zavoda.
Ti kandidati morajo imeti pasivno volilno pravico.
19. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja.
Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima v svoji volilni enoti en glas. Na glasovnici za posamezno volilno enoto, se po abecednem redu priimkov navedejo imena kandidatov z navedbo, da se glasuje za enega kandidata. Voli se tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom tistega kandidata, za katerega se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
20. člen
V posamezni volilni enoti je izvoljen tisti kandidat, ki je dobil največje število glasov. Če sta v posamezni volilni enoti dva kandidata dobila enako največje število glasov, odloči o izvolitvi med njima žreb.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku petih dni od dneva izvedbe glasovanja, na enak način kot razpis volitev.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
21. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev iz posamezne volilne enote v svetu zavoda, se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico iz te volilne enote.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, mora v 30 dneh razpisati glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda iz posamezne volilne enote je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda iz te volilne enote, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe odloka in zakona.
2. Ravnatelj
22. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic otrok in pravic ter dolžnosti učencev,
– vodi delo učiteljskega in vzgojiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev in vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši, kot so roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja,
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic otrok in obveznosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in disciplinski odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika, vodjo podružnične šole in enote vrtca,
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko in predšolsko zdravstveno službo in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
23. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo, izpolnjuje pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v navedenem roku, mu preneha mandat po zakonu.
Ravnatelja imenuje svet zavoda. Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje vzgojiteljskega in učiteljskega zbora, obrazloženo mnenje občine in obrazloženo mnenje sveta staršev.
Vzgojiteljski in učiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje tajno.
Če vzgojiteljski in učiteljski zbor, občina in svet staršev ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, si mora pridobiti mnenje ministra. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči brez tega mnenja.
Mandat ravnatelja traja pet let.
23.a člen
Ravnatelja razrešuje svet zavoda. Razloge za predčasno razrešitev in postopek razrešitve določa zakon.
24. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma, če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.
Ista oseba lahko opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.
a) Pomočnik ravnatelja
25. člen
Zavod ima pomočnika ravnatelja.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja javne šole ali javnega vrtca razen opravljene šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi ravnatelj in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.
b) Vodja enote vrtca
26. člen
Pomočnik ravnatelja zavoda je istočasno pedagoški vodja enote vrtca.
3. Strokovni organi
27. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, vzgojiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik, strokovni aktivi učiteljev in strokovni aktiv vzgojiteljev.
28. člen
Učiteljski in vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
Učiteljski in vzgojiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenja o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah v vzgojno-izobraževalnih in vzgojno-varstvenih programih in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
29. člen
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.
Oddelčni učiteljski zbor:
– obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi, ki težje napredujejo,
– odloča o vzgojnih ukrepih in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
30. člen
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
31. člen
Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.
Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
Strokovni aktiv v vrtcu sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev.
Strokovni aktiv v vrtcu obravnava vzgojno delo, dajejo vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela, obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene v letnem načrtu.
4. Svet staršev
32. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev šole in svet staršev vrtca.
Sveta staršev zavoda sta sestavljena tako, da ima v svetu šole oziroma v svetu vrtca, vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev šole in vrtca opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu,
– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni oziroma vzgojno-varstveni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim oziroma vzgojno-varstvenem delom,
– izvoli predstavnike staršev v svet zavoda in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
5. Svetovalna služba
33. člen
Zavod organizira v skladu z normativi in standardi, svetovalno službo, ki svetuje učencem, otrokom in staršem ter sodeluje z učitelji, vzgojitelji in vodstvom zavoda pri načrtovanju, spremljanju razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega in vzgojnovarstvenega dela in poklicno svetuje.
Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna služba povezuje z republiškim zavodom za zaposlovanje.
6. Knjižnica
34. člen
Zavod ima knjižnico.
Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu za matično enoto, vrtec in podružnične šole.
Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje določi minister.
Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo plačati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi minister.
V. ZAPOSLENI V ZAVODU
35. člen
Vzgojno-izobraževalno, vzgojnovarstveno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo učitelji, vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno in vzgojno-varstveno delo v skladu z zakonom in javno veljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni.
Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.
Znanje slovenskega jezika se preverja pri strokovnem izpitu. Pri učiteljih in vzgojiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob prvi namestitvi.
Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v primerih ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi minister potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, določeno s sistemizacijo delovnih mest.
36. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodih, zavod uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v svojem splošnem aktu.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest.
Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju z šolsko upravo na območju katere ima zavod sedež, za vrtec pa ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem.
Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ministra, za vrtec pa si mora pred prijavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ustanovitelja.
Vrtec mora o vsakem prostem delovnem mestu strokovnega delavca, pred prijavo prostega delovnega mesta obvestiti ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
37. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka ter sredstva in premoženje podružničnih šol in enot vrtca.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
38. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, plačil staršev za storitve v predšolski vzgoji, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
39. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, ki so določeni v zakonu.
Zavod lahko ustanovi šolski sklad ali sklad vrtca, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega razreda, oddelka ali starostne skupine vrtca, ki niso sestavina izobraževalnega procesa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev kot so nakup nadstandardne opreme, za zvišanje standarda pouka ali vzgoje in varstva in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda.
Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
40. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu povezan z dejavnostjo, za katero je ustanovljen samostojno.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
VIII. NADZOR
41. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo pristojne institucije, določene z zakonom.
42. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije in ustanovitelj.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
43. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno urediti z internimi akti, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
44. člen
Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali ravnatelj, vsak v skladu s svojimi pristojnostmi.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pravili zavoda.
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno (Uradni list RS, št. 17/97) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
45. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi zavoda, Osnovna šola Cerkno, ki ga je sprejela Skupščina občine Idrija z aktom o ustanovitvi št. 02210/64 – 2/9.g z dne 21. 12. 1963 in je vpisan v sodni register pri tedanjem Temeljnem sodišču sodišču v Novi Gorici pod št. 1-101-00 in je na podlagi zakona o zavodih od 1. 4. 1991 dalje nadaljeval delo kot zavod.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati statut zavoda, sprejet na referendumu zavoda dne 24. 8. 1992 in potrjen z odlokom občine dne 4. 9. 1992.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha v skladu z zakonom tudi Odlok o ustanovitvi zavoda, Vrtec Cerkno, ki ga je sprejela Skupščina občine Idrija z aktom o ustanovitvi in je vpisan pri tedanjem Temeljnem sodišču v Novi Gorici pod št. SRG l-25-00 z dne 21. 12. 1983 kot Vzgojnovarstvena organizacija Cerkno in je na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) dalje deloval kot zavod.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati tudi Statut zavoda Vrtec Cerkno, ki je bil sprejet s soglasjem Skupščine Občine Idrija dne 7. 7. 1992.
46. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za katero je bil imenovan. Po izteku mandata ravnatelju se opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenim s tem odlokom in zakonom.
Ne glede na določbo prvega odstavka 23. člena tega odloka, je lahko imenovan za ravnatelja tudi kdor ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 23. člena tega odloka, pod pogojem, ki jih določa zakon.
47. člen
Novo nastali zavod Osnovna šola Cerkno mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog za katere je pristojen po zakonu opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo ter oblikuje organe zavoda v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka.
48. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno (Uradni list RS, št. 81/97), vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
1. člen
V Odloku o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno (Uradni list RS, št. 17/97) se doda nov 45.a člen, ki glasi:
Z dnem uveljavitve tega odloka na podlagi zakona, javno-varstveni zavod Vrtec Cerkno preneha delovati kot samostojni zavod in se pripoji zavodu Osnovna šola Cerkno. Delavce Vrtca Cerkno prevzame novoustanovljeni zavod OŠ Cerkno z vsemi pravicami in odgovornostmi izhajajočih iz delovnega razmerja.
2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno (Uradni list RS, št. 41/99) vsebuje naslednjo končno določbo:
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno (Uradni list RS, št. 61/07) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
9. člen
Določba 1. člena tega odloka se začne uporabljati z iztekom mandata sveta zavoda. Do izteka mandata svet zavoda deluje v obstoječi sestavi.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno (Uradni list RS, št. 119/08) vsebuje naslednjo končno določbo:
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno (Uradni list RS, št. 74/09) vsebuje naslednjo končno določbo:
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0003/2010-2
Cerkno, dne 16. marca 2010
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost