Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

Št. 143/2010 Ob-2319/10 , Stran 635
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. 1. Predmet javnega razpisa ter razpisno področje: predmet javnega razpisa je sofinanciranje knjižničnih projektov ter sofinanciranje projektov nakupa računalniške in komunikacijske opreme (dalje: IKT) za potrebe splošnih knjižnic. Razpisno področje je knjižnična dejavnost splošnih knjižnic. 2. Namen in cilji javnega razpisa Sredstva se razpišejo z namenom izpeljati nalogo države, da prispeva del sredstev za podporo usklajenemu razvoju knjižnične dejavnosti in inovativnim storitvam za uporabnike splošnih knjižnic. Namen razpisa je sofinanciranje knjižničnih projektov in projektov nakupa IKT v splošnih knjižnicah v skladu z javnim interesom na področju kulture, kar zagotavlja razvoj sodobnih knjižničnih storitev, ki so osredotočene na kulturne, izobraževalne, informacijske in socialne potrebe okolja, spodbuja informacijsko opismenjevanje, vseživljenjsko učenje in smotrno izrabo prostega časa, omogoča uporabo elektronskega gradiva in interneta ter s tem prispeva k razvoju informacijske pismenosti, neformalnega izobraževanja in vsestranske informiranosti uporabnikov. Cilj razpisa je spodbujati uporabo knjižnic ter splošno dostopnost informacij in storitev ter razvoj novih storitev v knjižnični mreži slovenskih splošnih knjižnic. 3. Pomen izrazov Splošne knjižnice so knjižnice, ki na podlagi Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 – ZUJIK) izvajajo knjižnično dejavnost kot javno službo v skladu z 2. in 16. členom in so samostojne pravne osebe, izjemoma organizacijske enote v okviru samostojnih pravnih oseb (v nadaljevanju: knjižnice). Razpisno področje je delovno področje predlagatelja, ki večinsko opredeljuje predlagateljevo dejavnost. Razpisno področje, ki ga pokriva ta razpis, je knjižnična dejavnost. Predlagatelj projekta je splošna knjižnica, izjemoma druga samostojna pravna oseba, katere organizacijska enota je splošna knjižnica, in v njenem imenu direktor, ki poslovno predstavlja in zastopa pravno osebo. Predlagatelj projekta za potrebe splošnih knjižnic je lahko tudi knjižnični informacijski servis, ki ga zastopa direktor. Za upravičene osebe po tem razpisu se štejejo splošne knjižnice, ki so javni zavodi in izjemoma druge samostojne pravne osebe, katerih organizacijska enota je splošna knjižnica, in so navedene v Prilogi 1 k Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/2003 in 70/08, v nadaljnjem besedilu: Pravilnik), oziroma njihove pravne naslednice in knjižnični informacijski servis. Te so upravičene do prijave na razpis in do vseh razpisnih postopkov. Sofinancer je občina ustanoviteljica, soustanoviteljica ali pogodbena partnerica predlagatelja. Projekt je vsebinska celota, ki je dostopna javnosti. Projekt je mogoče razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca. Zaprošeni znesek sofinanciranja projekta je znesek, za katerega predlagatelj zaprosi v okviru dovoljenega obsega sofinanciranja in predvidenih stroškov projekta. Upravičeni stroški so stroški, ki jih financer priznava kot podlago za sofinanciranje in se nanašajo na projektne vsebine iz točke 4 in na splošne pogoje iz druge in tretje alineje točke 5.1 tega javnega razpisa. Upravičeni stroški za posamezne projektne vsebine so podrobneje opredeljeni na prijavnih obrazcih. Davek na dodano vrednost se šteje kot upravičen strošek. Finančna uravnoteženost projekta pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega projekta, prikazane v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki). 4. Razpisno področje in razpisani projekti Razpisno področje obsega možnost prijave naslednjih projektnih vsebin: 1. strokovno in informacijsko usposabljanje, 2. digitalizacija knjižničnega gradiva, 3. nakup IKT, 4. uvedba inovativnih rešitev, pristopov ali tehnologije, ki približajo knjižnično gradivo in storitve uporabnikom* * Projekti bralne kulture niso predmet sofinanciranja. Predmet sofinanciranja pod točko 1) je organizacija strokovnega usposabljanja zaposlenih (npr.: informacijsko usposabljanje, organizacija konferenc, delavnic, tečajev ipd.) in organizacija informacijskega opismenjevanja uporabnikov ter udeležba zaposlenih na usposabljanju za uporabo interneta in digitalizacijo. Predmet sofinanciranja pod točko 2) je izvedba projektov digitalizacije v knjižnicah (npr.: digitalizacija knjižničnega gradiva, zlasti domoznanskega, priprava in objava informacijskih in izobraževalnih vsebin za promocijo in uporabo digitaliziranega knjižničnega gradiva na spletu). Predmet sofinanciranja pod točko 3) so projekti nakupa IKT, in sicer: a) za vzpostavitev ali posodobitev delovnih postaj z dostopom do interneta za uporabnike, b) za vzpostavitev ali posodobitev delovnih postaj za zaposlene za avtomatizirano izposojo ali za uporabo modulov COBISS3 v sistemu COBISS, c) za vzpostavitev ali posodobitev knjigomata, d) za vzpostavitev ali posodobitev informacijske infrastrukture za e-poslovanje knjižnic, e) za vzpostavitev e-knjižnice, ureditev prostora e-knjižnice ter vzpostavitev spletnih aplikacij (v nadaljnjem besedilu: za vzpostavitev e-knjižnice), f) za optimalno delovanje sistema in servisov COBISS v celotni mreži splošnih knjižnic. Predmet sofinanciranja pod točko 4) so projekti, ki ob upoštevanju potreb lokalne in širše skupnosti podpirajo razširitev knjižničnih storitev z novimi ciljnimi ponudbami (npr. s področja osebnega in ekonomskega razvoja, vseživljenjskega učenja, zdravja, podpore zaposlovanju, storitvam e-uprave, medgeneracijskega sodelovanja, storitev za ranljive družbene skupine, preprečevanja socialne izključenosti itd.), večjo dostopnost knjižničnih storitev (na primer za uporabnike s posebnimi potrebami; uporaba novih tehnologij itd.), za promocijo knjižnic in njihovih storitev v lokalni ali širši skupnosti (npr. za pridobivanje novih uporabnikov, za povečanje prepoznavnosti ipd.). 5. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu 5.1 Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov, ki so upravičene osebe in izpolnjujejo naslednje splošne pogoje: – so v primeru, da so bili pogodbena stranka ministrstva v letu 2009, izpolnili vse obveznosti do ministrstva (izpolnjevanje pogoja preveri ministrstvo); – predlagajo projekte, pri katerih zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega 70% vseh predvidenih stroškov posameznega projekta pogoj ne velja za: – projekte nakupa IKT za uporabnike (nakup IKT za vzpostavitev ali posodobitev delovnih postaj z dostopom do interneta za uporabnike) in – za projekte, ki jih prijavlja knjižnični informacijski servis, pri katerih lahko predlagatelj zaprosi za 100% vseh predvidenih upravičenih stroškov (obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja o nepreseganju zaprošenih zneskov sofinanciranja); – predlagajo projekte pri katerih: – skupni zaprošeni znesek za vse predlagane projekte ne presega 20% vseh razpisanih sredstev; – skupni zaprošeni znesek za posamezni projekt ne presega 10% vseh razpisanih sredstev pogoja ne veljata za: · projekte, ki jih prijavlja knjižnični informacijski servis; – skupni zaprošeni znesek sofinanciranja pri projektih za vzpostavitev e-knjižnice ne sme presegati 10.000 EUR, pri čemer sredstva za ureditev prostora ne smejo presegati 3.000 EUR in sredstva za vzpostavitev spletnih aplikacij ne smejo presegati 2.100 EUR (obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja o nepreseganju zaprošenih zneskov sofinanciranja); – zagotavljajo dostopnost projektov javnosti (obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost); – v primeru prijave projekta nakupa IKT za vzpostavitev e-knjižnice zagotovijo financiranje povezave do svetovnega spleta (obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja o zagotovitvi financiranja povezave do svetovnega spleta); – izjavijo, da bo nabavljena IKT skladna s specifikacijo, določeno v razpisni dokumentaciji, razen v točkah, ki jih posebej obrazložijo oziroma, kjer odstopanja utemeljijo (obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja, da bo nabavljena IKT oprema skladna s specifikacijo v razpisni dokumentaciji); – zagotovijo, da bodo izvedli nakup IKT in storitev po postopku, kot ga določa zakonodaja o javnem naročanju (obvezno dokazilo: podpisana izjava o izvedbi nakupa IKT in storitev po postopku, kot ga določa zakonodaja o javnem naročanju); – zagotovijo, da bodo podatke o sredstvih, ki jih bodo kot investicijski transfer na podlagi odobrenega sofinanciranja prejeli od Ministrstva za kulturo, posredovali pristojni občini (obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja o zagotovitvi, da bo predlagatelj pristojni občini posredoval podatke o sredstvih prejetih kot investicijski transfer); – ne prijavljajo projektov ali programov oziroma vsebin, za katere so v letih 2009 ali 2010 že prejeli sredstva od Ministrstva za kulturo v okviru neposrednih pozivov ali drugih javnih razpisov in pozivov (izpolnjevanje pogoja preveri ministrstvo). 5.2 Izpolnjevanje splošnih razpisnih pogojev za sodelovanje na razpisu: Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na ministrstvu, imenuje ministrica. Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno pozvani na dopolnitev. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo štela kot nepopolna. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom. 6. Razpisni kriteriji Strokovna komisija za knjižnično dejavnost bo vloge predlagateljev obravnavala na podlagi stopnje izpolnjevanja splošnih in prednostnih razpisnih kriterijev, razen vlog pod točko f), ki jih bo obravnavala samo na podlagi splošnih kriterijev, in sicer 1. in 2. alineje točke 6.1 (končna ocena bo določena tako, da bo dobljeno število točk pomnoženo z dva). 6.1 Splošni razpisni kriteriji Predvidena kakovost in ustreznost predlaganega projekta: – celovitost projekta in njegova ustreznost glede na cilje projekta in skladnost z namenom razpisa, – ustreznost vsebinske obrazložitve in utemeljitve projekta oziroma idejnega načrta, – stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja s sredstvi občin(-e), lastnimi sredstvi ali sredstvi iz drugih virov. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 6.2 Prednostni razpisni kriteriji Prednostni razpisni kriteriji so: 6.2.1 Za vloge pod točko 1): projekti strokovnega in informacijskega usposabljanja – izkazovanje ciljev, ki presegajo interese ene knjižnice, – izkazovanje ciljev, ki dokazujejo sodelovanje knjižnice z drugimi subjekti v okviru lokalne skupnosti, območja ali države. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 6.2.2 Za vloge pod točko 2): projekti digitalizacije knjižničnega gradiva – izkazovanje ciljev, ki presegajo interese ene knjižnice, – izkazovanje ciljev, ki dokazujejo sodelovanje knjižnice z drugimi subjekti v okviru lokalne skupnosti, območja ali države. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 6.2.3 Za vloge pod točko 3): projekti nakupa IKT a) nakup IKT za vzpostavitev ali posodobitev delovnih postaj z dostopom do interneta za uporabnike – trenutna stopnja opremljenosti predlagane lokacije z IKT z dostopom do interneta za uporabnike, – delež sofinanciranja s strani občin(-e). Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! b) nakup IKT za vzpostavitev ali posodobitev delovnih postaj za zaposlene za avtomatizirano izposojo ali za uporabo modulov COBISS3 v sistemu COBISS – trenutna stopnja opremljenosti predlagane lokacije z IKT za avtomatizirano izposojo ali za uporabo modulov COBISS3, – delež sofinanciranja s strani občin(-e) presega 30% vrednosti projekta. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! c) vzpostavitev ali posodobitev knjigomata – trenutna stopnja opremljenosti predlagane lokacije s knjigomati, – delež sofinanciranja s strani občin(-e) presega 20% vrednosti projekta. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! d) vzpostavitev ali posodobitev informacijske infrastrukture za e-poslovanje knjižnic – trenutna stopnja opremljenosti z IKT za e-poslovanje knjižnic, – delež sofinanciranja s strani občin(-e) presega 30% vrednosti projekta. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! e) nakup IKT za vzpostavitev e-knjižnice – ustreznost prostora za postavitev e-knjižnice, – dostopnost do tehnologij informacijske družbe, – predvidena stopnja učinkovitosti izrabe IKT, – trenutna stopnja opremljenosti z IKT. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve - Centralni register prebivalstva, Ministrstvo za notranje zadeve - Direktorat za upravne notranje zadeve. Tabela Prebivalci po občinah in spolu, 30. 6. 2009. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 6.2.4 Za vloge pod točko 4): inovativne rešitve, pristopi ali tehnologije, ki približajo knjižnične vsebine in dejavnosti uporabnikom – izkazovanje ciljev, ki dokazujejo sodelovanje knjižnice z drugimi subjekti v okviru lokalne skupnosti, območja ali države, – izkazovanje inovativnosti. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7. Uporaba kriterijev Povzetek načina ocenjevanja: razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami. Na razpisu bodo izbrani tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni višje in jih bo ministrstvo na predlog strokovne komisije uvrstilo na seznam izbranih projektov v okviru sredstev, namenjenih za razpis. Število izbranih projektov in višina odobrenih sredstev sta odvisna od skupne višine prejetih točk in razpoložljivih sredstev. Najvišje število prejetih točk po splošnih in prednostnih razpisnih kriterijih za posamezni projekt je 44 točk. Najvišje število prejetih točk po splošnih kriterijih za posamezni projekt je 30 točk, najvišje število prejetih točk po prednostnih kriterijih za posamezni projekt je 14 točk. Izjema so projekti pod točko f) nakup IKT za delovanje sistema COBISS za potrebe splošnih knjižnic, kjer bo končna ocena določena na podlagi splošnih kriterijev, in sicer 1. in 2. alineje točke 6.1, tako da bo dobljeno število točk po splošnih kriterijih pomnoženo z dva. Pogoj za uvrstitev v izbor je doseženi seštevek 22 ali več točk na posameznem projektu. Skupna ocena projektov bo opisna po naslednji opisni vrednostni lestvici: kakovostno (35-44 točk), ustrezno (22-34 točk), nezadovoljivo (do 21 točk). 8. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev: višina razpoložljivih sredstev, ki je na voljo za sofinanciranje projektov v okviru projektnega razpisa JPR-KOP-2010, znaša predvidoma 230.000 EUR. 9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2010. 10. Razpisni rok: razpisni rok prične teči 26. 3. 2010 in se zaključi 26. 4. 2010. 11. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – izjave predlagatelja projekta o izpolnjevanju splošnih pogojev za sodelovanje na razpisu, – prijavne obrazce z navodili in navedbo obveznih prilog, – vzorec ocenjevalnega lista. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva ves poslovni čas ministrstva. Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva http://www.gov.si/mk. Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati po pošti. 12. Oddaja in dostava vlog 12.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v besedilu tega razpisa in v razpisni dokumentaciji v slovenskem jeziku. 12.2 Vloga mora biti predložena v vložišču ministrstva na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, do 26. 4. 2010, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na ciljni projektni razpis 2010 z obvezno navedbo razpisnega področja (Knjižnična dejavnost) in oznako JPR-KOP-2010. Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež). 12.3 Če prijavitelj prijavi dva ali več projektov, naj vsak projekt pošlje v ločeni kuverti in za vsak projekt priloži popolno razpisno dokumentacijo. 12.4 Predlagatelj lahko za vsako enoto knjižnice prijavi samo po en projekt za vsakega od možnih predmetov sofinanciranja nakupa IKT. 12.5 Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj sprejema vse pogoje in kriterije razpisa. 13. Izločitev vlog 13.1 Ministrstvo bo iz nadaljnjega postopka izločilo oziroma zavrglo vse vloge predlagateljev: – ki jih ni vložila upravičena oseba; – ki so prepozne ali prepozno dopolnjene; – ki so nepopolne. 13.2 Za vlogo, ki je ni vložila upravičena oseba, se šteje vloga predlagatelja, ki ne izpolnjuje pogojev iz četrtega odstavka 3. točke besedila tega javnega razpisa. 13.3 Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 26. 4. 2010 oziroma do tega dne ni bila predložena v vložišču ministrstva. 13.4 Predlagatelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Dopolnjevanje in spreminjanje formalno nepopolnih vlog je možno v času trajanja razpisnega roka, po njem pa pet delovnih dni od vročitve obvestila o formalno nepopolni vlogi, obvezno z oznako, na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša. Dopolnitev vloge mora biti v roku petih dni po vročitvi obvestila o nepopolni vlogi predložena v vložišču ministrstva na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, oziroma najkasneje peti dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani z obvezno oznako JPR-KOP-2010 – dopolnitev. Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež). 13.5 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Za nepopolno se šteje tudi vloga, ki je na razpis prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem pet dnevnem roku. 14. Pristojni uslužbenec: za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisom je pristojen: Marjan Gujtman: tel. 01/369-59-64, marjan.gujtman@gov.si. 15. Uradne ure: uradne ure ministrstva so vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure. 16. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresiranim osebam je omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova ulica 10, Ljubljana), kot je navedeno v točki 11. 17. Odpiranje vlog in strokovno ocenjevanje: odpiranje vlog se bo pričelo 3. 5. 2010. Strokovno presojo in ocenjevanje bo izvedla strokovna komisija za knjižnično dejavnost v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05).

AAA Zlata odličnost