Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

Št. 153/10 Ob-2333/10 , Stran 683
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič. 2. Opis predmetov prodaje: a) stavbno zemljišče parc. št. 214/5, stavbišče, v izmeri 122,00 m2 in dvorišče, v izmeri 226,00 m2, vpisano v vl. št. 441, k.o. Tržič. Na zemljišču je zgrajen objekt, ki ni v lasti prodajalca. Izhodiščna cena je 28.494,24 EUR. Cena je navedena brez davščin. b) stavbno zemljišče parc. št. 201/9, travnik, v izmeri 737,00 m2, vpisano v vl. št. 331, k.o. Tržič. Zemljišče v naravi predstavlja dovozno pot k poslovni stavbi, ki ni v lasti prodajalca. Izhodiščna cena je 69.278,00 EUR. Cena je navedena brez davščin. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja. 4. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: prodajna pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno nad izhodiščno ceno oziroma v primeru, da bo ponudnik samo eden, vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni. Če je med prejetimi ponudniki več najugodnejših ponudnikov bo Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič (Komisija) opravila med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer bo za izklicno ceno določila ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki. 5. Način in rok plačila kupnine: uspešni ponudnik oziroma kupec je dolžan kupnino poravnati v roku 30 dni, od dneva sklenitve prodajne pogodbe. Plačana varščina se uspešnemu kupcu všteje v kupnino v prodajni pogodbi. 6. Plačilo kupnine v roku iz 5. točke, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku. Občina Tržič ima v tem primeru pravico obdržati varščino, ki jo je uspešni ponudnik plačal v postopku javnega zbiranja ponudb. 7. Nakup na podlagi tega javnega zbiranja ponudb se prične po poteku najmanj 15 dni od dneva njegove objave v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Tržič www.trzic.si, tako da javno zbiranje ponudb velja do 13. 4. 2010, do 10. ure. Pisne ponudbe morajo prispeti do 13. 4. 2010, do 10. ure, po pošti oziroma morajo biti do tega roka vročene osebno na naslov: Občina Tržič, tajništvo občine, Trg svobode 18, 4290 Tržič, v zapečateni kuverti, na kateri je potrebno navesti: »Ponudba za nakup parc. št. 214/5, k.o. Tržič – Ne odpiraj« oziroma »Ponudba za nakup parc. št. 201/9, k.o. Tržič – Ne odpiraj«. 8. Ponudniki so dolžni do 13. 4. 2010, do 10. ure, plačati varščino v višini 10% od ponujene cene. Plačilo varščine pred začetkom odpiranja ponudb je pogoj za upoštevanje ponudbe. Vplačilo varščine se opravi na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Tržič, št. 01331-0100006578, ki je odprt pri Upravi RS za javna plačila, Območni enoti Kranj, z navedbo: »Varščina za nakup parc. št. 214/5, k.o. Tržič« oziroma »Varščina za nakup parc. št. 201/9, k.o. Tržič«. 9. Javno odpiranje pravočasnih in pravilno označenih pisnih ponudb bo v mali sejni sobi (1. nadstropje) Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, dne 13. 4. 2010 ob 10. uri. 10. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena. 11. Plačana varščina, brez obresti, bo po končanem postopku javnega zbiranja ponudb vrnjena tistim ponudnikom, ki ne bodo uspešni, in sicer v roku 15 dni, od dneva odpiranja pisnih ponudb. 12. Interesenti se lahko seznanijo s podrobnejšimi pogoji prodaje pri Jasni Kavčič, tel. št. 04/5971-551. 13. Komisija lahko s soglasjem župana Občine Tržič postopek brez odškodninske odgovornosti ustavi do sklenitve prodajne pogodbe, pri čemer vrne vplačano varščino brez obresti. 14. Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani držav članic EU ter pravne osebe/samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v Republiki Sloveniji ali v državah članicah EU. 15. Ponudniki so dolžni ponudbi priložiti naslednje dokumente: – fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta – osebne izkaznice ali potnega lista – (za fizične osebe, samostojne podjetnike ter pooblaščence oziroma zastopnike), – številko transakcijskega računa za primer vračila varščine ter davčno številko, – priglasitveni list DURS (le za samostojne podjetnike posameznike), – redni izpisek iz sodnega registra (le za pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 30 dni od dneva vložitve ponudbe, – notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje v postopku javnega zbiranja ponudb, v primeru, da ponudnika zastopa pooblaščenec, – ponujeno ceno, – potrdilo o plačilu varščine, – pisno in podpisano izjavo, da ponudnik sprejema vse pogoje tega javnega zbiranja ponudb. Kolikor ni navedeno drugače, je potrebno listine predložiti v izvirniku. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu Komisije izločeni iz postopka. 16. Ponudbo, ki je prispela po razpisnem roku (nepravočasna ponudba), ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, Komisija izloči in o tem obvesti ponudnika. Ne glede na navedeno, pa lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb. 17. Vse stroške v zvezi s prodajo nosi kupec. 18. Izročitev nepremičnin v posest kupcu se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov. 19. Z najugodnejšim ponudnikom bo Občina Tržič sklenila prodajno pogodbo v 15 dneh, od dneva odpiranja pisnih ponudb. Če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani ponudnika, lahko Občina Tržič podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, Občina Tržič zadrži njegovo varščino. Občina Tržič ima pravico zadržati varščino tudi v primerih, ki so določeni v prodajni pogodbi. 20. Za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo bo poskrbela Občina Tržič. 21. Občina Tržič bo kupcu izstavila notarsko overjeno zemljiškoknjižno dovolilo po prejemu celotne kupnine. 22. Nepremičnini se prodajata po načelu »videno-kupljeno«. 23. To javno zbiranje ponudb se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Tržič www.trzic.si.

AAA Zlata odličnost