Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

Št. 478-39/2010 Ob-2326/10 , Stran 682
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, tel. 03/747-13-34 in 747-13-23, faks 03/574-34-46, e-pošta: obcina.sentjur@sentjur.si. II. Predmet prodaje in izklicna vrednost Nepremičnine parc. št. 634/2, poslovna stavba v izmeri 215 m2, parc. št. 634/4, cesta v izmeri 814 m2, zelenica v izmeri 195 m2 in parc. št. 636/1, zelenica v izmeri 389 m2, vpisane v vl. št. 1249, k.o. Šentjur pri Celju, za izhodiščno ceno 129.000,00 EUR. Nepremičnine ležijo v območju, ki je urejeno z Odlokom o ZN cone 10-R Šentjur (Uradni list RS, št. 28/88 in 47/96). Na nepremičnini parc. št. 634/2, k.o. Šentjur pri Celju v naravi stoji objekt, za katerega je komunalni prispevek poravnan. V izhodiščno vrednost nepremičnine davek na promet nepremičnin ni vključen. III. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. IV. Pogoji prodaje: 1. Predmetne nepremičnine se prodajajo kot zaokrožena celota. 2. Nakup po načelu videno–kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. 3. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini 10% ponujene cene za zemljišče na transakcijski račun Občine Šentjur – podračun, št. 01320-0100004983, sklic 00 720099, odprt pri Uradu za javna plačila Žalec. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina brez obresti vrne najkasneje v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna v kupnino. 4. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravilne ponudbe. 5. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine: – podatke o kupcu; – navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe; – višino ponujene cene (brez davka na promet nepremičnin), ki ne sme biti nižja od izhodiščne; – dokazilo o vplačani varščini; – fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta za fizične osebe, izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma izpisek iz poslovnega registra za s.p., ki ne sme biti starejši od 30 dni; – davčno številko oziroma ID št. za DDV; – pisno izjavo, da ponudnik sprejema vse razpisne pogoje. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. 6. Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnine umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina ne vrne. 7. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne cene. S ponudniki, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec izvedel pogajanja. 8. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 3 mesece od dneva zaključka razpisnega roka. 9. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 30 dneh od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Ob zavarovanju z nepreklicno bančno garancijo izplačljivo na prvi poziv brez ugovora je možno plačilo kupnine v obrokih. 10. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb. O najugodnejšem ponudniku bo odločil župan s sklepom. Odločitev župana je dokončna. 11. Občina Šentjur lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina. 12. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. V. Drugi pogoji: prodajalec si na predmetnih nepremičninah izgovarja neodplačno služnostno pravico za potrebe gradnje in vzdrževanja objektov in omrežij javne komunalne infrastrukture. Omejitve se vpišejo v zemljiško knjigo. VI. Sklenitev pogodbe Izbrani ponudnik mora v 8 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin. Uspeli ponudnik oziroma kupec plača poleg kupnine tudi davčne dajatve (2% davek na promet nepremičnin) in stroške notarskih storitev. Zemljiškoknjižni prenos vrši prodajalec. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičnini po plačilu celotne kupnine, pri obročnem odplačevanju pa po plačilu prvega obroka kupnine in predložitvi ustrezne bančne garancije. VII. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe Ponudniki lahko ponudbe podajo tudi na obrazcu, ki ga dvignejo v glavni pisarni Občine Šentjur, v drugem nadstropju občinske stavbe, Mestni trg 10, Šentjur, vsak delovni dan od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine Obrtna cona 10-R Šentjur – Ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na zgornji naslov do vključno 12. 4. 2010 do 12. ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 12. 4. 2010 ob 13. uri v sejni sobi Občine Šentjur, drugo nadstropje. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo v Oddelku za gospodarske dejavnosti, Službi za gospodarjenje s premoženjem, tel. 03/747-13-34 (Konrad Pušnik) in 03/747-13-23 (Katja Burič), v času uradnih ur. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.

AAA Zlata odličnost