Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

Št. 430-13/2010 Ob-2317/10 , Stran 674
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Upravna enota Cerknica, Cesta 4. maja 24, 1380 Cerknica. 2. Opis predmeta prodaje Predmet prodaje je premičnina, in sicer rabljeno osebno vozilo. Podatki o vozilu: – datum prve registracije: 13. 6. 2003, – reg. označba: LJ 77-77X, – vrsta vozila: osebni avtomobil, – znamka: Suzuki, – tip: Jimny 1,3, – številka šasije: JSAFJB43VOO167689, – tip motorja: M13A, – leto izdelave: 2003, – moč motorja v kW: 60, – delovna prostornina motorja: 1328, – število mest: 04, – barva: E7B, – število prevoženih kilometrov: 33.065, – stanje vozila: redno vzdrževano in servisirano, dobro ohranjeno, gume so nove. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnine. Vozilo je vključeno v letni načrt razpolaganja s premičnim premoženjem države za organe državne uprave in za pravosodne organe za leto 2010. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna cena predmeta prodaje je 4.900 EUR. Najnižji znesek višanja je 50 EUR. 5. Način in rok plačila kupnine: plačilo celotne kupnine v določen roku je bistvena sestavina pravnega posla. Kupec poravna kupnino v osmih dneh po podpisu kupoprodajne pogodbe. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v Upravni enoti Cerknica, Cesta 4. maja 24, 1380 Cerknica, v sejni sobi v I. nadstropju, dne 20. aprila 2010 ob 10. uri. 7. Višina varščine: višina varščine znaša 490 EUR, in se plača na račun, št. 011006300109972, sklic 18 62049-720100-79662010 z navedbo namena nakazila: Javna dražba avtomobila. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmeta javne dražbe Za dodatne informacije v zvezi s predmetom javne dražbe se obrnite na Ladico Oblak, Upravna enota Cerknica, tel. 01/70-71-316, e-pošta: ladica.oblak@gov.si. Ogled avtomobila je mogoč po predhodnem dogovoru z Jožetom Kebetom, tel. 031/308-610. 9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se povrnejo stroški dražiteljem v višini izkazanih stroškov. 10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma osebnim dokumentom, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu. Sedež pravne osebe se izkazuje z izpiskom iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni od objave te dražbe. V primeru, da dražitelj ni zastopnik, je potrebno predložiti overjeno pooblastilo za sodelovanje na javni dražbi. Dražitelj mora pred pričetkom javne dražbe predložiti dokazilo o plačani varščini za premičnino, ki se bo dražila. Predloži tudi št. osebnega računa za primer vračila varščine. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva plača kupec. Prenos lastništva se opravi, ko je kupnina v celoti poplačana, oziroma najkasneje v 8 dneh, po podpisu pogodbe. Vozilo bo prodano po načelu videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo upoštevane.

AAA Zlata odličnost