Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

Ob-2383/10 , Stran 684
1. Predmet objave: namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice z obveznostjo pridobitelja stavbne pravice, da na nepremičnini, na kateri se ustanovi stavbna pravica zgradi objekt v skladu z razpisno dokumentacijo. 2. Ime in sedeže upravljavca: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik. 3. Vrsta pravnega posla: ustanovitev stavbne pravice za gradnjo objekta za potrebe vzgoje in varstva predšolskih otrok za 15 let. 4. Varščina: zainteresirane osebe morajo ponudbi priložiti za zavarovanje resnosti svoje ponudbe bančno garancijo ali ustrezno zavarovanje pri zavarovalnici v višini 15.000,00 EUR. Zavarovanje ali garancija, ki mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv, po vsebini ne sme odstopati od vzorca garancije iz razpisne dokumentacije. 5. Pridobitev razpisne dokumentacije, kraj, čas in plačilni pogoji za dvig razpisne dokumentacije ter dodatna pojasnila Razpisna dokumentacija je ponudnikom na voljo na spletni strani www.kamnik.si. Podrobnejša dokumentacija je na voljo na sedežu upravljavca, na naslovu Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik. Ponudniki lahko zahtevajo dodatna pojasnila najkasneje 5 dni pred rokom za oddajo ponudb. Razpisovalec bo pojasnila objavil na spletni strani www.kamnik.si. Pojasnila, objavljena na ta način, so del razpisne dokumentacije. 6. Oblika ponudbe in pogoji, pod katerimi se poda ponudba: ponudba se odda v obliki in pod pogoji, določenimi v razpisni dokumentaciji. 7. Kraj in rok za predložitev vlog Ponudniki oddajo ponudbe ter spremembe in umike ponudb s priporočeno pošiljko po pošti na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, ali osebno v glavni pisarni na naslovu naročnika, vsak delovni dan med 9. in 14. uro do roka, določenega za oddajo ponudb. Ponudba bo štela za pravočasno, če bo predložena ali bo prispela po pošti na zgoraj navedeni naslov do dne 12. 4. 2010, najkasneje do 10. ure. Vse nepravočasno predložene ponudbe (ne glede na datum oddaje na pošto oziroma nepravočasno dostavo ponudbe v primeru dostave kurirske službe) bodo izločene iz postopka odpiranja ponudb in bodo neodprte vrnjene ponudnikom. 8. Odpiranje ponudb Odpiranje ponudb bo javno. Odpiranje ponudb bo dne 12. 4. 2010, ob 10.30, na naslovu Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik. Zakoniti zastopniki in predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s pooblastilom za zastopanje ponudnika, lahko na postopek odpiranja ponudb podajo svoje pripombe. 9. Veljavnost ponudb: ponudbe morajo biti veljavne najmanj 180 dni od dneva odpiranja ponudb. 10. Ustavitev postopka: upravljavec si pridržuje pravico postopek ustaviti, če ugotovi, da na podlagi obstoječe razpisne dokumentacije ni bilo oziroma ni možno pripraviti medsebojno primerljivih ponudb in le-teh ne more ali jih ne bo mogel oceniti. Razpisovalec si pridržuje pravico postopek ustaviti in zaključiti brez sklenitve pogodbe s katerimkoli od ponudnikov, če se v času po objavi povabila k oddaji ponudb kakorkoli spremenijo pogoji. Razpisovalec ni dolžan ponudnikom povrniti nobenih stroškov, ki so jih ti imeli s pripravo ponudbe.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti