Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

SV 199/2010 Ob-2360/10 , Stran 688
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa kreditne pogodbe številko 341-23411842730577 in pogodbe o zastavi nepremičnin, številko 341-23411842730577ZASN, in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičnini v smislu 142. člena SPZ, notarke Danice Hojs iz Gornje Radgone z dne 15. 3. 2010, opr. št. SV 199/2010, je stanovanje s številko 4, v stanovanjski hiši Porabska 6 Gornja Radgona, s številko stavbe 891, ki stoji na parcelni številki 219/5, katastrska občina Gornja Radgona, last zastaviteljev, vsakega do ene polovice, na podlagi odpravka notarskega zapisa prodajne pogodbe z dne 28. 1. 2010, opr. št. SV 69/2010, in notarskega zapisa zemljiškoknjižnega dovolila z dne 28. 1. 2010, opr. št. SV 70/2010, zastavljeno v zavarovanje denarne terjatve v znesku 57.000,00 EUR, stroški odobritve kredita znašajo 175,26 EUR, obrestna mera je spremenljiva ter je za redne in interkalarne obresti vsota Euriborja in fiksnega pribitka v višini 2,25% letno, zamudna obrestna mera: 9,00% letno, efektivna obrestna mera je na dan sklenitve te pogodbe 3,59%, mesečna obveznost znaša na dan sklenitve te pogodbe, ob predpostavki, da je kredit črpan v celoti 322,15 EUR, kreditojemalec bo vračal glavnico kredita in plačal obresti, v 240 zaporednih mesečnih obveznostih, ki zapadejo zadnji dan v posameznem koledarskem mesecu; prva mesečna obveznost zapade v plačilo 30. 4. 2010 in zadnja dne 31. 3. 2030 v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2 Ljubljana, matična številka: 5860571000, identifikacijska številka za DDV: SI91132550.

AAA Zlata odličnost