Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

Št. 430-10/2010 Ob-2314/10 , Stran 661
Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje sredstva za izvedbo mladinskih projektov in akcij za leto 2010 v Občini Sežana, proračunska postavka 180501 – Mladinski projekti in akcije. Cilj razpisa: Namen razpisa je sofinancirati izvedbo kvalitetnih in inovativnih mladinskih projektov in akcij v javnem interesu v Občini Sežana, ki prispevajo k usposabljanju in pridobivanju veščin ter socialnemu vključevanju mladih. Občina Sežana sofinancira projekte in akcije, ki so prvenstveno usmerjeni v: – neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo, – prostovoljno mladinsko delo, – mobilnost mladih, – raziskovalno delo mladih, – zmanjševanje učinkov in posledic tveganih vedenj, – aktualne mladinske iniciative, – participacijo, aktivno državljanstvo, človekove pravice, – mednarodno mladinsko delo, – informiranje in svetovanje za mlade, – reševanje ekoloških vprašanj, – aktivnosti, ki vzpodbujajo k strpnosti, nenasilju med in nad mladimi, – aktivnosti, ki spodbujajo inovativnost in podjetnost mladih, – promocijo mladih ustvarjalcev s stalnim bivališčem v občini. Predmet sofinanciranja so lahko tudi: – aktivnosti za aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa, – aktivnosti, ki vzpodbujajo kulturno izražanje in kreativnost mladih, – preventivni programi na različnih vsebinskih področjih. Prioritetno področje za sofinanciranje mladinskih projektov oziroma akcij v letu 2010 je aktivno državljanstvo. Izvajalec mladinskih projektov in akcij je lahko: – organizacija mladih ali – nevladna in neprofitna organizacija z namenom zagotavljanja boljših pogojev za življenje, delovanje in vključevanje mladih v mladinsko delo ali – neformalna skupina mladih oziroma skupina najmanj 5 mladih, ki imajo svojega vodjo projekta oziroma akcije ali – izjemoma posamezni ustvarjalec za projekte in akcije, ki so širšega pomena, v javnem interesu občine in pomembne za promocijo občine ob hkratnem promoviranju mladih ustvarjalcev na področju uprizoritvene umetnosti, glasbene umetnosti, vizualne umetnosti, arhitekture in oblikovanja, intermedijske umetnosti ali iz področja literarne umetnosti, pod pogojem, da ima stalno prebivališče v Občini Sežana. Mladinski projekt oziroma akcija vključuje minimalno 5 aktivnih udeležencev – mladih. Izvajajo ga mladi sami oziroma skupaj s strokovno usposobljenimi izvajalci z referencami na področju mladinskega dela. Izjemoma lahko projekt oziroma akcija vključuje tudi samo enega aktivnega udeleženca-ustvarjalca, in sicer v primeru iz četrte alinee prejšnjega odstavka te točke. Glede starostne meje velja naslednje: člani projektne skupine oziroma posamezni ustvarjalci morajo ob prijavi dosegati vsaj starost 15 let oziroma dosegajo v letu, v katerem kot izvajalci kandidirajo na razpisu, še vedno starost 29 let. Pravice do sofinanciranja nimajo: – pravne osebe, ki so ustanovljene in delujejo v skladu z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 s spremembami), – organizacije, ki so skladno z Zakonom o pravnem položaju verskih skupnosti v Socialistični republiki Sloveniji (Uradni list SRS, št. 15/76, 42/86, 5/90, Uradni list RS, št. 17/91-I s spremembami), registrirane kot verske skupnosti, – pravne osebe in organizacije, ki so registrirane po Zakonu o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94 s spremembami) ter – pravne osebe, ki izvajajo programe, namenjene mladim in katerih programski stroški in stroški plač zaposlenih so že financirani iz proračuna občine v okviru posebnih proračunskih postavk. Splošni pogoji za sodelovanje Vsi izvajalci mladinskih projektov in akcij morajo zagotavljati: – osnovne pogoje (materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske) za realizacijo projekta oziroma akcije, ki jo izvajajo v skladu z veljavno zakonodajo; – lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev ter imeti jasno izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja aktivnosti v projektu oziroma akciji, ki je predmet tega pravilnika, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov projekta oziroma akcije in lastnih sredstev, delež sredstev iz drugih virov in pričakovano financiranje na podlagi tega pravilnika. Prihodki izvajalca morajo biti enaki odhodkom; – da predmet predložene vloge ni bil in ne bo sofinanciran že iz katerekoli druge postavke proračuna Občine Sežana; – takšno notranjo organizacijsko shemo, ki omogoča demokratično obravnavo in koordinacijo izvedbe planiranega projekta oziroma akcije; – v celoti in pravočasno izpolnjevati pogodbene obveznosti do Občine Sežana na podlagi razpisa iz predhodnega leta, če so na njem sodelovali ter občinski upravi predložili vsebinsko in finančno poročilo o realizaciji aktivnosti v preteklem letu; – da je projekt oziroma akcija namenjena predvsem mladim v starosti od 15 do 29 let; – da se projekt oziroma akcija izvaja na območju Občine Sežana ali na območju več občin (z namenom teritorialnega ali programskega povezovanja) in je v javnem interesu Občine Sežana; – da je projekt oziroma akcija neprofitna oziroma nekomercialne narave, člani projektne skupine pa za svoje delo v okviru projekta ne prejemajo plačil iz proračunskih sredstev Občine Sežana; – da vsebina projekta oziroma akcije ustreza predmetu javnega razpisa in določbam iz 8. člena tega pravilnika. Izvajalci mladinskih projektov in akcij lahko predložijo do 2 projekta oziroma akciji letno. Poleg pogojev iz prvega odstavka te točke pa morajo izvajalci izpolnjevati še naslednje pogoje (odvisno v katero skupino izvajalcev spadajo): a) Organizacije: – so registrirane kot pravna oseba s sedežem na območju Občine Sežana, izjemoma izven območja občine v skladu s tretjo alineo 3. člena tega pravilnika. – so nevladne in neprofitne in opravljajo registrirane dejavnosti, namenjene predvsem za otroke in mladino v skladu s tem pravilnikom. Kolikor le-ta ne opravlja registrirane dejavnosti namenjene predvsem za otroke in mladino v skladu s tem pravilnikom, mora izkazati aktivno skupino najmanj 5 mladih, ki bo projekt vodila in ima svojega vodjo, ki ga izberejo izmed sebe. Eden izmed udeležencev oziroma članov projektne skupine je lahko strokovno usposobljen izvajalec z referencami na področju mladinskega dela, ki je lahko tudi starejši od 29 let, vendar le-ta ne sme biti vodja projektne skupine. V tem primeru mora skupina obsegati najmanj 6 članov; – so registrirani za izvajanje aktivnosti na področju, ki ga prijavljajo najmanj eno leto; – opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi. b) Skupine mladih: – sestavljajo neformalno skupino najmanj 5 aktivnih izvajalcev oziroma udeležencev – mladih, ki izmed sebe izberejo vodjo (odgovorno osebo projekta). Eden izmed udeležencev oziroma članov projektne skupine je lahko strokovno usposobljen izvajalec z referencami na področju mladinskega dela, ki je lahko tudi starejši od 29 let, vendar le-ta ne sme biti vodja projektne skupine. V tem primeru mora skupina obsegati najmanj 6 članov. Vsaj polovica članov mora biti občanov občine Sežana; c) Posamezniki – mladi ustvarjalci: – posameznik – mlad ustvarjalec ima stalno bivališče v občini; posameznik – mlad ustvarjalec ima stalno bivališče v občini; – posameznik – mlad ustvarjalec izkazuje ustrezne reference na svojem področju; – projekt oziroma akcija ima širši javni interes ter se nanaša na promocijo občine ob hkratnem promoviranju mladih ustvarjalcev; – projekt oziroma akcija vključuje lahko tudi samo ustvarjalca, katerega projekt se tiče – v tem primeru je le-ta hkrati tudi vodja projekta. V primeru, da je vodja neformalne skupine mladih ali ustvarjalec mladoletna oseba, ga v postopku dodeljevanja sredstev zastopa njegov zakoniti zastopnik. Merila za vrednotenje projektov in akcij so sestavni del Pravilnika o sofinanciranju mladinskih projektov in akcij v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 49/09). Višina razpisanih sredstev znaša 9.500,00 €. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2010. Rok za predložitev prijav je 30 dni od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Kraj kjer lahko izvajalci dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva objave dosegljiva na spletni strani Občine Sežana http://www.sezana.si in na sedežu Občine Sežana, Partizanska 4, Sežana. Informacije in pojasnila Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil: Nina Ukmar (soba št. 68), tel. 05/73-10-135, nina.ukmar@sezana.si. Informacije in celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Sežana http://www.sezana.si. Dodatne informacije oziroma vprašanja se posredujejo po elektronski pošti (nina.ukmar@sezana.si). Odgovori bodo objavljeni na omenjeni spletni strani. Občina Sežana bo organizirala informativne dneve v zvezi z razpisom, in sicer v petek, 9. aprila 2010 ob 10. uri, ter v soboto, 10. aprila 2010 ob 10. uri; v prostorih Mladinskega centra Podlaga, Kosovelova 4b, v Sežani. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti izpolnjena na razpisnem obrazcu ˝Prijava na javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in akcij v Občini Sežana za leto 2010˝ in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Popolna vloga mora biti predložena na naslov Občina Sežana, Partizanska c. 4, 6210 Sežana v razpisanem roku, v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – sofinanciranje mladinskih projektov in akcij v Občini Sežana 2010«. Na hrbtni strani mora biti označen pošiljatelj. Za prepozno se torej šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto v razpisnem roku ali ni bila predložena na vložišču Občine Sežana v razpisnem roku. Po poteku razpisnega roka bo strokovna komisija hkrati odprla vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega roka. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru formalno nepopolnih vlog bodo izvajalci pozvani, da v roku 8 dni od dne prejetega obvestila dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se s sklepom zavržejo. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Oddaja vloge pomeni, da se izvajalec strinja z vsemi pogoji in merili razpisa. Prepozno prispele vloge se ne obravnavajo in se neodprte vrnejo pošiljatelju. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: o izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo izvajalci obveščeni v roku 60 dni po zaključku razpisa. Izbrani izvajalci projektov oziroma akcij bodo v 8 dneh po izboru pozvani k sklenitvi pogodbe. Kolikor pogodbe v 8 dneh ne bodo podpisali, se bo štelo, da so odstopili od javnega razpisa.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti