Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

Št. 478-50/2010 Ob-2276/10 , Stran 652
I. Prodajalec: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5,1411 Zagorje ob Savi. II. Predmet prodaje: 1. Stavbno zemljišče parc. št. 1245/3 njiva, v izmeri 549 m2, vpisano v z.k. vl. št. 574, k.o. Zagorje-mesto, izhodiščna cena 25.418,70 EUR; 2. Stavbno zemljišče parc. št. 1244/1 njiva, v izmeri 456 m2, vpisano v z.k. vl. št. 574, k.o. Zagorje-mesto, izhodiščna cena 21.112,80 EUR; 3. Stavbno zemljišče parc. št. 1245/9 njiva, v izmeri 492 m2, vpisano v z.k. vl. št. 574, k.o. Zagorje-mesto, izhodiščna cena 22.779,60 EUR. Zemljišča pod tč. 1-3 se nahajajo na območju Dolenje vasi v Zagorju ob Savi in so po Odloku o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za predel Dolenja vas-zapad, št. 350-6/70-3/2 (Uradni vestnik Zasavja, št. 3/81) predvidena za individualno stanovanjsko pozidavo. Po citiranem zazidalnem načrtu je na zgoraj navedenih zemljiščih predvidena gradnja individualnih stanovanjskih hiš okvirnih tlorisnih gabaritov 12 × 10 m in višinskih gabaritov-klet, pritličje, mansarda. Po geološko tehničnih elaboratih, ki so bili izdelani v marcu 2008 za vsako parcelo posebej s ciljem preverjanja geoloških značilnosti terena, je gradnja na zemljiščih pod tč. 1-3 možna. Geološko-tehnični elaborati so zainteresiranim kupcem na vpogled na sedežu prodajalca. 4. Stavbno zemljišče parc. št. 1246/2 travnik, v izmeri 562 m2, vpisano v z.k. vl. št. 574, k.o. Zagorje-mesto, izhodiščna cena 15.286,40 EUR. Zemljišče pod tč. 4 se prav tako nahaja na območju Dolenje vasi v Zagorju ob Savi in je po Odloku o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za predel Dolenja vas-zapad, št. 350-6/70-3/2 (Uradni vestnik Zasavja, št. 3/81) predviden za individualno stanovanjsko pozidavo. Po geološko tehničnih elaboratih, ki so bili izdelani v marcu 2008 za vsako parcelo posebej s ciljem preverjanja geoloških značilnosti, pa je gradnja na zemljišču pod tč. 4 odsvetovana. Razlogi in možnosti posegov na zemljišču pod tč. 4 so razvidni iz geološko-tehničnega elaborata, ki je zainteresiranim kupcem na vpogled na sedežu prodajalca. V posamezne izhodiščne cene ni vključen davek in ostali stroški izvedbe kupoprodajne pogodbe v zemljiški knjigi. Davek in stroške izvedbe kupoprodajne pogodbe plača kupec. V ceno tudi ni vključen komunalni prispevek, ki ga v primeru gradnje plača investitor ob izdaji gradbenega dovoljenja. III. Pogoji prodaje in merila za izbor: 1. Nakup po načelu videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. 2. Ponudnik mora najkasneje do vključno dne 13. 4. 2010 plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% od navedene izhodiščne cene nepremičnine, za katero daje ponudbo. Če daje ponudbo za več nepremičnin, lahko plača varščino z enim nalogom v skupnem znesku, ki pa mora vsebovati po 10% izhodiščne cene vsake nepremičnine, za katero daje ponudbo. Varščino je potrebno vplačati na račun proračuna občine št. 01342-0100018358, ki je odprt pri UJP Ljubljana in fotokopijo dokazila o plačilu priložiti k prijavi na razpis. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne bo sklenil, neuspelim pa vrnjena brez obresti v roku 8 dni po končani izbiri. 3. Uspeli ponudnik-kupec nosi vse stroške kupoprodajne pogodbe (davek, overitev prodajalčevega podpisa, takse za vpis v zemljiško knjigo). 4. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji oziroma nakupu nepremičnine je 15 dni po odločitvi o izbiri najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v tem roku, se mu lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa prodajalec zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, prodajalec zadrži njegovo varščino. Kupnino je kupec-izbrani ponudnik dolžan plačati v celoti v roku 30 dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Neupoštevanje pogodbenega roka plačila je razlog za takojšnjo razvezo kupoprodajne pogodbe, prodajalec pa zadrži vplačano varščino. 5. Obravnavane bodo le pravočasne in popolne ponudbe. Nepravočasne ali nepopolne ponudbe bodo izločene, ponudnik, ki je podal takšno ponudbo pa bo o izločitvi obveščen. 6. Ponudba mora biti praviloma izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki je na voljo brezplačno, vsak delovni dan med 8. in 12. uro na Oddelku za splošne zadeve občinske uprave Občine Zagorje ob Savi. Ponudnik lahko tudi sam izdela obrazce, vendar pa morajo vsebinsko povsem ustrezati obrazcem iz razpisne dokumentacije. 7. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki v roku predložijo ponudbo. Da se bo ponudba štela kot popolna, mora vsebovati: – prijavni obrazec (OBR-1) z navedbo nepremičnine, – izjavo ponudnika, da sprejema vse pogoje javnega razpisa (OBR-2), – fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe, oziroma fotokopijo izpiska iz sodnega registra za pravno osebo, samostojni podjetnik predloži fotokopijo registracije (dokumenti, ki dokazujejo registracijo pravne osebe ali s.p. ne smejo biti starejši od 30 dni, od datuma predložitve ponudbe) ter ID št. za DDV za pravne osebe oziroma s.p., – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma predložitve ponudbe (velja le za pravno osebo in s.p.), – dokazilo o pravočasnem vplačilu varščine za resnost ponudbe v višini 10% izhodiščne cene, – parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3). 8. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno. Najnižji znesek višanja izhodiščne cene v oddani ponudbi je 500,00 EUR. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo enako ceno, si prodajalec pridržuje pravico, da s temi enakovrednimi ponudniki izvrši javno dražbo – najnižji znesek višanja je 500,00 EUR. 9. Postopek javnega razpisa se bo vodil na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 100/09). 10. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku in je takšna obveznost prodajalca vnaprej izključena. Prodajalec tudi lahko že začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve kupoprodajne pogodbe ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je v tem primeru vrniti varščino brez obresti. 11. Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru, če ponudbo odda le en ponudnik. IV. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami naj ponudniki vročijo (osebno na vložišču občine ali po pošti) v zaprti ovojnici do dne 14. 4. 2010, do 12. ure na naslov Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi z oznako: »Ne odpiraj –Ponudba na javni razpis – zemljišča v Dolenji vasi«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo prispele oziroma bodo vročene do prej navedenega datuma in ure. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju. Ponudba mora biti praviloma izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki je zainteresiranim ponudnikom brezplačno na voljo, vsak delovni dan med 8. in 12. uro v občinski upravi Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi. Ponudnik lahko tudi sam izdela obrazce, vendar pa morajo vsebinsko povsem ustrezati obrazcem iz razpisne dokumentacije. Odpiranje ponudb je javno in se bo vršilo v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi, dne 14. 4. 2010 ob 13. uri. Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom odpiranja ponudb predložiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom,lahko interesenti dobijo v občinski upravi, vsak delovni dan na tel. 03/565-57-02 ali 565-57-14. Besedilo javne ponudbe je objavljeno tudi na spletni strani Občine Zagorje ob Savi http://www.zagorje.si.

AAA Zlata odličnost