Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

Št. 302-5/2010 Ob-2350/10 , Stran 669
I. Naročnik: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj. II. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črnomelj s sofinanciranjem naslednjih ukrepov, ki so se izvajali v razpisnem obdobju na območju Občine Črnomelj: A) Subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje posojil, B) Sofinanciranje stroškov investicijske in razpisne dokumentacije. Finančna sredstva se namenijo kot nepovratna finančna pomoč v obliki subvencij in dotacij. Kolikor je upravičenih vlog več kot je razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep, se dodeljena sredstva linearno zmanjšajo vsem upravičencem. Kolikor bodo pri posameznem ukrepu sredstva ostala neporabljena, bodo prosta sredstva prenesena na ukrep, kjer bo prispelo večje število vlog. Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega razpisa. III. Višina razpisanih sredstev Višina sredstev namenjenih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v letu 2010, je 40.000,00 EUR, ki so zagotovljena v proračunu Občine Črnomelj za leto 2010 na področju 14 – Gospodarstvo; glavni program 1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti; podprogram 14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva, proračunska postavka; 14004 – Podpore enotam malega gospodarstva (na primer: subvencioniranje obrestne mere); 1400401 KTO 410201 – Pospeševanje podjetništva. Sredstva se dodelijo na osnovi določil javnega razpisa, pravilnika in meril, ki so natančnejše opredeljena v razpisni dokumentaciji. Okvirna višina sredstev za posamezen ukrep znaša: – za ukrep »subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje posojil« v predvideni višini 30.000,00 EUR; – za ukrep »sofinanciranje stroškov investicijske in razpisne dokumentacije« v predvideni višini 10.000,00 EUR. IV. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev Splošni pogoji: 1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so: – Samostojni podjetniki posamezniki (pri podjetnikih posameznikih se vsi pogoji za majhna podjetja smiselno upoštevajo); – Podjetja v zasebni ali mešani lasti z do 50 zaposlenimi. Podjetja morajo izpolnjevati pogoj za majhna podjetja iz 3. člena veljavnega Zakona o podpornem okolju za podjetništvo; – Občani, ki so pri pristojnem organu vložili zahtevo za vpis v Poslovni register Slovenije, in zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti, oziroma na pristojnem sodišču predlog za vpis v sodni register in priložili vse predpisane dokumente za ustanovitev gospodarske družbe. Na razpis se lahko prijavijo zgoraj omenjeni samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe, ki: – imajo sedež, dejavnost in kraj investicije na območju Občine Črnomelj; – imajo sedež dejavnosti izven Občine Črnomelj, kolikor imajo poslovno enoto v Črnomlju, v kateri zaposlujejo najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas in investirajo na območju Občine Črnomelj; – ustrezajo merilom za malo gospodarsko družbo; – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, – niso v težavah in ne dobivajo državne pomoči za reševanje in prestrukturiranje; – ne opravljajo dejavnosti ali sodijo v sektor kmetijstva, ribištva in ribogojstva, premogovništva, transporta oziroma, ko ne opravljajo dejavnosti, katere niso upravičene do prejema pomoči po pravilu »de minimis«; – niso kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta in izguba iz prejšnjih let dosegla polovico osnovnega kapitala, ki je izkazan v bilanci predhodnega leta; – niso za isti namen že prejeli javne vire sredstev iz občinskega ali državnega proračuna oziroma drugih mednarodnih virov; – imajo poravnane vse obveznosti do Občine Črnomelj; – da pomoč ni neposredno povezana z izvozno dejavnostjo podjetja. 2. Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki so se izvajali na območju Občine Črnomelj v razpisnem obdobju do datuma, ki je določen za oddajo vlog. Pri sredstvih, ki bodo dodeljena za ukrep »sofinanciranje stroškov investicijske in razpisne dokumentacije« se bojo upoštevali stroški nastali v obdobju od 1. 1. 2009 do datuma, ki je določen za oddajo vlog, kolikor upravičenci za omenjeni ukrep v tem obdobju še niso prejeli proračunskih sredstev občine. 3. Sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva se na podlagi tega razpisa dodeljujejo glede na vrsto intervencij kot nepovratna sredstva in jih je možno dodeliti v primeru, kadar ta predstavljajo potrebno vzpodbudo za izvedbo zastavljenega namena oziroma so zanj nujno potrebna. Dodelijo se lahko le, če imajo stimulativni učinek in niso namenjena samo zniževanju stroškov podjetja. 4. Sredstva se dodeljujejo po pravilu »de minimis«, kar pomeni da skupni znesek pomoči, dodeljen istemu upravičencu na podlagi pravila »de minimis« ne bo presegel 200.000,00 EUR, v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR). 5. Posamezen vlagatelj se lahko prijavi na več ukrepov, vendar za posamezen ukrep samo z eno vlogo. 6. V primerih, ko se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil določila pogodbe oziroma so bile ugotovljene druge nepravilnosti, je prejemnik dolžan vrniti prejeta sredstva v enakem znesku, skupaj z zakonitimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva nakazila do dneva vračila. Posebni pogoji in merila za posamezne ukrepe: A) Subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje posojil Namen ukrepa je spodbujanje investiranja: – nakup zemljišč za poslovne prostore; – nakup, graditev, prenovo in adaptacijo poslovnih prostorov; – nakup opreme za opravljanje dejavnosti; – nakup opreme, ki je povezana z uvajanjem sodobnih tehnologij v enote malega gospodarstva; – odpiranje novih delovnih mest. Posebni pogoji za pridobitev sredstev: – investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti v Občini Črnomelj vsaj 3 leta po končani investiciji oziroma se lahko nadomesti z novo sodobnejšo opremo za enako dejavnost; – pomoč za nove zaposlitve se lahko dodeli za zaposlovanje ljudi, ki še niso bili zaposleni, so ostali brez zaposlitve ali so v postopku izgubljanja dosedanje zaposlitve; – izpolnitev kriterijev zaposlitve se ugotavlja na osnovi dodatnih zaposlitev v podjetju v primerjavi s povprečjem preteklih 12 mesecev. Višina pomoči: – prosilec lahko zaprosi za subvencijo obresti za posojila, ki jih odobrijo pristojne institucije in ustrezajo namenom iz pravilnika; – višina subvencije se bo dodeljevala na podlagi meril, ki so obvezna priloga k razpisni dokumentaciji, in na osnovi katerih bo s točkami ovrednotena posamezna vloga; – višina pomoči se lahko dodeli do višine 1,24 odstotne točke dogovorjene obrestne mere posojila za tekoče leto; – posamezni prosilec lahko v letu 2010 prejme tovrstna sredstva v obliki subvencije do višine 5.000,00 EUR. Subvencije do višine 300,00 EUR se ne dodeljujejo. Upravičeni stroški: – stroški materialnih investicij, kot so stroški nakupa zemljišč za poslovne prostore, stroški nakupa, graditve, prenove oziroma adaptacije poslovnih prostorov, stroški nakupa opreme za opravljanje dejavnosti in stroški nakupa opreme, ki je povezana z uvajanjem sodobnih tehnologij v enote malega gospodarstva; – stroški nematerialnih investicij, z namenom odpiranja novih delovnih mest. Zahtevana dokumentacija: – Izpolnjen prijavni obrazec »subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje posojil«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije; – Izjava o sprejemanju razpisnih pogojev; – Izjava o zagotavljanju lastnih sredstev v skladu z razpisnimi pogoji; – Izjava o prejeti višini državne pomoči iz drugih javnih virov, izjavo da za iste upravičene stroške za katere se uveljavlja subvencija, ne prejema pomoči po drugih predpisih oziroma, da s predvidenim zneskom pomoči »de minimis« niso presežene predpisane vrednosti; – Dokazilo o registraciji obrtnika, samostojnega podjetnika posameznika oziroma družbe, ki ne sme biti starejše od 30 dni: – za gospodarske družbe izpisek iz sodnega registra pristojnega sodišča za gospodarske družbe z vsemi prilogami in naknadno vpisanimi spremembami; – za samostojne podjetnike posameznike izpis iz Poslovnega registra Slovenije – AJPES (z vsemi prilogami in naknadno vpisanimi spremembami); – za fizične osebe potrdilo o stalnem bivališču, ki ni starejše od 30 dni; – kolikor prosilec opravlja obrtno dejavnost mora predložiti še obrtno dovoljenje. – Drugo ustrezno odločbo pristojnega organa o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti kolikor je ta potrebna; – S strani posojilodajalca overjeno fotokopijo ali original pogodbe o odobrenem namenskem posojilu, amortizacijski načrt za tekoče leto ter drugi dokumenti, ki izkazujejo upravičene stroške (kupoprodajno pogodbo, predračune, račune, če gre za nakup zemljišč, prostorov ali opreme; gradbeno dovoljenje ali dokazilo o priglasitvi del, če gre za gradnjo ali adaptacijo poslovnih prostorov); – Fotokopije obrazcev prijav delavcev v zavarovanje, če gre za odpiranje novih delovnih mest; – Kratek opis namena posojila, če le ta ni razviden iz pogodbe o odobrenem posojilu; – Kopije dokazil ali potrdilo posojilodajalca o že plačanih obrestih za leto 2010; – Kolikor je sedež dejavnosti podjetja izven Občine Črnomelj in ima podjetje samo poslovno enoto v Občini Črnomelj morajo biti vlogi priloženi obrazci M-1/M-2, iz katerih je razvidno, da so te osebe zaposlene za nedoločen čas; – Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih: – za gospodarske družbe: BON-2, potrjen s strani AJPES-a; – za samostojne podjetnike posameznike: potrdilo od pristojne davčne izpostave o plačanih davčnih obveznostih. – Finančni izkazi o poslovanju: – za gospodarske družbe: bilanci stanja in izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti (2008 in 2009) potrjene s strani AJPES-a; – za samostojne podjetnike posameznike: bilanci stanja in izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti (2008 in 2009) potrjene s strani AJPES-a. – Parafiran vzorec pogodbe. B) Sofinanciranje stroškov investicijske in razpisne dokumentacije Namen ukrepa: – sredstva za prijavo podjetij na razpise na državni oziroma mednarodni ravni so namenjena sofinanciranju upravičenih stroškov za pripravo projektov, ki so predmet prijave na državne ali mednarodne razpise in ki so dejansko nastali, so vezani na prijavo ter za katere ima prijavitelj ustrezna dokazila. Posebni pogoji za pridobitev sredstev: – subvencije se prednostno odobrijo prosilcem, ki poleg ostalih pogojev, izpolnjujejo še naslednje kriterije: – razširjajo obseg poslovanja in odpirajo nova delovna mesta v proizvodnih in storitvenih dejavnostih; – ustanavljajo nove proizvodne in storitvene zmogljivosti in ustvarjajo možnosti za nove zaposlitve; – da je naložba usmerjena v doseganje višje kvalitete proizvodov in storitev ter zagotavlja ekološko neoporečen delovni proces; – zagotavlja boljšo oskrbo občanov. Višina pomoči: – prosilec lahko zaprosi za sofinanciranje investicijske in razpisne dokumentacije, ki ustreza namenom iz pravilnika; – pomoč se lahko dodeli v višini do 50% stroškov priprave investicijske in razpisne dokumentacije, vendar ne več kot 2% od celotne vrednosti investicije. Upravičeni stroški: – del stroškov priprave projektov, ki so predmet prijave na državne ali mednarodne razpise, in ki so dejansko nastali, so vezani na prijavo ter za katere ima prijavitelj ustrezna dokazila. Zahtevana dokumentacija: – Izpolnjen prijavni obrazec »sofinanciranje stroškov investicijske in razpisne dokumentacije«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije; – Izjava o sprejemanju razpisnih pogojev; – Izjava o zagotavljanju lastnih sredstev v skladu z razpisnimi pogoji; – Izjava o prejeti višini državne pomoči iz drugih javnih virov; – Dokazilo o registraciji obrtnika, samostojnega podjetnika posameznika oziroma družbe, ki ne sme biti starejše od 30 dni: – za gospodarske družbe izpisek iz sodnega registra pristojnega sodišča za gospodarske družbe z vsemi prilogami in naknadno vpisanimi spremembami; – za samostojne podjetnike posameznike izpis iz Poslovnega registra Slovenije – AJPES z vsemi prilogami in naknadno vpisanimi spremembami; – za fizične osebe potrdilo o stalnem bivališču, ki ni starejše od 30 dni; – kolikor prosilec opravlja obrtno dejavnost mora predložiti še obrtno dovoljenje. – Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih: – za gospodarske družbe: BON-2, potrjen s strani AJPES-a; – za samostojne podjetnike posameznike: potrdilo od pristojne davčne izpostave o plačanih davčnih obveznostih. – Finančni izkazi o poslovanju: – za gospodarske družbe: bilanci stanja in izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti (2008 in 2009) potrjene s strani AJPES-a; – za samostojne podjetnike posameznike: bilanci stanja in izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti (2008 in 2009) potrjene s strani AJPES-a. – Predstavitev projekta, ki je predmet prijave na razpis (Potrebno je navesti: kdo je javni razpis razpisal; projekt, s katerim se je prijavitelj prijavil na javni razpis in kratko predstavitev ciljev oziroma rezultatov projekta; vrednost projekta; zaprošena sredstva; rezultat prijave – odobrena sredstva v EU/prijavitelj s prijavo ni uspel). Če se je prijavitelj prijavil z različnimi projekti, opiše vsakega posebej; – Fotokopije računov za pripravo investicijske in razpisne dokumentacije ter dokazila o njihovih plačilih; – Investicijska in razpisna dokumentacija, ki je predmet vloge za sofinanciranje; – Parafiran vzorec pogodbe. V. Vsebina vloge: za vsak posamezen ukrep je na razpolago ločena razpisna dokumentacija. Vloga za posamezen ukrep je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno izpolnjeno zahtevano dokumentacijo, ki je navedena pri vsakem posameznem ukrepu posebej. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani dokumentaciji. VI. Rok za prijavo in način prijave Vloge s predpisano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najpozneje do torka, 20. aprila 2010 (velja poštni žig), na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj. Vloge se oddajo za vsak posamezen ukrep posebej. Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene za vsak ukrep posebej z oznako: 1. »Ne odpiraj – JR-MG – subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje posojil«; 2. »Ne odpiraj – JR-MG – sofinanciranje stroškov investicijske in razpisne dokumentacije«. Vlagatelji, ki vlagajo vlogo za subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje posojil, so dolžni za vsako posojilo posredovati samostojno vlogo, razen v primeru, da je vlagatelj vloge pridobil dva ali več posojil za isti namen od različnih posojilodajalcev. VII. Obravnava vlog in obveščanje o razpisu: 1. Vloge bo obravnavala in pripravila predloge za dodelitev sredstev tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Odpiranje vlog bo najpozneje v roku 15 dni od zaključka razpisa. Odpiranje ni javno. 2. Vse pravočasno prispele popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi določil javnega razpisa, pravilnika in meril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Vse prispele vloge bodo ocenjene na osnovi pravočasno oddane in popolne vloge. 3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da jih dopolnijo v roku osem dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže. 4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril). 5. Na podlagi predloga pristojnega odbora za gospodarstvo, župan s sklepom odloči o višini dodeljenih sredstev in ga posreduje prosilcem najpozneje v 15 dneh po sprejemu odločitve. Sklep o odobritvi sredstev je dokončen. 6. Upravičencu bodo sredstva nakazana v roku 30 dni, po podpisu pogodbe obeh pogodbenih strank, oziroma v skladu s proračunskimi možnostmi. 7. Po odobritvi sredstev sklene vsak upravičenec pogodbo z Občino Črnomelj, v kateri so določene vse medsebojne pravice in odgovornosti pogodbenih strank. 8. Namensko uporabo sredstev iz pogodbe preverja za to pristojni organ občinske uprave. VIII. Informacije: razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Črnomelj, www.crnomelj.si in na sedežu Občine Črnomelj (Oddelek za gospodarske dejavnosti in razvoj podeželja – soba št. 20). IX. Dodatna pojasnila: dodatna pojasnila oziroma informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Tanja Peteh, tel. 07/30-61-122, e-pošta: tanja.peteh@crnomelj.si, v času uradnih ur.

AAA Zlata odličnost