Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

1085. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010, stran 3441.

Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolje (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in 70/08), 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 5. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09) ter 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, 93/07) je Občinski svet Občine Turnišče na 20. seji dne 11. 3. 2010 sprejel
S K L E P
o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010
I.
Občina Turnišče bo storitve javne službe odlaganja odpadkov v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture, le-to subvencioniral v višini 50%.
II.
Kot osnova za plačilo cene uporabe javne infrastrukture v letu 2010 za uporabnike – gospodinjstva oziroma druge povzročitelje komunalnih odpadkov, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti na območju Občine Turnišče, je cena v višini 95,16 EUR, h kateri se prištejejo še vsi ostali stroški, ki so sestavni del cene storitev javne službe odlaganja odpadkov.
Razliko do polne cene v višini 95,16 EUR, to je 47,58 EUR, Občina Turnišče priznava kot subvencijo k ceni storitve javne službe v tistem delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture in jo bo pokrila iz sredstev občinskega proračuna.
III.
Sredstva subvencije bo Občina Turnišče nakazovala javnemu podjetju Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., kot regijskemu izvajalcu javne službe odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Uporablja pa se z dnem uveljavitve nove cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, to je od 1. 2. 2010 naprej.
Št. 174-03/10
Turnišče, dne 12. marca 2010
Župan
Občine Turnišče
Jože Kocet l.r.

AAA Zlata odličnost