Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

Št. 3/2010 Ob-2278/10 , Stran 653
1. Podatki o naročniku/koncedentu: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, ki jo zastopa župan Srečko Meh. 2. Predmet javnega razpisa in območje koncesije Predmet javnega razpisa je lokalna gospodarska javna služba urejanja in čiščenja javnih površin, ki obsega: urejanje utrjenih javnih površin, pometanje in čiščenje utrjenih javnih in drugih površin, urejanje in čiščenje zelenih javnih površin, vzdrževanje urbane opreme, vzdrževanje vodometov, vzdrževanje igral in izobešanje zastav. Opis javne službe in splošni pogoji izvajanja javne službe, ki je predmet tega javnega razpisa, so opredeljeni z Odlokom o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 02/2010), Odlokom o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 02/2010) in Pravilnikom o standardih storitev opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 02/2010). Odloka in pravilnik sta dostopna na spletni strani: www.velenje.si. Dejavnost javne službe se izvaja na celotnem območju Mestne Občine Velenje. Izbrani prijavitelj/koncesionar bo pridobil posebno in izključno pravico za izvajanje dejavnosti razpisane javne službe. 3. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se bo podelila za obdobje 10 let. Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske pogodbe. 4. Jezik, v katerem mora prijavitelj izdelati prijavo: prijava in druga dokumentacija, ki se nanaša na prijavo, morata biti napisana v slovenskem jeziku. 5. Prijava Prijava se bo štela za popolno, če bo pravočasna in sprejemljiva ter bo vsebovala vse v tem razpisu in razpisni dokumentaciji zahtevane podatke. V primeru, da naročnik/koncedent ne bi pridobil nobene prijave ali bi bile vse prijave nepopolne, se bo javni razpis ponovil. Javni razpis se ponovi tudi v primeru, če koncesionar ni izbran ali če z osebo, ki je bila izbrana za koncesionarja, v predpisanem roku ne bo sklenjena koncesijska pogodba. Prijavitelj/koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba (samostojni podjetnik posameznik), ki izpolnjuje pogoje za opravljanje koncesije. Prijavo lahko predloži tudi skupina gospodarskih subjektov (skupna ponudba), ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodba) o skupni izvedbi koncesije v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo (prijavo). V primeru skupne prijave sme biti ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi. Prijavitelji lahko oddajo prijavo samo za vse razpisane storitve javne službe. Naročnik/koncedent prijav za posamezne storitve razpisne gospodarske javne službe ne bo upošteval. 6. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji: koncesijo za opravljanje lokalne gospodarske javne službe iz tega razpisa lahko pridobijo fizične ali pravne osebe, ki izpolnjujejo sledeče pogoje: A) Osnovna in poklicna sposobnost prijavitelja A. 1.1 Da prijavitelj ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku /KZ-1/ (Uradni list RS, št. 55/08): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in pranje denarja. A. 1.2. Da kot prijavitelj ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti. Dokazila: Izpolnjena, podpisana in žigosana Izjava za pravne osebe (za prijavitelja – pravna oseba) ali izjava za samostojnega podjetnika (za prijavitelja – samostojni podjetnik) in izpolnjena, podpisana in žigosana Izjava za fizične osebe (za vse zakonite zastopnike) o nekaznovanosti, s katero potrdijo, da niso bili pravnomočno obsojeni v zvezi z zgoraj navedenimi kaznivimi dejanji in izpolnjena, podpisana in žigosana Pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za prijavitelja in vse zakonite zastopnike). A. 2. Da ima prijavitelj veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki so predmet javnega razpisa. Dokazila: Izpolnjena, podpisana in žigosana Izjava za pravne osebe (za prijavitelja – pravna oseba) ali izjava za samostojnega podjetnika (za prijavitelja – samostojni podjetnik). A. 3. Da ima prijavitelj veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev, ki je predmet javnega razpisa. Dokazila: Izpolnjena, podpisana in žigosana Izjava za pravne osebe (za prijavitelja – pravna oseba) ali izjava za samostojnega podjetnika (za prijavitelja – samostojni podjetnik). A. 4. Da proti prijavitelju ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja gospodarskega subjekta. Dokazila: Izpolnjena, podpisana in žigosana Izjava za pravne osebe (za prijavitelja – pravna oseba) ali izjava za samostojnega podjetnika (za prijavitelja – samostojni podjetnik). Izpolnjeno, podpisano in žigosano Pooblastilo prijavitelja za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc. A. 5. Da ima prijavitelj poravnane davke, prispevke in druge zakonsko določene dajatve. Dokazila: Izpolnjena, podpisana in žigosana Izjava za pravne osebe (za prijavitelja – pravna oseba) ali izjava za samostojnega podjetnika (za prijavitelja – samostojni podjetnik). Izpolnjeno, podpisano in žigosano Pooblastilo prijavitelja za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc. B) Ekonomska in finančna sposobnost prijavitelja B. 1. Da prijavitelj nima dospelih neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih pred izstavitvijo potrdila (BON 2 oziroma BON 1-SP) Dokazila: – Pravna oseba – gospodarska družba predloži obrazec BON 2. – Samostojni podjetnik predloži BON 1/SP. Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni, šteto od dneva za predložitev prijav. B. 2. Da ima prijavitelj plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev. Dokazilo: Izpolnjena, podpisana in žigosana Izjava za pravne osebe (za prijavitelja – pravna oseba) ali izjava za samostojnega podjetnika (za prijavitelja – samostojni podjetnik. C) Tehnična in kadrovska sposobnost ter izkušnje C. 1. Kadrovski pogoj Da prijavitelj razpolaga z zadostnim številom kadrov z ustrezno izobrazbo in delovnimi izkušnjami, ki bodo sodelovali pri izvajanju del. Najmanjše število zaposlenih za opravljanje nalog: 1 odgovorni vodja urejanja in čiščenja javnih površin in 10 zaposlenih (operativni kader) – skupaj 11 zaposlenih. Zahteve glede izobrazbe in delovnih izkušenj kadra so navedene v razpisni dokumentaciji. Dokazila Izpolnjena, podpisana in žigosana Izjava o ustreznih tehničnih in kadrovskih zmogljivostih. Izpolnjen, podpisan in žigosan seznam delavcev. C. 2. Tehnični pogoj C. 2.1 Da prijavitelj razpolaga z najmanj enim ustreznim objektom za izvajanje razpisanih del (vzdrževalna enota) v oddaljenosti do 30 km od sedeža občine. C. 2.2 Da prijavitelj razpolaga z zadostnim obsegom ustrezne opreme in naprav oziroma potrebnih sredstev za delo. Za ustrezno opremo se štejejo stroji in oprema za izvajanje urejanja in čiščenja javnih utrjenih površin z zimsko službo, za pometanje javnih površin in urejanje in čiščenje zelenih javnih površin. Seznam zahtevane tehnične opreme je naveden v razpisni dokumentaciji. Dokazila: Izpolnjena, podpisana in žigosana izjava prijavitelja o ustreznih tehničnih in kadrovskih zmogljivostih. Izpolnjen, podpisan in žigosan seznam razpoložljive tehnične opreme za izvedbo koncesijske dejavnosti. Dokazilo o lastništvu ali najemu vzdrževalne enote (zemljiškoknjižni izpisek oziroma najemna pogodba). C. 3. Izkušnje Da je prijavitelj v zadnjih treh letih izvajal ali izvaja primerljiva dela pri najmanj enem javnem naročniku (ni obvezno, da je imel prijavitelj sklenjeno koncesijsko pogodbo). Dokazilo: Seznam najvažnejših del – referenčna lista s priloženim potrdilom – reference (izjava naročnika) C. 4. Zavarovanje Da se prijavitelj obveže skleniti zavarovanje proti odgovornosti za škodo, ki jo z izvajanjem koncesije lahko povzroči državi, občini ali tretji osebi. Dokazilo: Izpolnjena, podpisana in žigosana izjava prijavitelja o sklenitvi zavarovanja proti odgovornosti za škodo. C. 5. Izvedbeni programi izvajanja javne službe Prijavitelj mora izdelati in predložiti naslednje izvedbene programe: – izvedbeni program urejanja in vzdrževanje utrjenih javnih površin z zimsko službo na območju občine; – izvedbeni program pometanja in čiščenja utrjenih javnih in drugih površin na območju občine; – izvedbeni program urejanja in čiščenja zelenih javnih površin na območju občine; – izvedbeni program vzdrževanja urbane opreme in vodometov na območju občine; – izvedbeni program vzdrževanja igral na območju občine; – izvedbeni program izobešanja zastav na območju občine. C. 6. Da je prijavitelj sposoben zagotavljati izvajanje storitev na kontinuiran in kvaliteten način. Dokazilo: Izpolnjena, podpisana in žigosana prijava prijavitelja. V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno prijavo, bo naročnik/koncedent izpolnjevanje pogojev glede osnovne in poklicne sposobnosti (točka 6. A), ugotavljal za vsak gospodarski subjekt posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev (točka 6. B in 6. C) pa za vse gospodarske subjekte skupaj. 7. Finančna zavarovanja Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izdano s strani banke ali zavarovalnice mora izbrani prijavitelj predložiti v 10 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe, in sicer v višini 3% letnega nadomestila z DDV. Veljavnost garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti 1 leto. Bančno garancijo na prvi poziv je koncesionar dolžan obnoviti vsako leto, najkasneje 5 dni pred iztekom garancije. Prijavitelj mora v prijavi predložiti izjavo banke ali zavarovalnice, da bo prijavitelju, če bo izbran, izdala garancijo z vsebino kot je v obrazcu. Izjava o izdaji garancije mora biti v originalu. 8. Način, mesto in rok za prevzem razpisne dokumentacije: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh Mestne občine Velenje, www.velenje.si. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji zahtevajo do vključno 7. 5. 2010, od ponedeljka do petka, med 9. in 11. uro, na naslovu: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, pri Rudiju Vuzem (tel. 03/89-61-669 ali 03/89-61-640). 9. Način pojasnjevanja razpisne dokumentacije Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme prijavitelj zahtevati izključno v pisni obliki, preko Portala javnih naročil ali po elektronski pošti. Pojasnila na pisna vprašanja bodo pisno posredovana vsem prijaviteljem, ki bodo prevzeli razpisno dokumentacijo, objavljeni pa bodo tudi na Portalu javnih naročil in na spletnih straneh. Vsi odgovori na vprašanja prijaviteljev postanejo sestavni del razpisne dokumentacije in so za prijavitelje obvezujoči. Prijavitelji lahko naslovijo pisna vprašanja na elektronski naslov: rudi.vuzem@velenje.si ali na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, faks 03/89-61-641 z oznako »Koncesija za urejanje in čiščenje javnih površin«. Zadnji rok za pisna vprašanja je 7 dni do poteka roka za oddajo prijave. Koncedent si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni. O tem seznani vse, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo in po potrebi podaljša rok za oddajo prijav. Morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. 10. Način, mesto in rok oddaje prijave Prijavitelji morajo oddati svoje prijave v zaprtih ovojnicah, ki morajo biti na naslovni strani opremljene z naslovom: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, v spodnjem levem kotu mora biti oznaka: »Ne odpiraj – prijava – Mestna občina Velenje – koncesija urejanje in čiščenje javnih površin«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naziv in naslov prijavitelja. Prijavitelji oddajo prijave s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3200 Velenje (glavna pisarna, soba št. 10). Prijava se šteje za pravočasno, če je prispela ali bila vročena na naslov do 10. 5. 2010 do 10. ure. Če je prijava poslana po pošti, se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj navedenega datuma in ure. Prijave ni mogoče oddati v elektronski obliki. 11. Način, mesto in rok odpiranja prijav: javno odpiranje prijav bo 10. 5. 2010, ob 12. uri v prostorih Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, sejna soba 28/I. 12. Merila Merila za ocenjevanje prijav: 1. Cena storitev: 90 točk. Cena se preračuna v točke po naslednji formuli: najnižja cena/ponujena cena x 90. Po tej formuli dobi prijava z najnižjo ponujeno ceno 90 točk, ostale pa ustrezno manj. Kot cena se upošteva skupni znesek nadomestila za 10 letno obdobje trajanja koncesije z DDV, z vključeno letno prilagoditvijo, kot je navedeno v Obrazcu, št. 2 (predračun), in ki vključuje celotno koncesionirano storitev. 2. Dodatna kadrovska usposobljenost: 6 točk. Prijavitelj, ki ima na razpolago večje število kadra, kot je določeno za izvajanje koncesije z razpisno dokumentacijo prejme 6 točk. 3. Dodatna tehnična opremljenost: 4 točke. Prijavitelj, ki ima na razpolago dodatno tehnično opremljenost, kot je določena za izvajanje koncesije z razpisno dokumentacijo prejme 4 točke. 13. Možnost variantnih prijav: variantne prijave niso dopustne in jih naročnik/koncedent ne bo upošteval. 14. Rok veljavnosti prijav: prijave morajo biti veljavne do vključno 10. 9. 2010. 15. Postopek izbire koncesionarja: v postopku vrednotenja prijav se sme od prijaviteljev zahtevati zgolj takšna pojasnila ali dopolnitve, ki nikakor ne vplivajo na ocenjevanje prijav, skladno s postavljenimi merili za izbor koncesionarja. Odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo in mnenje o najugodnejšem prijavitelju opravi strokovna komisija, ki jo imenuje župan. V imenu naročnika/koncedenta bo odločila o izboru koncesionarja občinska uprava z upravno odločbo, predvidoma v roku 60 dni, od dneva odpiranja prijav. Po izdaji upravne odločbe je možna pritožba v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku, oziroma je dopusten upravni spor. 16. Prekinitev postopka javnega razpisa: naročnik/koncedent ima pravico kadarkoli prekiniti postopek predmetnega javnega razpisa.

AAA Zlata odličnost