Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

1062. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Metlika, stran 3406.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 8. člena Zakona o javnih cestah /ZJC-UPB1/ (Uradni list RS, št. 33/06, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 42/09 in 109/09), 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1-UPB1/ (Uradni list RS, št. 39/06, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US, 112/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09), 2. in 3. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS, št. 26/90, 10/91, 17/91-I – ZUDE, 13/93 ZP-G, 66/93 ZP-H, 66/00 Odl. US, 61/02 Odl. US, 110/02 – ZGO-1 in 2/04 ZZdrI-A), Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS-UPB2/ (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US in 79/09) in 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09) je Občinski svet Občine Metlika na 25. redni seji dne 17. 3. 2010 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Metlika
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrsto, način in obliko lokalnih gospodarskih javnih služb, ki jih zagotavlja Občina Metlika.
2. člen
Z gospodarskimi javnimi službami, opredeljenimi v tem odloku, se zagotavljajo materialne javne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja Občina Metlika, zaradi zadovoljevanja lokalnih javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu.
Pri zagotavljanju javnih dobrin je pridobivanje dobička podrejeno zadovoljevanju javnih potreb.
Gospodarske javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov.
II. VRSTE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
3. člen
Lokalne gospodarske javne službe se delijo na obvezne in izbirne.
4. člen
Obvezne gospodarske javne službe, katerih izvajanje zagotavlja Občina Metlika so:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
4. odlaganje ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov,
5. urejanje in čiščenje javnih površin,
6. vzdrževanje občinskih cest.
5. člen
Izbirne gospodarske javne službe, katerih izvajanje zagotavlja Občina Metlika so:
1. pokopališka dejavnost ter urejanje pokopališč,
2. pogrebna dejavnost,
3. urejanje javne razsvetljave,
4. oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
5. upravljanje in urejanje javnih parkirišč,
6. urejanje in čiščenje javnih tržnic,
7. dejavnost plakatiranja in oglaševanja.
Kot izbirne gospodarske javne službe se lahko izvajajo tudi druge dejavnosti, ki jih določi Občinski svet Občine Metlika.
6. člen
Občina Metlika skladno z Zakonom o gospodarskih javnih službah, z odlokom, ki ga sprejme za posamezno ali več gospodarskih javnih služb, natančneje določi naloge, ki se izvajajo v okviru posamezne gospodarske javne službe ter način izvajanja gospodarske javne službe, tako da je zagotovljeno njihovo izvajanje v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov, in sicer zlasti:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev;
– vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporeditev;
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin;
– pravice in obveznosti uporabnikov;
– vire financiranja gospodarskih javnih služb in način njihovega oblikovanja;
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe, ki so lastnina lokalne skupnosti ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa;
– morebitna pooblastila županu in posameznim organom občine;
– druge elemente pomembne za opravljanje in razvoj gospodarskih javnih služb.
7. člen
Gospodarske javne službe iz četrtega in petega člena tega odloka se opravljajo na celotnem območju občine, razen, če z odlokom o načinu izvajanja posamezne gospodarske javne službe ni določeno drugače.
8. člen
Infrastrukturni objekti in naprave, namenjeni za izvajanje gospodarskih javnih služb, se opredelijo v odloku o načinu opravljanja posamezne gospodarske javne službe.
III. UPORABA JAVNIH DOBRIN
9. člen
Javne dobrine so pod enakimi z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti določenimi pogoji dostopne vsakomur.
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi gospodarskimi javnimi službami, je obvezna, če z zakonom ali na njegovi podlagi izdanim predpisom za posamezne primere ni določeno drugače.
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi gospodarskimi javnimi službami, ni obvezna, če zakon ali odlok lokalne skupnosti za posamezne primere ne določa drugače.
IV. OBLIKE ZAGOTAVLJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
10. člen
Občina Metlika zagotavlja gospodarske javne službe v naslednjih oblikah:
– v režijskem obratu,
– v javnem gospodarskem zavodu,
– v javnem podjetju,
– s sklenitvijo javno-zasebnega partnerstva v obliki javno-naročniškega razmerja ali s koncesijskim razmerjem.
1. Režijski obrat
11. člen
Gospodarska javna služba se izvaja v režijskem obratu, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje, javni gospodarski zavod ali podeliti koncesijo.
Režijski obrat se ustanovi kot notranja organizacijska enota v okviru občinskih služb Občine Metlika.
2. Javni gospodarski zavod
12. člen
Občina ustanovi javni gospodarski zavod za opravljanje ene ali več gospodarskih dejavnosti, kadar se v celoti izvajajo kot neprofitne, njihovo izvajanje pa zahteva samostojno organizacijo izven občinske uprave ali lokalnih služb.
3. Javno podjetje
13. člen
Gospodarska javna služba se opravlja v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb večjega obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot profitno.
Javno podjetje ustanovi lokalna skupnost kot podjetje v lasti lokalne skupnosti.
4. Javno-zasebno partnerstvo
14. člen
V primeru, da je sprejeta odločitev, da se gospodarska javna služba izvaja s koncesijskim razmerjem, Občina Metlika (koncedent) izbere koncesionarja po postopku sklepanja koncesijskega razmerja skladno z določili tega odloka, koncesijskega akta, zakona o gospodarskih javnih službah in zakona o javno-zasebnem partnerstvu.
Koncesijski akt je obvezen in ga sprejme Občinski svet Občine Metlika.
Koncesija se lahko podeli za posamično gospodarsko javno službo ali pa v določenih smiselnih skupinah. Odločitev o tem je vsebovana v koncesijskem aktu.
Koncesionar mora biti izbran na pregleden način in po predpisanem postopku.
Javno-naročniško razmerje je odplačno razmerje med naročnikom in dobaviteljem blaga, izvajalcem gradenj ali izvajalcem storitev, katerega predmet je naročilo blaga, izvedba gradnje ali storitve v skladu s predpisi o javnem naročanju in javno-zasebnem partnerstvu.
5. Oblike zagotavljanja posameznih gospodarskih javnih služb
15. člen
I. Občina Metlika zagotavlja v okviru javnega podjetja Komunala Metlika d.o.o izvajanje naslednjih gospodarskih javnih služb:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
4. urejanje in čiščenje javnih površin,
5. vzdrževanje občinskih cest,
6. oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
7. upravljanje in urejanje javnih parkirišč,
8. urejanje in čiščenje javnih tržnic,
9. dejavnost plakatiranja in oglaševanja.
Komunala Metlika izvaja gospodarske javne službe navedene v prejšnjem odstavku na celotnem območju Občine Metlika.
II. Občina Metlika zagotavlja v okviru javnega podjetja Cerod, center za ravnanje z odpadki, d.o.o. izvajanje naslednje gospodarske javne službe:
1. odlaganje ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov.
Cerod d.o.o. izvaja gospodarsko javno službo navedeno v prejšnjem odstavku na celotnem območju Občine Metlika.
III. Občina Metlika zagotavlja s podelitvijo koncesije izvajanje naslednjih gospodarskih javnih služb:
1. pogrebna dejavnost,
2. urejanje javne razsvetljave,
3. dejavnost oskrbe s paro in vročo vodo.
S podelitvijo koncesije se zagotovi izvajanje gospodarskih javnih služb navedenih v prejšnjem odstavku na celotnem območju Občine Metlika, razen če z odlokom o načinu izvajanja posamezne gospodarske javne službe ni določeno drugače.
IV. Pokopališko dejavnost ter urejanje pokopališč zagotovijo mestna oziroma krajevne skupnosti.
V. STROKOVNO-TEHNIČNE IN RAZVOJNE NALOGE
16. člen
Strokovno-tehnične in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb, določene v zakonu o gospodarskih javnih službah, opravlja pristojni oddelek občinske uprave.
17. člen
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb so naloge, ki se nanašajo zlasti na:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih javnih služb;
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje gospodarskih javnih služb;
– postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij, javnih gospodarskih zavodov in režijskih obratov;
– postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev;
– strokovni nadzor nad izvajalci gospodarskih javnih služb;
– financiranje gospodarskih javnih služb;
– določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce gospodarskih javnih služb;
– dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce gospodarskih javnih služb.
Naloge iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka se lahko iz razloga ekonomičnosti in racionalnosti dela poverijo za to ustrezno usposobljeni in registrirani izvajalski organizaciji ali samostojnemu izvajalcu.
Za izvajanje nalog, ki se z odlokom lahko prenesejo na izvajalca gospodarske javne službe morajo biti zagotovljena sredstva v proračunu Občine Metlika.
VI. VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN
18. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje Svet uporabnikov javnih dobrin (v nadaljevanju Svet uporabnikov). Svet uporabnikov ima predsednika in štiri člane, ki jih izmed občanov Občine Metlika imenuje Občinski svet Občine Metlika. Pri sestavi Sveta je potrebno upoštevati teritorialno oziroma sorazmerno zastopanost vseh delov občine in interesov prizadetih uporabnikov javnih dobrin. Mandatna doba Sveta uporabnikov je vezana na mandatno dobo občinskega sveta.
Svet uporabnikov opravlja naslednje naloge:
– usklajuje interese prebivalcev mestne in krajevnih skupnosti in predlaga skupne predloge občinskemu svetu, županu in občinski upravi;
– zastopa interese krajanov v zvezi z načrtovanjem in financiranjem javnih služb in s tem povezanih objektov in naprav v razmerju do občinskega sveta in župana;
– zastopa interese krajanov v razmerju do izvajalcev in opozarja na pomanjkljivosti ter predlaga izboljšave;
– daje pobude in predloge v zvezi z uporabo javnih dobrin in izvajanjem gospodarskih javnih služb iz tega odloka.
19. člen
Občina Metlika zagotovi materialne in finančne pogoje za delo Sveta uporabnikov.
20. člen
Občinski svet in občinska uprava sta dolžna obravnavati pripombe in predloge Sveta uporabnikov.
Občinski svet je dolžan obvestiti Svet uporabnikov o svojih stališčih in ukrepih v skladu s poslovnikom o svojem delu, občinska uprava pa najkasneje v roku 30 dni od dneva, ko je prejela pripombo ali predlog Sveta.
21. člen
V primeru kršitve dolžnosti sklenitve pogodbe s strani izvajalca gospodarske javne službe, lahko uporabnik od občinske uprave zahteva izdajo odločbe, s katero naj ta odloči o njegovi pravici, za katero meni, da je kršena in naloži izvajalcu ustrezno ravnanje.
VII. VIRI FINANCIRANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
22. člen
Gospodarske javne službe se financirajo:
– s ceno javnih dobrin,
– iz sredstev proračuna Občine Metlika,
– z drugimi viri v skladu s predpisi.
23. člen
Za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznega uporabnika ali glede na določljive skupine uporabnikov izmerljive, plačujejo uporabniki ceno proizvoda ali storitev, ki je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila.
Cene se oblikujejo in določajo na način in po postopku, ki ga določi zakon ali odlok občine v skladu z zakonom.
Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin ter rednosti njihove uporabe.
Cene se lahko subvencionirajo. Z aktom, s katerim se odloči o subvencioniranju cene, se določi tudi višina in vir subvencij. Subvencije so lahko diferencirane po kategorijah uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin.
24. člen
Kadar uporabniki javnih dobrin niso določljivi ali kadar uporaba javnih dobrin ni izmerljiva, se financiranje javnih služb zagotovi iz proračuna.
V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za subvencije iz četrtega odstavka prejšnjega člena.
25. člen
Za financiranje lokalnih gospodarskih javnih služb lahko občina predpiše dajatev v skladu s predpisi, ki urejajo financiranje javne porabe in nalog lokalne skupnosti.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Javno podjetje Komunala Metlika prične z izvajanjem javne gospodarske službe vzdrževanja občinskih cest na območjih Občine Metlika izven mesta Metlika ter na pločnikih ob državnih cestah v naseljih s 1. 7. 2010.
27. člen
Na podlagi tega odloka se uskladijo ali na novo sprejmejo odloki, ki podrobneje urejajo način izvajanja lokalnih gospodarskih javnih služb, in sicer v roku 10 mesecev po uveljavitvi tega odloka.
28. člen
Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 22/94 in 90/07) in Odlok o načinu in pogojih podelitve koncesije za dejavnost oglaševanja (Uradni list RS, št. 73/98).
Do uveljavitve odlokov o posameznih gospodarskih javnih službah veljajo sprejeti odloki.
29. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-00001/2010
Metlika, dne 17. marca 2010
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti