Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

1100. Pravilnik o sodelovanju policije z drugimi organi in organizacijami pri odkrivanju in preprečevanju nasilja v družini, stran 3453.

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 10. člena Zakona o preprečevanju nasilja v družini (Uradni list RS, št. 16/08) izdaja ministrica za notranje zadeve v soglasju z ministrom za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o sodelovanju policije z drugimi organi in organizacijami pri odkrivanju in preprečevanju nasilja v družini
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa pravila in postopke obveščanja in sodelovanja policije z organi in organizacijami pri obravnavi primerov nasilja v družini in pravila za usklajeno delovanje s centri za socialno delo (v nadaljnjem besedilu: CSD) ter ureja usposabljanje policistov in kriminalistov za področje nasilja v družini.
2. člen
(uporaba pravilnika in drugih predpisov)
(1) Skladno s tem pravilnikom so dolžni ravnati policisti in kriminalisti, katerih delo je preprečevanje in preiskovanje prekrškov in kaznivih dejanj s področja nasilja v družini, pa tudi tisti, ki občasno obravnavajo tovrstne delikte.
(2) Pri obravnavanju nasilja v družini policisti ravnajo skladno s predpisi, ki urejajo kazenski postopek, prekrške in kazniva dejanja ter policijska pooblastila. Upoštevati morajo tudi interne akte, ki predpisujejo posamezne postopke.
3. člen
(pojem otroka)
Pojem otroka v tem pravilniku se uporablja za osebo do 18. leta starosti.
II. OBVEŠČANJE CSD IN USKLAJEVANJE DEJAVNOSTI
4. člen
(obveščanje CSD)
Policija v štiriindvajsetih urah po prejemu obvestila ali zaznave nasilja v družini obvesti CSD v naslednjih primerih:
– ko izve za okoliščine, na podlagi katerih lahko sklepa, da je otrok neposredna žrtev nasilja ali če je pri izvajanju nasilja prisoten ali če živi v okolju, kjer se nasilje izvaja;
– ko izve za okoliščine, na podlagi katerih lahko sklepa, da je žrtev nasilja slabotna ali invalidna oseba ali oseba pod skrbništvom;
– ko obstajajo razlogi za sum, da je bilo z nasiljem nad polnoletno osebo storjeno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti;
– če polnoletna žrtev obveščanju ne nasprotuje, pa tudi v primerih prekrškov ali kaznivih dejanj, ki se preganjajo na predlog oškodovanca ali na zasebno tožbo.
5. člen
(način obveščanja)
(1) Obvestilo o nasilju v družini policija posreduje CSD v pisni ali elektronski obliki oziroma po telefonu ali osebno. Obvestilo po telefonu ali osebno je treba najkasneje v treh dneh posredovati tudi pisno.
(2) Pisno obvestilo vsebuje:
– podatke o času sprejema prijave oziroma obvestila,
– podatke o prijavitelju,
– podatke o domnevni žrtvi,
– podatke o domnevnem povzročitelju nasilja,
– kratek opis nasilnega dejanja,
– morebitne dodatne informacije oziroma strokovna opažanja, iz katerih je mogoče sklepati, da se izvaja nasilje v družini,
– ime in priimek kontaktne osebe.
(3) Obrazec obvestila je priloga tega pravilnika in je njegov sestavni del.
6. člen
(predlog sklica multidisciplinarnega tima za obravnavanje nasilja v družini)
(1) Policija lahko v obvestilu iz prejšnjega člena predlaga CSD sklic multidisciplinarnega tima za obravnavanje nasilja v družini (v nadaljnjem besedilu: tim), če oceni:
– da je potrebno neposredno sodelovanje ter uskladitev dejavnosti organov in organizacij za zagotovitev varnosti žrtve ali za izmenjavo informacij in razjasnitev okoliščin, potrebnih za zaščito žrtve, in
– da obstaja verjetnost ponovitve nasilnih ravnanj z možnostjo nastanka hujših posledic ali da se nasilje dogaja že dlje časa ali ko je bila storilcu izrečena prepoved približevanja po predpisu, ki ureja pooblastila policije.
(2) Če je policija predlagala sklic tima in varnost žrtve ni neposredno ogrožena, policija nadaljuje s svojimi aktivnostmi po posvetu s CSD oziroma s člani tima.
7. člen
(usklajeno delovanje policije in CSD)
(1) Če CSD v roku treh dni od podaje predloga policije za sklic tima ne skliče seje tima oziroma policiji ne posreduje povratnih informacij o njenem predlogu, policija nadaljuje z dejavnostmi v okviru svojih pristojnosti brez predhodnega usklajevanja s CSD.
(2) Če CSD posreduje prijavo policiji, se delavca obeh institucij, odgovorna za primer, v najkrajšem možnem času, najpozneje pa v treh dneh, posvetujeta in uskladita nadaljnje dejavnosti.
8. člen
(sodelovanje v primerih neposredne ogroženosti)
(1) V primerih, ko je očitno, da je življenje oziroma zdravje žrtve v nevarnosti in policija oceni, da je nujna takojšnja policijska intervencija, ukrepa takoj v skladu s predpisi, ki urejajo kazenski postopek in delovanje ter pooblastila policije, brez predhodnega posvetovanja s CSD.
(2) Ob intervenciji policija takoj obvesti CSD po telefonu ali osebno, v 24 urah pa pošlje pisno obvestilo iz drugega odstavka 5. člena tega pravilnika. V pisnem obvestilu navede tudi izvedene dejavnosti, v nadaljnjem postopku pa sodeluje s CSD na način, določen s tem pravilnikom.
III. SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNEM TIMU ZA OBRAVNAVANJE NASILJA V DRUŽINI
9. člen
(določitev predstavnika policije za sodelovanje v timu)
(1) Policija je na poziv CSD dolžna imenovati predstavnika v timu, ki ga CSD ustanovi na podlagi pravilnika, ki ureja sodelovanje organov in organizacij ter delovanje CSD, multidisciplinarnih timov in regijskih služb pri obravnavi nasilja v družini.
(2) Predstavnik policije se mora udeleževati sej tima in sodelovati z drugimi člani na dogovorjene načine (komuniciranje preko telefona, elektronske pošte ...).
10. člen
(naloge predstavnika policije v timu)
(1) Predstavnik policije, ki se udeleži seje tima, mora biti podrobno seznanjen s primerom, imeti mora znanje o možnih ukrepih za preprečevanje tveganja za nadaljnje nasilje, poznati način timskega dela in sprejemanja odločitev.
(2) Predstavnik policije se vključuje v delo tima predvsem tako, da:
– izmenjuje informacije, ki so potrebne za razjasnitev okoliščin pri zagotovitvi varstva in pomoči žrtvi,
– pridobiva informacije, pomembne za strokovno ukrepanje policije,
– posreduje informacije, pomembne za ukrepanje drugih organov in organizacij, predvsem o tem, kdo je osumljen storitve kaznivega dejanja, kdo je o kaznivem dejanju vedel pred prijavo, kako se na razkritje nasilja odzivajo družinski člani, kdo je, poleg glavnega osumljenca, še osumljen storitve kaznivega dejanja in druga dejstva, znana predstavniku policije,
– v skladu s pristojnostmi in pravili stroke usklajuje dejavnosti policije z dejavnostmi drugih organov in organizacij,
– zagotavlja pomoč CSD pri izvajanju nujnih ukrepov v skladu z zakonodajo,
– sodeluje pri oblikovanju in izvajanju načrta pomoči.
11. člen
(sodelovanje policije, kadar ni pogojev za uvedbo kazenskega postopka)
Če zbrani dokazi po oceni policije oziroma državnega tožilca ne potrdijo takšne stopnje suma storitve kaznivega dejanja, ki je potrebna za uvedbo kazenskega postopka, predstavnik policije še naprej sodeluje v timu, če CSD izrecno želi sodelovanje policije zaradi razjasnitve določenih dejstev, ki jih je policija predhodno zbrala, ali zaradi odločitve o nadaljnjih ukrepih v civilnih postopkih, ki jih bo za zaščito otroka žrtve izvedel ali predlagal CSD. Na zaprosilo CSD policija posreduje podatke, potrebne za izvedbo postopkov za zaščito žrtve, v obliki poročila.
IV. USPOSABLJANJE
12. člen
(usposabljanje s področja nasilja v družini)
(1) Policisti in kriminalisti, ki se ukvarjajo s preprečevanjem in preiskovanjem kaznivih dejanj s področja nasilja v družini, se morajo redno usposabljati najmanj tri dni na leto.
(2) Policisti in kriminalisti, ki občasno obravnavajo primere nasilja v družini, se morajo usposabljati najmanj en dan na leto.
(3) Vodje policijskih enot so dolžni omogočiti policistom in kriminalistom usposabljanje v obsegu, kot je določeno v prvem in drugem odstavku tega člena.
(4) Vsebina usposabljanja je določena s programom, ki ga določi generalni direktor policije.
(5) Usposabljanja organizira generalna policijska uprava v sodelovanju z drugimi enotami policije. Pri izvedbi sodelujejo policisti in kriminalisti, ki so uspešno zaključili predpisani program usposabljanja za preprečevanje nasilja v družini za multiplikatorje.
V. KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-170/2009
Ljubljana, dne 19. marca 2010
EVA 2009-1711-0045
Katarina Kresal l.r.
Ministrica
za notranje zadeve
Soglašam!
 
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost