Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

1087. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Velika Polana, stran 3443.

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV-UPB2, Uradni list RS, št. 3/07), 15. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99 in 52/03) je Občinski svet Občine Velika Polana na 19. redni seji dne 12. 3. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Velika Polana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za novorojence družinam oziroma roditeljem z območja Občine Velika Polana, določa upravičence, višino, pogoje in postopek za uveljavljanje dodelitve enkratne denarne pomoči.
2. člen
Enkratna denarna pomoč za novorojenca (v nadaljevanju: pomoč) je enkratna družbena pomoč novorojenemu otroku, s katero se družini oziroma roditeljem zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
3. člen
Višina pomoči po tem pravilniku znaša neto 200,00 EUR.
O spremembi višine pomoči odloča Občinski svet Občine Velika Polana s sklepom.
Sredstva za izplačilo pomoči se zagotovijo v proračunu Občine Velika Polana.
II. POGOJI ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE
4. člen
Upravičenec do denarne pomoči po tem pravilniku je eden od staršev novorojenca, pod pogojem, da sta upravičenec in novorojenec državljana Republike Slovenije ter imata stalno prebivališče v Občini Velika Polana.
V primeru, da starša živita ločeno, uveljavlja pravico do denarne pomoči tisti od staršev, pri katerem novorojenec živi in ima stalno prebivališče v Občini Velika Polana.
5. člen
Pravico do pomoči upravičenec uveljavlja s pisno vlogo na predpisanem obrazcu pri občinski upravi Občine Velika Polana, Velika Polana 111, 9225 Velika Polana. Rok za vložitev pisne vloge je šest mesecev po rojstvu otroka. Po preteku tega roka se vloga zavrže kot prepozna.
6. člen
K vlogi iz prejšnjega člena je potrebno priložiti:
– fotokopijo osebnega dokumenta upravičenca,
– izpisek iz rojstne matične knjige za novorojenca,
– številko transakcijskega računa upravičenca,
– davčno številko upravičenca.
7. člen
Denarna pomoč se nakaže na transakcijski račun upravičenca v 8 dneh po sklenitvi sporazuma o enkratni denarni pomoči za novorojenca, ki ga skleneta upravičenec in Občina Velika Polana. Sporazum s strani občine podpiše župan.
III. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za vse novorojence, rojene od 1. januarja 2010 dalje.
Št. 7-19/2010OS
Velika Polana, dne 12. marca 2010
Župan
Občine Velika Polana
Damijan Jaklin l.r.

AAA Zlata odličnost