Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

1055. Pravilnik o pristaniščih, stran 3394.

Na podlagi 14. člena Odloka o pristaniščih (Uradni list RS, št. 4/10) ter na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08), župan Mestne občine Koper na predlog upravljavca pristanišč – Javnega podjetja Komunala Koper d.o.o.-s.r.l. sprejema
P R A V I L N I K
o pristaniščih
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet pravilnika)
Pravilnik o pristaniščih (v nadaljevanju: pravilnik) določa:
– pravila sistemizacij privezov,
– pravila privezovanja plovil,
– pogoje in merila za pridobitev pravice uporabe priveza,
– vsebino pogodbe o privezu,
– način in pogoje uporabe prostorov za vzdrževanje in shranjevanje plovil,
– način in pogoje uporabe prostorov za vzdrževanje in shranjevanje ribiške opreme in orodij,
– vrsto in vsebino prilog pravilnika.
2. člen
(veljavnost)
(1) Pravilnik je sprejet na podlagi Odloka o pristaniščih (Uradni list RS, št. 4/10, v nadaljevanju: odlok).
(2) Pravilnik se uporablja za pristanišča iz 4. člena odloka. Za vsako od teh pristanišč posebej upravljavec pripravi priloge kot je navedeno v 28. členu tega pravilnika.
(3) Vsa ravnanja v pristaniščih morajo biti skladna z določbami o podelitvi vodne pravice (vodno dovoljenje) za konkretno pristanišče ter z vsemi veljavnimi predpisi s področja varovanja morja in priobalnih zemljišč ter s področja opravljanja pomorskega prometa.
3. člen
(izrazi)
(1) Izrazi uporabljeni v tem pravilniku, katerih pomen ne določa odlok ali pravilnik, imajo enak pomen, kot jih določajo predpisi s področja pomorstva ter ribištva.
(2) Določbe pravilnika, ki se nanašajo na privezovanje plovil se smiselno uporabljajo za sidranje plovil, kolikor je to v posamičnem pristanišču predvideno.
II. PRAVILA ZA SISTEMIZACIJO PRIVEZOV
4. člen
(privez)
(1) Privez je prostor na morju in priobalni prostor, ki je skupaj s pomožnimi napravami namenjen privezovanju plovil.
(2) Vsak privez ima identifikacijsko oznako, namembnost, kategorijo priveza, določene največje dimenzije plovila (dolžino, širino, obliko, ugrez plovila).
5. člen
(sistemizacija privezov)
(1) Upravljavec pripravi za vsako pristanišče sistemizacijo privezov, ki se uskladi s pristojnim organom, dokončno ga potrdi župan.
(2) Sistemizacija privezov mora upoštevati velikost in zmogljivost pristanišča.
(3) Namembnost priveza v posamičnem pristanišču je lahko:
– dnevni privez,
– začasni privez,
– privez,
– privez za izvajanje ribiške dejavnosti.
(4) Priveze enake namembnosti se v posamičnem pristanišču glede dolžine, sistemizira v naslednje kategorije privezov:
– za plovila do vključno 4 metrov dolžine,
– za plovila nad 4 metre do vključno 6 metrov dolžine,
– za plovila nad 6 metrov do vključno 8 metrov dolžine,
– ribiška plovila do vključno 20 metrov dolžine.
(5) Za plovila nad 8 m dolžine in za ribiška plovila nad 20 m dolžine se ne more pridobiti priveza.
(6) Zaradi preglednosti in urejenosti pristanišča se lahko priveze enake namembnosti, sistemizira na sektorje.
(7) Sistemizacija privezov je del projekta ureditve pristanišča in priloga pravilnika.
III. PRAVILA PRIVEZOVANJA PLOVIL
6. člen
(določitev priveza)
Upravljavec pristanišča določi plovilu privez, označen z identifikacijsko oznako.
Plovilo sme biti na območju pristanišča privezano ali zasidrano samo na kraju, ki je določen s pogodbo o privezu za plovilo ali ki ga neposredno določi upravljavec v primerih vzdrževanja pristanišča ali višje sile.
7. člen
(navodila za privezovanje)
(1) Uporabniki so pri privezovanju plovil dolžni upoštevati navodila za privezovanje, ki jih določi upravljavec.
(2) Privez mora biti opremljen z napravami za privez, in sicer:
– s fiksnim sidrnim blokom, verigo, blažilcem, plovko z vrvjo ali verigo na morskem delu;
– z rinko, verigo ali bitvo na kopnem delu.
(3) Plovila morajo biti strokovno privezana z varnimi in kvalitetnimi vezmi na napravah za privezovanje, pri tem pa privezne vezi ne smejo ovirati drugih plovil.
(4) Uporabnik mora pri privezovanju upoštevati že privezana plovila, potrebno medsebojno varnostno razdaljo in zagotoviti možnost neovirane plovbe drugih plovil.
(5) Načini privezovanja so v skladu s sistemizacijo priveznih mest, četverovez, bočni vez, vez na plovko in sidrišče, če posamično pristanišče predvideva tovrsten način privezovanja.
(6) Uporabnik mora ob slabem vremenu plovilu okrepiti vezi in po potrebi povečati število vezi.
(7) Dimenzije, obliko in težo fiksnih sidrnih blokov, dimenzije in obliko vrvi, obliko in velikost blažilcev in plovk določi upravljavec za vsak primer posebej.
8. člen
(uporaba nalepke)
Upravljavec pristanišča lahko za namen označitve plovila z urejenim statusom uporabnika določenega priveza izda posebno nalepko. V tem primeru bo uporabnik po sklenitvi pogodbe (ali med trajanjem pogodbenega razmerja za privez) in po plačilu ustrezne pristojbine za privez za določeno koledarsko leto prejel nalepko, ki jo bo po prejetem obvestilu dolžan prevzeti pri upravljavcu. Na nalepki bo označena registracija plovila, številka priveznega mesta ter obdobje za katero bo uporabnik poravnal pristojbino (določeno koledarsko leto). Prevzeto nalepko mora uporabnik namestiti na vidno mesto na plovilu tako, da bo jasno vidna od zunaj, če bo opazovalec stal na kopnem, ko bo plovilo na privezu v pristanišču. Uporabnik je dolžan nalepko vzdrževati ter jo v primeru uničenja zamenjati pri upravljavcu na svoje stroške. Pristojbino uporabnik plačuje letno, kar pomeni vnaprej za tekoče koledarsko leto skladno s pogodbo. Ob vsakem plačilu se uporabnika pozove, da prevzame novo (letno) nalepko.
9. člen
(urejanje priveza)
Privez uredi in vzdržuje upravljavec.
10. člen
(privez drugega plovila)
V izjemnih primerih, kadar je lahko ogroženo življenje ali zdravje ljudi oziroma premoženje, mora uporabnik dovoliti, da se ob bok njegovega plovila lahko veže še drugo plovilo.
11. člen
(izredna sprememba priveza)
Glede na morebitne potrebe, ki se lahko pojavijo pri upravljanju pristanišča zaradi nepredvidenih vzrokov ali višje sile, ki bi ogrožali varnost plovbe in plovil, lahko upravljavec na stroške uporabnika odredi začasno spremembo priveza plovila, vendar samo v času, ki je potreben za izvršitev potrebnih dejanj oziroma dokler trajajo pogoji višje sile.
12. člen
(omejitev odgovornosti)
Upravljavec ne prevzame nikakršne odgovornosti za privezno opremo uporabnika (privezna oprema plovila), katere kakovost, ustreznost in vgrajevalec so nepoznani in nepreverjeni s strani upravljavca.
IV. MERILA ZA PRIDOBITEV PRAVICE UPORABE PRIVEZA
13. člen
(merila točkovanja)
(1) Na podlagi prejetih vlog za pridobitev stalnega priveza upravljavec v skladu z odlokom izvede točkovanje vlog in uvrsti prosilce na seznam prosilcev.
(2) Pri točkovanju posamezne vloge, ki izpolnjuje pogoje iz odloka se upoštevajo naslednja merila:
a. čakalna doba;
b. kategorija plovila.
14. člen
(čakalna doba)
(1) Glede čakalne dobe se vloge točkujejo z naslednjim številom točk:
– za vsak mesec čakalne dobe, 1 točko.
(2) Čakalna doba se računa z mesecem, ki sledi mesecu, ko je bila vloga vložena do dneva točkovanja. Točke pridobljene s točkovanjem v prejšnjih letih se prištejejo točkam pri točkovanju v posameznem letu.
15. člen
(kategorija plovila)
(1) Glede na kategorijo plovila, izraženo z dolžino in širino plovila, se vloge točkujejo z naslednjim številom točk:
– za plovila do vključno 4 metrov dolžine,     100 točk,
– za plovila nad 4 metre do vključno
6 metrov dolžine,                  40 točk,
– za plovila nad 6 metrov do vključno
8 metrov dolžine,                  25 točk.
(2) Točkovanje vlog po tem členu se izvede na podlagi podatkov iz registra plovil ali plovnega dovoljenja plovila. Plovilo za katero vpis v register plovil ni potreben, se točkuje glede na dejansko dolžino.
(3) Vloge prosilcev, ki še nimajo plovil se točkujejo z 0 točk.
(4) Vloga za pridobitev priveza za plovilo, širše od 3 m se točkuje z 0 točk.
(5) Točkovanje vlog po tem členu se izvede samo ob prvem točkovanju.
(6) Vloge za ribiška plovila se ne točkujejo.
16. člen
(vpogled v seznam čakajočih prosilcev)
S točkovanjem oblikovani seznam prosilcev hrani upravljavec. Vsaka zainteresirana stranka lahko dobi vpogled v seznam prosilcev skladno z določili predpisov, ki urejajo posredovanje informacij javnega značaja ter skladno s predpisi o varstvu osebnih podatkov.
V. VSEBINA POGODBE O PRIVEZU
17. člen
(pogodba o privezu)
V skladu z določili odloka so sestavine pogodbe o privezu naslednje:
– podatki o pogodbenih strankah,
– splošne določbe o medsebojnih obveznostih in pravicah strank,
– čas trajanja pogodbe,
– določitev pristanišča in priveza z oznako, kakor izhaja iz katastra privezov,
– podatki plovila glede dimenzij, konstrukcijskega materiala in namembnosti,
– zahteva po medsebojnem obveščanju o pravno relevantnih dejstvih, ki izvirajo iz določb odloka,
– obveznosti glede zavarovanja odgovornosti plovila,
– plačilo pristojbine za privez in soglasje uporabnika z obveznostmi po vsakokratno veljavni tarifi javne službe,
– prepoved povzročitve škode pristaniškim objektom in napravam ter drugim plovilom oziroma o drugih odškodninskih razmerjih,
– obveznost vzdrževanja plovila tako, da je vedno sposobno za varno plovbo, da ne ogroža drugih plovil v pristanišču in drugega premoženja oziroma oseb ter tako, da ne kvari videza pristanišča,
– izjavo o seznanjenosti uporabnika z možnimi sankcijami za kršitve pogodbe, pravilnika in odloka, vključno z možnostjo prisilne odstranitve plovila iz pristanišča,
– določitev skrbnika, če je to v skladu z odlokom in pravilnikom potrebno,
– plačilo uporabe priveza,
– določila, kdaj nastopijo razlogi za odstop od pogodbe,
– izključitev odgovornosti upravljavca za škodo na plovilu, ki bi nastala, če bi zaradi neupoštevanja določil odloka, pravilnika in drugih predpisov morali plovilo odstraniti iz vodnega dela pristanišča (razsušitev ali kakšna druga škoda izven vodnega dela),
– določitev razlogov za prenehanje pogodbe,
– določila v zvezi z varovanjem in posredovanjem osebnih podatkov.
VI. PROSTOR ZA VZDRŽEVANJE IN SHRANJEVANJE PLOVIL
18. člen
(prostori za vzdrževanje in shranjevanje plovil)
(1) V pristanišču se s prilogo k pravilniku in glede na prostorske možnosti posameznega pristanišča, natančno določita prostor za vzdrževanje in prostor za shranjevanje plovil, ki sta praviloma ločena.
(2) Upravljavec posebej označi in opremi prostor za shranjevanje in vzdrževanje plovil na območju pristanišča.
(3) Prostorov iz prvega odstavka tega člena brez dovoljenja upravljavca ni dovoljeno uporabljati za shranjevanje predmetov, goriva in za parkiranje motornih in priklopnih vozil.
19. člen
(uporaba prostorov za vzdrževanje plovil)
(1) Za uporabo pristaniškega prostora za vzdrževalna dela na plovilu, mora uporabnik predhodno dobiti dovoljenje upravljavca.
(2) Prostor za vzdrževanje plovil se sme uporabljati samo za manjša popravila in redno vzdrževanje plovil, v omejenem obdobju in v skladu s pravili stroke.
(3) Uporabo prostora za vzdrževanje mora uporabnik napovedati oziroma rezervirati pri upravljavcu najmanj 5 dni prej in spoštovati dogovor o času uporabe tega prostora. V nasprotnem primeru lahko upravljavec odredi uporabniku premestitev plovila izven prostora za vzdrževanje plovil. V primeru neupoštevanja odredbe se premestitev izvrši po določbah odloka o prisilni odstranitvi plovil.
(4) Prostor namenjen vzdrževanju plovil mora imeti zbiralni jašek in odvod odpadnih voda.
(5) Na prostoru za vzdrževanje plovil je dovoljeno pranje plovila, manjša popravila plovila in motorja, servisiranje plovila in motorja na način, da se ne onesnažuje morje in kopno ter z obvezno odstranitvijo odpadkov in ostankov čiščenja.
(6) Po uporabi prostora za vzdrževanje plovil, mora uporabnik prostor očistiti, ostanke čiščenja, popravil in drugih del odstraniti v določene posode in zabojnike.
20. člen
(dopustna uporaba prostorov za shranjevanje plovil)
Shranjevanje plovil je možno:
– zaradi daljšega popravila oziroma servisiranja (daljša dobava rezervnih delov itd.);
– zaradi zimskega shranjevanja plovila;
– zaradi drugih razlogov, ki opravičujejo koriščenje prostora (sanacija pristanišča itd.).
21. člen
(način shranjevanja plovil)
Plovilo se lahko shrani na ustrezni prikolici ali na posebej primerni kovinski ali leseni konstrukciji. V času uporabe prostora za shranjevanje mora uporabnik prostor čistiti in čistega tudi zapustiti.
22. člen
(uporaba prostorov za shranjevanje plovil)
(1) Prostor, ki je namenjen za shranjevanje plovil lahko uporabnik uporablja samo s pisnim soglasjem upravljavca tako, da določita pogoje uporabe, plovilo, čas in ceno shranjevanja plovila.
(2) Na prostoru za shranjevanje plovil ni dovoljeno vzdrževanje plovil.
23. člen
(dostop do prostorov za vzdrževanje in shranjevanje plovil)
(1) Na območje prostora za vzdrževanje in prostora za shranjevanje plovil je z vozili dovoljena samo dostava.
(2) Na območju prostora za vzdrževanje in prostora za shranjevanje plovil, se lahko gibljejo samo uporabniki plovil, njihovi pooblaščenci, delavci upravljavca, vzdrževalci in serviserji plovil ter druge pooblaščene osebe.
(3) Druge osebe se lahko gibljejo samo v spremstvu oseb iz prejšnjega odstavka.
(4) Priklopnih vozil (prikolica) ni dovoljeno parkirati ali zapuščati na območju pristanišča.
24. člen
(dvig in spust plovil)
(1) Plovila se lahko v vodo in iz vode dviga oziroma spušča po predhodnem obvestilu upravljavca ter se jih vzdržuje le na prostorih, ki jih v ta namen določi upravljavec.
(2) V pristaniščih, ki so opremljena s spustom (drča) kot pristaniško infrastrukturo lahko vleko ali spust opravi uporabnik sam po predhodnem obvestilu upravljavca.
(3) Če storitev opravi upravljavec, uporabnik plača storitev po veljavni tarifi.
VII. VZDRŽEVANJE IN SHRANJEVANJE RIBIŠKE OPREME IN RIBIŠKIH ORODIJ
25. člen
(prostori za vzdrževanje in shranjevanje ribiške opreme in orodij)
V pristanišču se s prilogo k pravilniku in glede na prostorske možnosti posameznega pristanišča, natančno določita prostor za vzdrževanje in shranjevanje ribiške opreme in orodij.
26. člen
(vzdrževanje ribiške opreme in orodij)
(1) Vzdrževanje, čiščenje, sušenje ribiške opreme in ribiškega orodja je možno in se izvaja po navodilih upravljavca na posebej določenih mestih, ki so opremljena s skupnim odtokom in na način, da se ne onesnažuje morje in kopno in se pri tem ne ovira drugih uporabnikov.
(2) Prostor za vzdrževanje ribiške opreme določi upravljavec.
27. člen
(shranjevanje ribiške opreme in orodij)
(1) Ribiška oprema in orodja morajo biti shranjena na posebej določenih in enotno urejenih prostorih za shranjevanje in po navodilih upravljavca.
(2) Ribiška oprema in orodja mora biti shranjeno tako, da ne kvari videza pristanišča in da ne ovira drugih uporabnikov oziroma po navodilih upravljavca.
(3) Prostor za shranjevanje ribiške opreme in orodij določi upravljavec.
(4) Za poškodbe in odtujitve ribiške opreme in orodij upravljavec ne odgovarja.
VIII. VRSTE IN VSEBINA PRILOG PRAVILNIKA
28. člen
Upravljavec za vsako pristanišče posebej opredeli naslednje lastnosti in značilnosti:
A. Tekstualni del z opisom pristanišča, ki vsebuje:
– opredelitev njegove kapacitete po vrsti in namembnosti plovil ter kategoriji in gabaritih plovil, ki jih lahko sprejme;
– opredelitev prostora za dnevne priveze;
– način privezovanja plovil;
– ureditev prostora za vzdrževanje plovil in prostora za shranjevanje plovil ter pogoje za njihovo uporabo;
– opis posameznih infrastrukturnih objektov in naprav;
– določitev objektov in naprav, ki morajo biti zavarovane;
– določitev načina ravnanja z odpadki;
– opredelitev prisotnosti odgovorne osebe upravljavca neposredno v pristanišču (uradne ure) z načinom objave teh in drugih pomembnih podatkov neposredno v pristanišču (obvestilna tabla);
– način komuniciranja z odgovorno osebo upravljavca izven uradnih ur zaradi nujnih primerov;
– morebitno omejitev pristopa do posameznih elementov in naprav v pristanišču, ki se uveljavi s fizičnimi preprekami;
– druge posebnosti upravljanja in uporabe pristanišča.
B. Natančni grafični prikaz pristanišča z vrisom:
– mej kopnega in vodnega dela;
– prostora za vzdrževanje in prostora za shranjevanje plovil;
– pomembnih in infrastrukturnih elementov in naprav (dvigala, drče, obvestilne table in podobno);
– prostora za posode za odpadke;
– namembnosti posameznih delov pristanišča po namembnosti in gabaritih plovil.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
(prejete vloge)
Vloge prosilcev prejete pred uveljavitvijo tega pravilnika se točkujejo skladno s tem pravilnikom.
30. člen
(dostopnost pravilnika)
(1) Pravilnik je javno dostopen pri upravljavcu.
(2) Upravljavec je v skladu s predpisi s področja dostopa do drugih informacij javnega značaja, uporabniku dolžan izročiti pravilnik.
31. člen
(veljavnost)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 373-1/2009
Koper, dne 15. februarja 2010
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell'art. 14 del Decreto sui porti (G.U. della RS n. 4/10) e dell’art. 42 dello Statuto del Comune Città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/2000, 30/2001 e 29/2003, e G. U. della RS nn. 90/05, 67/06 e 39/08), su proposta del gestore dei porti, l’azienda pubblica Komunala Koper d.o.o. – s.r.l., il sindaco del Comune città di Capodistria accoglie il
R E G O L A M E N T O
portuale
I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Articolo 1
(oggetto del regolamento)
Il Regolamento portuale (nel seguito: regolamento) stabilisce:
– le regole di classificazione degli ormeggi,
– le regole di attracco delle imbarcazioni,
– le condizioni e i criteri per l’assegnazione del posto barca permanente,
– i contenuti del contratto di ormeggio,
– le modalità e le condizioni di utilizzo delle strutture di rimessaggio e di ricovero delle imbarcazioni,
– le modalità e le condizioni di utilizzo delle strutture destinate alla manutenzione ed al deposito delle attrezzature da pesca,
– la tipologia e i contenuti degli allegati al regolamento.
Articolo 2
(validità)
(1) Il regolamento è accolto in virtù del Decreto sui porti (G.U. della RS n. 4/10, nel seguito: decreto).
(2) Il regolamento si applica per i porti di cui all’art. 4 del decreto. Per ciascuno di questi porti il gestore predispone gli allegati come disposto nell’art. 28 del presente regolamento.
(3) Ciascuna azione nei porti deve essere conforme alle disposizioni sulla concessione del diritto di superficie per gli specchi d’acqua (concessione idrica), riferite al singolo porto, ed a tutte le vigenti norme in materia di tutela del mare e dei terreni rivieraschi, come pure in materia di svolgimento del traffico marittimo.
Articolo 3
(concetti)
(1) I significati dei concetti usati nel presente regolamento, che non siano definiti nel decreto o nel regolamento, sono identici a quelli stabiliti nelle norme disciplinanti i settori di nautica e pesca.
(2) Le disposizioni del regolamento riferite all’ormeggio delle imbarcazioni si applicano in senso anche per l’ancoraggio dei natanti, qualora il singolo porto preveda tale possibilità.
II. REGOLE DI CLASSIFICAZIONE DEGLI ORMEGGI
Articolo 4
(ormeggio)
(1) Per ormeggio si intende la superficie a mare e il tratto di costa, destinato, assieme agli elementi accessori, all’attracco dei natanti.
(2) Ogni ormeggio ha il suo codice d’identificazione, e definiti la destinazione e la categoria dell’ormeggio, e i parametri massimi del natante (lunghezza, larghezza, forma, pescaggio).
Articolo 5
(classificazione degli ormeggi)
(1) Per ciascuno dei porti il gestore predispone la relativa classificazione degli ormeggi che, dopo esser stata armonizzata con l’organo competente, si sottopone a convalida definitiva del sindaco.
(2) La classificazione degli ormeggi deve rispettare la superficie e le capienze del porto.
(3) Nel singolo porto gli ormeggi possono avere la seguente destinazione:
– ormeggio giornaliero,
– ormeggio temporaneo,
– ormeggio,
– ormeggio per l’esercizio dell’attività di pesca.
(4) Nel singolo porto, gi ormeggi di destinazione identica si classificano, a seconda della lunghezza, nelle seguenti categorie:
– ormeggi per imbarcazioni lunghe fino a 4 metri,
– ormeggi per imbarcazioni lunghe oltre 4 e fino a 6 metri,
– ormeggi per imbarcazioni lunghe oltre 6 e fino a 8 metri,
– ormeggi per pescherecci lunghi fino a 20 metri.
(5) Non si possono ottenere ormeggi per imbarcazioni lunghe oltre 8 m e per pescherecci lunghi oltre 20 m.
(6) Per una sistemazione ordinata del porto, gli ormeggi di destinazione identica possono essere ulteriormente suddivisi in settori.
(7) La classificazione degli ormeggi è parte integrante del progetto per la sistemazione del porto ed è allegata al regolamento.
III. REGOLE DI ATTRACCO
Articolo 6
(assegnazione dell’ormeggio)
(1) Il gestore del porto assegna all’imbarcazione l’ormeggio contrassegnato con il pertinente codice d’identificazione.
(2) Nell’area portuale l’imbarcazione può essere attraccata od ancorata solo nel posto stabilito con il contratto d’ormeggio, oppure, nei casi di manutenzione delle strutture portuali o di forza maggiore, nel posto stabilito direttamente dal gestore.
Articolo 7
(istruzioni per l'ormeggio)
(1) Nell'ormeggiare le imbarcazioni è dovere degli utilizzatori attenersi alle istruzioni d’ormeggio definite dal gestore del porto.
(2) Il posto di ormeggio deve essere equipaggiato con le seguenti strutture per l’attracco:
– a mare: corpo morto, catena, ammortizzatore, gavitello con fune o catena;
– a terra: anello, catena o bitta d’ormeggio.
(3) Le imbarcazioni devono essere debitamente attraccate sulle relative strutture, con attrezzi in perfetto stato e sicuri, in modo che le corde di attracco non siano d’ostacolo alle altre imbarcazioni.
(4) Nell’ormeggiare l’imbarcazione l’utilizzatore deve tener conto dei natanti ormeggiati, rispettare le distanze di sicurezza e garantire la libera navigazione alle altre imbarcazioni.
(5) In concordanza con la classificazione degli ormeggi, i sistemi di ormeggio sono i seguenti: ormeggio a quattro, attracco di fianco, ormeggio a gavitello, ed ancoraggio – qualora il singolo porto lo preveda.
(6) In caso di maltempo l’utilizzatore dell’imbarcazione ha il dovere di fissare le funi e, se necessario, aumentarne il numero.
(7) Le dimensioni, la forma e il peso dei corpi morti, le dimensioni e la forma delle funi, le forme e la grandezza degli ammortizzatori e dei gavitelli sono stabiliti caso per caso dal gestore del porto.
Articolo 8
(uso dell'adesivo)
Allo scopo di contrassegnare le imbarcazioni dei proprietari aventi in regola lo status di assegnatari dei posti di ormeggio distinti, il gestore del porto può rilasciare delle apposite targhe adesive. In tal caso all’assegnatario, in seguito alla stipulazione del contratto di ormeggio (o durante il periodo di vigenza dello stesso) ed al pagamento del canone d’ormeggio per il singolo anno solare, viene assegnata la targa adesiva, che l’assegnatario dopo aver ricevuto il relativo invito ha l’obbligo di ritirare presso il gestore del porto. La targa adesiva sono riportati il numero di matricola dell’imbarcazione, il numero del posto di ormeggio e il periodo per il quale l’assegnatario ha corrisposto il canone (singolo anno solare). L’assegnatario deve affiggere la targa adesiva sull’imbarcazione in modo che sia visibile dall’esterno, da un osservatore a terra, mentre l’imbarcazione è ormeggiata nel porto. L’assegnatario deve curare la manutenzione della targa adesiva, e farsela sostituire, in caso di distruzione, a proprie spese dal gestore del porto. Il canone d’ormeggio si paga una volta l’anno per l’anno solare in corso, come da contratto. Al singolo atto di pagamento l’assegnatario è chiamato a ritirare una nuova targa adesiva (annua).
Articolo 9
(sistemazione dell'ormeggio)
La sistemazione e la manutenzione dell’ormeggio sono a cura del gestore.
Articolo 10
(attracco di un secondo natante)
In situazioni d’emergenza che potrebbero essere pericolose per la vita o la salute di persone, o comportare danni patrimoniali, l’assegnatario deve permettere che a fianco della sua imbarcazione sia attraccato un secondo natante.
Articolo 11
(cambiamento straordinario dell'ormeggio)
In caso di esigenze eventualmente sopraggiunte nella gestione del porto e dovute a circostanze imprevedibili o forza maggiore, le quali potrebbero compromettere la sicurezza della navigazione e delle imbarcazioni, il gestore ha la facoltà di disporre lo spostamento temporaneo del natante ad un altro ormeggio, a spese dell’assegnatario, comunque per il solo tempo indispensabile all’esecuzione delle necessarie azioni ovvero fino al cessare delle circostanze di forza maggiore.
Articolo 12
(limitazione della responsabilità)
Il gestore del porto non assume alcuna responsabilità per le attrezzature di ormeggio possedute dall’assegnatario (attrezzature di ormeggio del natante), di cui la qualità, idoneità e l’installatore siano sconosciuti al gestore o non siano stati dallo stesso verificati.
IV. CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL POSTO BARCA PERMANENTE
Articolo 13
(criteri di assegnazione del punteggio)
(1) Sulla base delle pervenute richieste di assegnazione di un posto barca permanente, il gestore del porto procede alla valutazione delle richieste e redige l’elenco dei richiedenti.
(2) L’assegnazione dei punteggi alle singole richieste adempienti le condizioni del decreto procede nel rispetto dei seguenti criteri:
a. tempi d’attesa;
b. categoria del natante.
Articolo 14
(tempi di attesa)
(1) A seconda dei tempi d’attesa, le richieste sono valutate con il seguente punteggio:
– 1 punto per ogni mese d’attesa.
(2) Il periodo di attesa decorre dal mese successivo a quello in cui la richiesta è stata presentata, fino al giorno di valutazione. Il punteggio ottenuto negli anni precedenti si somma a quello assegnato al richiedente nel singolo anno.
Articolo 15
(categoria dell'imbarcazione)
(1) In rapporto alla categoria dell’imbarcazione espressa in parametri di lunghezza e larghezza del natante, le richieste si valutano rispettivamente con:
– imbarcazioni lunghe fino a 4 metri       100 punti,
– imbarcazioni lunghe oltre 4 e fino a 6 metri   40 punti,
– imbarcazioni lunghe oltre 6 e fino a 8 metri   25 punti.
(2) L’assegnazione del punteggio ai sensi del presente articolo si effettua in base ai dati rilevati nel registro delle imbarcazioni o nella licenza di navigazione dell’imbarcazione. Ai natanti non soggetti all’obbligo di iscrizione al registro delle imbarcazioni il punteggio si assegna in base alla lunghezza effettiva.
(3) Le richieste dei richiedenti non ancora possedenti un’imbarcazione si valutano con 0 punti.
(4) La richiesta per un natante largo oltre 3 metri si valuta con 0 punti.
(5) L’assegnazione del punteggio ai sensi del presente articolo si applica solo alla prima valutazione.
(6) Le richieste per le imbarcazioni da pesca non sono soggette a valutazione.
Articolo 16
(visione della lista d'attesa)
L’elenco dei richiedenti redatto sulla base dell’assegnazione dei punteggi è custodito presso il gestore. Ciascun soggetto interessato può visionare l’elenco dei richiedenti nel rispetto delle norme che disciplinano la diffusione di informazioni di carattere pubblico e delle norme in materia di tutela dei dati personali.
V. CONTENUTI DEL CONTRATTO DI ORMEGGIO
Articolo 17
(contratto di ormeggio)
In armonia con le disposizioni del decreto, gli elementi del contratto d’ormeggio sono i seguenti:
– generalità delle contraenti,
– disposizioni generali sui reciproci obblighi e diritti delle contraenti,
– durata del contratto,
– indicazione del porto e del posto d’ormeggio con il relativo codice, come dal catasto degli ormeggi,
– dati sull’imbarcazione: dimensioni, materiale di costruzione, destinazione,
– richiesta di comunicazione reciproca dei fatti di rilevanza giuridica scaturenti dalle norme del decreto,
– obblighi concernenti l’assicurazione per responsabilità dell’imbarcazione,
– pagamento del canone di ormeggio e assenso dell’assegnatario agli obblighi, ai sensi del tariffario vigente del pubblico servizio,
– divieto di danneggiamento degli impianti e strutture portuali e delle altre imbarcazioni, regolazione degli altri rapporti di risarcimento dei danni,
– obbligo di curare la manutenzione dell’imbarcazione per garantire che il natante sia sempre sicuro per la navigazione, che non metta in pericolo le altre imbarcazioni nel porto oppure altri beni o persone, e che non comprometta l’aspetto dell’area portuale,
– dichiarazione sulla conoscenza delle sanzioni previste per violazione delle norme del contratto, del regolamento e del decreto, compresa la possibilità di rimozione forzata dell’imbarcazione dall’area portuale,
– designazione di un curatore, quando ciò è dettato dal decreto e dal regolamento,
– pagamento del canone d’ormeggio,
– disposizioni sullo sopraggiungere di circostanze che giustificano il recesso dal contratto,
– esclusione della responsabilità del gestore per i danni che l’imbarcazione dovesse eventualmente subire perché, a causa della non osservanza dei dettami del decreto, del regolamento e di altre norme, il gestore ha dovuto rimuovere l’imbarcazione dalla parte acquatica dell’area portuale (disseccamento od altri danni subiti fuori dall’acqua),
– definizione delle cause di cessazione del contratto,
– disposizioni di tutela e diffusione dei dati personali.
VI. STRUTTURE PER IL RIMESSAGGIO E IL RICOVERO DEI NATANTI
Articolo 18
(strutture per il rimessaggio e il ricovero delle imbarcazioni)
(1) In considerazione delle possibilità di spazio del singolo porto, nell’allegato al regolamento si specificano uno spazio per il rimessaggio e uno per il ricovero delle imbarcazioni; si tratta di regola di due spazi distinti.
(2) Nell’area portuale il gestore contrassegna ed equipaggia gli ambienti per il rimessaggio e per il ricovero delle imbarcazioni.
(3) Senza il permesso del gestore, gli ambienti di cui al primo comma del presente articolo non possono essere usati come depositi di oggetti o carburante, o come rimesse per automezzi o rimorchi.
Articolo 19
(utilizzo delle strutture per il rimessaggio delle imbarcazioni)
(1) Per poter effettuare nello spazio per il rimessaggio lavori di manutenzione sull’imbarcazione, l’assegnatario deve precedentemente ottenere il consenso del gestore.
(2) L’ambiente per il rimessaggio può essere utilizzato solamente per eseguire riparazioni minori e lavori di manutenzione ordinaria, per un periodo limitato e nel rispetto delle norme tecniche in materia.
(3) L’assegnatario deve prenotare lo spazio per il rimessaggio presso il gestore ovvero annunciargli l’intenzionato utilizzo di detto ambiente con minimo 5 giorni di anticipo, e rispettare l’accordo sui tempi di utilizzo dello stesso. In caso contrario, il gestore può ordinarie all’assegnatario di rimuovere l’imbarcazione dallo spazio per il rimessaggio. In caso di non osservanza di detto ordine, la rimozione si esegue ai sensi delle norme del decreto sulla rimozione forzata delle imbarcazioni.
(4) L’ambiente per il rimessaggio delle imbarcazioni deve avere un pozzetto per la raccolta e lo smaltimento delle acque di scarico.
(5) Nello spazio per il rimessaggio è concesso lavare le imbarcazioni, eseguire piccole riparazioni sui natanti e sui motori, e revisionare le imbarcazioni e i motori, in modo da non inquinare il mare o il terreno, e con l’obbligo di rimozione dei rifiuti e dei residui delle operazioni di pulizia.
(6) Dopo l’utilizzo l’assegnatario deve pulire l’ambiente per il rimessaggio e rimuovere i residui delle pulizie, delle riparazioni e di altri interventi, depositandoli negli appositi contenitori e cassonetti.
Articolo 20
(utilizzi ammessi delle strutture per il ricovero delle imbarcazioni)
Il ricovero delle imbarcazioni è ammesso:
– in caso di interventi estesi di riparazione o revisione (tempi prolungati di fornitura dei pezzi di ricambio, ecc.);
– per la custodia invernale delle imbarcazioni;
– per altri motivi che giustificano l’utilizzo dell’ambiente per il ricovero (ristrutturazione del porto, ecc.).
Articolo 21
(modalità di ricovero delle imbarcazioni)
L’imbarcazione può essere depositata nel ricovero sul rimorchio o su un’appropriata struttura di metallo o legno. L’assegnatario è tenuto a provvedere alla pulizia del ricovero per l’imbarcazione sia durante sia a conclusione del suo utilizzo.
Articolo 22
(utilizzo delle strutture per il ricovero delle imbarcazioni)
(1) All’assegnatario è permesso utilizzare lo spazio destinato al ricovero delle imbarcazioni solo dietro il consenso del gestore e con determinati le condizioni d’uso, l’imbarcazione, il periodo e la tariffa di utilizzo del ricovero.
(2) Nell’ambiente per il ricovero dei natanti non è ammesso eseguire lavori di manutenzione alle imbarcazioni.
Articolo 23
(accesso alle strutture per il rimessaggio e il ricovero delle imbarcazioni)
(1) Alle aree destinate al rimessaggio rispettivamente ricovero delle imbarcazioni i veicoli possono accedere solo per consegne.
(2) Nelle aree di rimessaggio/ricovero delle imbarcazioni possono circolare solo gli utilizzatori dei natanti, i soggetti autorizzati dai medesimi, i lavoratori impiegati presso il gestore, gli addetti alla manutenzione ed alla revisione delle imbarcazioni, ed altri soggetti autorizzati.
(3) Le altre persone possono circolare nelle aree in oggetto solo in compagnia dei soggetti indicati al precedente comma.
(4) Nell’area portuale non è permesso parcheggiare o lasciare veicoli da traino (rimorchi).
Articolo 24
(messa in acqua e alaggio delle imbarcazioni)
(1) La messa in acqua e l’alaggio dell’imbarcazione sono ammessi previo avviso del gestore, la manutenzione dei natanti è consentita unicamente sugli appositi spazi designati dal gestore.
(2) Nei porti muniti di rampa (scivolo), l’alaggio e la messa in acqua possono essere effettuati dallo stesso utilizzatore dell’imbarcazione, previo avviso del gestore del porto.
(3) Se ad effettuare la prestazione è il gestore del porto, l’utilizzatore paga il servizio secondo la tariffa vigente.
VII. MANUTENZIONE E DEPOSITO DELLE ATTREZZATURE DA PESCA
Articolo 25
(strutture destinate alla manutenzione ed al deposito delle attrezzature da pesca)
In considerazione delle possibilità di spazio del singolo porto, nell’allegato al regolamento si definiscono gli spazi precisi destinati alla manutenzione ed al deposito delle attrezzature da pesca.
Articolo 26
(manutenzione delle attrezzature da pesca)
(1) La manutenzione, la pulizia e l’asciugatura delle attrezzature da pesca sono ammesse e si eseguono secondo le istruzioni del gestore del porto, nei punti prestabiliti dotati di uno scarico collettivo, ed in modo da non inquinare il mare o il suolo e da non recare disturbo agli altri utilizzatori.
(2) Lo spazio per la manutenzione delle attrezzature da pesca è stabilito dal gestore del porto.
Articolo 27
(deposito delle attrezzature da pesca)
(1) Le attrezzature da pesca devono essere depositate negli spazi destinati allo scopo ed allestiti in modo unitario, secondo le istruzioni del gestore.
(2) Le attrezzature da pesca devono essere depositate in modo da non nuocere all’aspetto del porto od ostacolare gli altri utilizzatori, e in armonia con le istruzioni del gestore del porto.
(3) Lo spazio per il deposito delle attrezzature da pesca è stabilito dal gestore del porto.
(4) Il gestore del porto non risponde dei danni o furti delle attrezzature da pesca.
VIII. TIPOLOGIA E CONTENUTI DEGLI ALLEGATI AL REGOLAMENTO
Articolo 28
Per ciascuno dei porti il gestore determina le seguenti proprietà e caratteristiche:
A. nella parte testuale con la descrizione del porto:
– la capienza del porto a seconda del tipo, della destinazione, della categoria e delle dimensioni delle imbarcazioni che il porto può accogliere;
– l’area destinata agli ormeggi giornalieri;
– le modalità di attracco delle imbarcazioni;
– l’allestimento dei rispettivi spazi per il rimessaggio e per il ricovero delle imbarcazioni, e le condizioni di utilizzo degli stessi;
– la descrizione dei singoli manufatti e impianti d’infrastruttura;
– la definizione delle strutture e degli impianti soggetti all'assicurazione;
– le regole per il trattamento dei rifiuti;
– la presenza nel porto del soggetto autorizzato dal gestore (con l’indicazione delle ore d’ufficio), e le modalità di pubblicazione dell’orario e di altre informazioni di rilevanza nella stessa area portuale (albo per avvisi);
– il modo di comunicare con il soggetto responsabile del gestore del porto fuori dall’orario d’ufficio, in caso di emergenze;
– l’eventuale limitazione dell’accesso a singoli impianti e strutture portuali, da eseguirsi con sbarramenti fisici;
– altre peculiarità inerenti la gestione e l’utilizzo del porto;
B. nei grafici particolareggiati del porto, con contrassegnati:
– i confini delle superfici a mare ed in terraferma;
– i rispettivi spazi per il rimessaggio e il ricovero delle imbarcazioni;
– gli elementi e gli impianti importanti e d’infrastruttura (gru, scivoli, albi portuali e sim.);
– lo spazio in cui sono collocati i cassonetti per i rifiuti;
– le diverse parti del porto a seconda della destinazione e delle dimensioni delle imbarcazioni.
IX. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 29
(richieste pervenute)
Le richieste pervenute prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, si valutano in concordanza con il presente regolamento.
Articolo 30
(accessibilità del regolamento)
(1) Il regolamento è accessibile al pubblico presso il gestore del porto.
(2) In armonia con le norme in materia di accesso alle informazioni di carattere pubblico, è dovere del gestore consegnare il regolamento all’utilizzatore.
Articolo 31
(validità)
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della RS.
N. 373-1/2009
Capodistria, 15. febbraio 2010
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost