Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

1098. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu, stran 3452.

Na podlagi 10. in 12. člena ter v zvezi z 22. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi in dopolnitvah Uredbe o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu
1. člen
V Uredbi o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 71/08, 34/09 in 77/09) se na začetku prvega odstavka 1. člena doda oznaka »(1)«, za prvim odstavkom pa se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ta uredba določa tudi upravičence, pogoje ter postopke dodelitve finančne pomoči za izboljšanje ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev za izvajanje Uredbe Komisije (EU) št. 1233/2009 z dne 15. decembra 2009 o določitvi posebnega ukrepa za podporo trga v sektorju mleka (UL L št. 330 z dne 16. 12. 2009, str. 70; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1233/2009/ES).«.
2. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
(ukrep podpore v skladu z Uredbo 1233/2009/ES)
V skladu z Uredbo 1233/2009/ES se sredstva namenijo za ukrep podpore kmetijskim gospodarstvom za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja pri prireji mleka.«.
3. člen
V tretjem odstavku 24.g člena se besedilo »v letu« nadomesti z besedilom »za leto«.
4. člen
V 24.i členu se na začetku prvega odstavka doda oznaka »(1)«, za prvim odstavkom pa se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za izpolnjevanje pogojev iz 1. točke prejšnjega odstavka šteje tudi, če so na obrazcu B izkazane najmanj tri krave dojilje. V tem primeru Agencija krave dojilje šteje kot krave molznice, pri čemer pa morajo biti na obrazcu B izkazane samo krave dojilje.«.
5. člen
Za 24.l členom se doda nov 24.m člen, ki se glasi:
»24.m člen
(pogoji glede zavarovanja)
(1) Ne glede na določbe 4. točke prvega odstavka 24.i člena te uredbe lahko vložijo vlogo za ukrep iz 7. točke 3. člena te uredbe tudi kmetijska gospodarstva, ki imajo najmanj enega člana, ki je od 1. junija 2009 dalje prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovan iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, če izpolnjujejo pogoje iz 1., 2., 3. in 5. točke prvega odstavka oziroma drugega odstavka 24.i člena te uredbe.
(2) Ne glede na 24.k člen te uredbe mora zahtevek o upravičenosti do podpore za ukrep iz 7. točke 3. člena te uredbe nosilec kmetijskega gospodarstva iz prejšnjega odstavka poslati na Agencijo ali ga oddati osebno v sprejemni pisarni Agencije najkasneje 15. aprila 2010. Zahtevki se vložijo na obrazcih, ki jih Agencija objavi na svoji spletni strani, pri čemer je treba zahtevku priložiti tudi dokazilo in izjavo iz 2. točke 24.k člena te uredbe. Predstojnik Agencije izda odločbe do 10. junija 2010.«.
6. člen
Za 24.m členom se dodajo novo VII.c poglavje in novi 24.n, 24.o, 24.p in 24.r člen, ki se glasijo:
»VII.c Ukrep: Podpora kmetijskim gospodarstvom za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja pri prireji mleka v skladu z Uredbo 1233/2009/ES
24.n člen
(upravičenci)
Kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje iz 24.i oziroma 24.m člena te uredbe, so upravičena do podpore v skladu z Uredbo 1233/2009/ES, izračunane po postopku, določenem v 24.o členu te uredbe.
24.o člen
(finančne določbe)
(1) Za podporo pri prireji mleka se zagotovijo sredstva do višine 1.143.094 eurov v skladu z Uredbo 1233/2009/ES.
(2) Višina podpore na kravo molznico se izračuna tako, da se znesek iz prejšnjega odstavka deli s številom krav molznic iz upravičenih zahtevkov obrazca B zbirne vloge za ukrepe kmetijske politike za leto 2009.
(3) Višina podpore, ki pripada posameznemu upravičencu, se izračuna na podlagi višine podpore na kravo molznico iz prejšnjega odstavka, pomnožene s številom krav molznic na kmetijskem gospodarstvu iz obrazca B zbirne vloge za ukrepe kmetijske politike za leto 2009.
24.p člen
(postopek za pridobitev sredstev)
Zahtevki za ukrep iz 3.a člena te uredbe se vlagajo na način in po postopku iz drugega odstavka 24.m člena te uredbe.
24.r člen
Za ukrep iz 3.a člena te uredbe se določbe VIII. poglavja Uredbe 1535/07/ES ne uporabljajo.«.
7. člen
(1) Zahtevki za ukrep iz 7. točke 3. člena Uredbe o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 71/08, 34/09 in 77/09), vloženi do uveljavitve te uredbe, se štejejo tudi kot zahtevki, vloženi za ukrep iz novega 3.a člena uredbe.
(2) Zahtevki, vloženi v skladu z novim 24.m členom uredbe, se štejejo tudi kot zahtevki, vloženi za ukrep iz novega 3.a člena uredbe.
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-8/2010/6
Ljubljana, dne 25. marca 2010
EVA 2010-2311-0113
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost