Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

1099. Odlok o ustanovitvi Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije, stran 3452.

Na podlagi tretjega odstavka 21. člena ter tretjega odstavka 25. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 109/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o ustanovitvi Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije
1. člen
S tem odlokom se ustanovi Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: generalni sekretariat) kot vladna služba z delovnimi nalogami, določenimi s tem odlokom in drugimi predpisi.
2. člen
V generalnem sekretariatu se opravljajo organizacijske, strokovne, administrativne in tehnične naloge, ki se nanašajo na:
– izvedbo sej Vlade Republike Slovenije, njenih delovnih teles, strokovnih svetov ter drugih vladnih teles;
– spremljanje izvrševanja odločitev, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije, ter obveznosti, ki jih je prevzela ali so naložene Vladi Republike Slovenije;
– sodelovanje Vlade Republike Slovenije oziroma njenih predstavnikov pri delu državnega zbora Republike Slovenije ter sodelovanje s predsednikom Republike Slovenije, z drugimi organi in organizacijami v državi in na sodelovanje z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami;
– zagotavljanje mnenj in drugih gradiv namenjenih za oblikovanje stališč Vlade Republike Slovenije in njenih delovnih teles;
– na organizacijo in delovanje vladnih služb, katerih predstojnik je generalni sekretar Vlade Republike Slovenije;
– druge zadeve, potrebne za delovanje vlade, njenih delovnih teles in svetov ter vladnih služb, katerih predstojnik je generalni sekretar Vlade Republike Slovenije.
3. člen
Za ministrstva, Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije in vladne službe generalni sekretariat zagotavlja:
– lektorske in prevajalske storitve ter storitve konferenčnega tolmačenja,
– storitve avtomobilskega prevoza.
4. člen
Za Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije in vladne službe, katerih predstojnik je generalni sekretar Vlade Republike Slovenije, v skladu s predpisi, ki urejajo notranjo organizacijo, sistemizacijo, delovna mesta in nazive v organih javne uprave in v pravosodnih organih, pa tudi za ostale vladne službe generalni sekretariat opravlja strokovne, administrativne in tehnične naloge, ki se nanašajo na:
– finančno-materialno poslovanje in vzdrževanje prostorov,
– informacijsko in dokumentacijsko dejavnost,
– urejanje pravic zaposlenih iz delovnih razmerij,
– odpravo pošte in kurirsko službo,
– naloge tiskanja, fotokopiranja.
5. člen
Generalni sekretariat lahko za druge organe, na podlagi njihovega pisnega pooblastila, zagotavlja:
– lektorske in prevajalske storitve ter storitve konferenčnega tolmačenja,
– storitve protokolarnih prevozov.
6. člen
(1) Generalni sekretariat vodi generalni sekretar Vlade Republike Slovenije.
(2) Pri vodenju generalnega sekretariata in drugih vladnih služb, katerih delo usmerja in nadzoruje, ima generalni sekretar Vlade Republike Slovenije enake pravice, dolžnosti in pooblastila, ki jih ima po zakonu ali drugem predpisu minister pri vodenju ministrstva.
7. člen
Generalni sekretar Vlade Republike Slovenije lahko pooblasti namestnika ali drugega javnega uslužbenca, da ga stalno ali občasno nadomešča v posameznih njegovih nalogah.
8. člen
(1) Generalni sekretariat opravlja svoje naloge v organizacijskih enotah v skladu z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
(2) Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v generalnem sekretariatu določi generalni sekretar Vlade Republike Slovenije s soglasjem vlade.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
9. člen
(1) Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest iz prejšnjega člena se določi v roku 30 dni od uveljavitve tega odloka.
(2) Javni uslužbenci, zaposleni v generalnem sekretariatu na dan uveljavitve tega odloka, nadaljujejo delo v vladni službi.
(3) Do uveljavitve novega akta iz prvega odstavka tega člena generalni sekretariat nadaljuje z delom v organizacijskih enotah v skladu z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, veljavnim na dan uveljavitve tega odloka.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Sklep o Generalnem sekretariatu Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 8/01, 112/04 in 110/05).
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00401-2/2010/10
Ljubljana, dne 18. marca 2010
EVA 2010-1511-0003
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost