Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

Ob-2327/10 , Stran 674
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, tel. 01/896-34-24, faks 01/896-34-60, e-mail: obcina.litija@litija.si. 2. Opis predmeta prodaje so: a) Zemljiška parcela v Praproščah v Litiji, 1336/5, gozd, v izmeri 2813 m2, vpisana v z.k. vl. št. 1404, k.o.Hotič. Na predmetni parceli poteka vodovodni priključek – javni vodovod Litija, sekundarni cevovod javnega sistema oskrbe z vodo Litija, zato bo istočasno ustanovljena služnostna pravica za potek vodovodnega priključka – javni vodovod Litija, sekundarni cevovod javnega sistema oskrbe z vodo Litija v korist občine. b) Zemljiška parcela v Praproščah v Litiji, 1336/6, gozd, v izmeri 1341 m2, vpisana v z.k. vl. št. 1404, k.o. Hotič. Na predmetni parceli poteka vodovodni priključek – javni vodovod Litija, sekundarni cevovod javnega sistema oskrbe z vodo Litija, zato bo istočasno ustanovljena služnostna pravica za potek vodovodnega priključka – javni vodovod Litija, sekundarni cevovod javnega sistema oskrbe z vodo Litija v korist občine. c) Zemljiška parcela v Praproščah v Litiji, 1336/7, gozd, v izmeri 303 m2,vpisana v z.k. vl. št. 1404, k.o. Hotič. Na predmetni parceli poteka vodovodni priključek – javni vodovod Litija, sekundarni cevovod javnega sistema oskrbe z vodo Litija, zato bo istočasno ustanovljena služnostna pravica za potek vodovodnega priključka – javni vodovod Litija, sekundarni cevovod javnega sistema oskrbe z vodo Litija v korist občine. d) Zemljiške parcele ob Savski poti v Litiji, 184/19, dvorišče, v izmeri 1678 m2, 184/9, poslovna stavba, v izmeri 711 m2 (prodaja se stavbišče brez objekta) in 184/21, dvorišče, v izmeri 543 m2, vpisane v z.k. vl. št. 50, k.o. Litija, prodajalec namerava na zemljiški parc. 184/21, k.o. Litija zgraditi razbremenilnik in ostale vode za potrebe gradnje centralne čistilne naprave, zato bo istočasno ustanovljena služnostna pravica za potrebe gradnje omenjenih objektov v korist občine, kakor tudi služnostna pravica za kanalizacijo, ki se že nahaja na tej nepremičnini. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. 4. Izklicna cena in najnižji znesek zvišanja: Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod a) je izklicna cena 140.650,00 EUR brez vključenega DDV-ja dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 1.000,00 EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje 20% DDV-ja, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec. Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod b) je izklicna cena 67.050,00 EUR brez vključenega DDV-ja dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje 20% DDV-ja, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec. Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod c) je izklicna cena 15.150,00 EUR brez vključenega DDV-ja dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje 20% DDV-ja, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec. Za nepremičnine, ki so predmet prodaje pod d) je izklicna cena 205.000,00 EUR brez vključenega DDV-ja oziroma 2% davka na promet nepremičnin, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 1.000,00 EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnin ne vsebuje 20% DDV-ja, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec oziroma ne vsebuje 2% davka na promet nepremičnin, ki plača kupec. 5. Način in rok plačila kupnine: kupnino poravna kupec na transakcijski račun Občine Litija, št. 01260-0100002491 v osmih dneh od sklenitve prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa zadrži plačano varščino. Kupec pridobi lastninsko pravico po plačilu celotne kupnine in stroškov povezanih s pravnim poslom. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila dne 13. 4. 2010, v veliki sejni sobi Občine Litija – 1. nadstropje, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, z začetkom ob 14 uri. Ponudniki morajo osebno ali po pošti na Občino Litija, Jerebova ulica 14, Litija, posredovati prijavo za udeležbo na dražbi. Prijava za udeležbo mora prispeti v vložišče Občine Litija, najkasneje do 13. 4. 2010, do 12 ure. 7. Višina varščine Interesenti so dolžni najkasneje do 13. 4. 2010 do 11. ure, vplačati varščino v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Občine Litija, št. 01260-0100002491, s pripisom »plačilo varščine za javno dražbo za nepremičnine pod a) oziroma b) oziroma c) oziroma d). Najugodnejšemu dražitelju bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim dražiteljem, ki ne bodo uspeli na dražbi, bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. V primeru, da interesent plača varščino za nepremičnino oziroma nepremičnine, ki je/so predmet razpisa javne dražbe in se javne dražbe ne udeleži, se varščina ne povrne. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmetov: vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom premoženja lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Litija, na tel. 01/89-63-458 ali na e-naslovu: manja.sarbek@litija.si. 9. Opozorilo: vodja dražbe lahko s soglasjem župana Občine Litija ustavi postopek prodaje za posamezne nepremičnine, ki so predmet javne dražbe, vse do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške. 10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki premoženja ter se pravočasno prijavijo tako da: – plačajo varščino in predložijo dokazilo o plačilu, – predložijo izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni (AJPES)- za pravne osebe ali fotokopijo osebnega dokumenta – za fizične osebe (fotokopija osebnega dokumenta za fizične osebe mora biti overjena pri upravni enoti ali pri notarju), – predložijo potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR – velja za pravne osebe in s.p, potrebno je predložiti original, – predložijo davčno številko za fizične osebe (davčna številka mora biti predložena v originalu oziroma overjena kopija pri upravni enoti ali pri notarju) ali identifikacijsko številko za DDV za pravne osebe, – predložijo overjeno pooblastilo (pri upravni enoti ali notarju) za sodelovanje na javni dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec, – predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine. Organizator bo pravočasno potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. Interesenti, ki ne bodo predložili teh dokazil, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred pričetkom dražbe. 11. Drugi pogoji in pravila javne dražbe: – dražbo bo vodila komisija imenovana pri županu, – draži lahko tisti, ki se je pravočasno, to je do vključno 13. 4. 2010, do 12. ure, prijavil na dražbo ter predložil dokazila navedena pod 10. točko, – pooblaščenec dražitelja mora predložiti overjeno pooblastilo s strani upravne enote ali notarja, – dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba, – na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno, – če je dražitelj samo eden, ki sprejema izklicno ceno, je premoženje prodano za izklicno ceno, – če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnine niso prodane, če eden ne zviša cene, – če dražitelj, ki se je pravočasno prijavil na dražbo ter predložil dokazila navedena pod 10. točko odstopi od dražbe, varščina zapade v korist občine, – dražba je končana, ko je vodja dražbe trikrat izklical isto najvišjo ponudbo, – ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe (morebitne ugovore reši takoj vodja dražbe), – javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) kakor tudi 20% DDV oziroma 2% davek na promet nepremičnin plača kupec. Nepremičnine bodo prodane po načelu videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba najkasneje v 15 dneh, po končani dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot za 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino.

AAA Zlata odličnost