Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

SV 136/2010 Ob-2351/10 , Stran 688
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Milana Mesarja iz Sežane, opr. št. SV 136/2010 z dne 11. 3. 2010, je bilo stanovanje št. 3, ki se nahaja v prvem nadstropju – tretja etaža (pomožna prostora pa v prvi etaži) stavbe, na naslovu Vojkova ulica 2, 6210 Sežana, stavba na parc. št. 6440, k.o. Sežana, id. št. stavbe 729, k.o. Sežana (2455-729), ki je po podatkih GURS označeno z naslednjimi id. št. posameznih delov stavbe: id. št. 14 (stanovanje v izmeri 63,62 m2), id. št. 13 (pomožni prostor – stanovanjska raba v izmeri 2,08 m2) in id. št. 12 (pomožni prostor – stanovanjska raba v izmeri 4,20 m2), sedaj last zastavitelja Pilić Josipa, stan. Vojkova ulica 2, 6210 Sežana, upoštevajoč pri tem prodajno pogodbo z dne 14. 3. 1993, overjeno pri Temeljnem sodišču v Novi Gorici pod opr. št. OV I 2056/93 dne 7. 5. 1993, sklenjeno med Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Ljubljana, kot prodajalko, in Ristič Ljubico ter Ristič Milenko, kot kupcema, Sklep o dedovanju opr. št. D 242/2005, ki ga je dne 20. 9. 2005 izdalo Okrajno sodišče v Sežani, Sklep o dedovanju opr. št. D 380/2009, ki ga je dne 20. 10. 2009 izdalo Okrajno sodišče v Sežani, aneks k prodajni pogodbi št. 362/1790 z dne 14. 4. 1993 in prodajno pogodbo z dne 3. 3. 2010, overjeno v notarski pisarni notarja Mesar Milana v Sežani, pod opr. št. OV 209/2010 dne 3. 3. 2010, sklenjeno med Bojčetić Nado, kot prodajalko, in Pilič Josipom, kot kupcem, zastavljeno v korist upnika Banka Koper d.d., Pristaniška 14, Koper, matična številka 5092221000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 57.000,00 EUR, ki se obrestuje po obrestni meri, ki ob odobritvi znaša Euribor 365 3 M (mesečni) + 3.00 odstotne točke, ki je spremenljiva glede na spremembe referenčne obrestne mere Euribor 365 3 M (mesečni) in s končno zapadlostjo najkasneje do 31. 3. 2040.

AAA Zlata odličnost