Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

Št. 1951/2010 Ob-2241/10 , Stran 676
V skladu z določili 32., 33., 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00, 127/06), 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2) ter 29. in 30. člena Statuta Varstveno delovnega centra POLŽ Maribor, Svet zavoda na podlagi sklepa z dne 12. 3. 2010, razpisuje prosto delovno mesto direktorja/ice Varstveno delovnega centra POLŽ Maribor. Kandidat/ka mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev za sklenitev delovnega razmerja izpolnjevati še naslednje pogoje: – visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba (VII. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in pet let delovnih izkušenj; ali – višja strokovno izobrazbo (VI. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva; – strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva; – opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje; – za direktorja/ico je lahko imenovan/a tudi kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za vodenje iz prejšnje alineje, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu/ji mandat na podlagi zakona preneha; – predložiti mora program dela za obdobje do leta 2015 z vizijo razvoja Varstveno delovnega centra POLŽ Maribor. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za mandatno dobo pet let. Mandat prične teči z dnem, ko k imenovanju izda soglasje minister za delo, družino in socialne zadeve po predhodnem mnenju pristojnega organa Mestne občine Maribor. Pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev ter kratek življenjepis s podatki o strokovnih delovnih izkušnjah, morajo kandidati poslati priporočeno po pošti na naslov: Varstveno delovni center POLŽ Maribor, Park mladih 4, 2000 Maribor ali oddati v tajništvu zavoda najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa v Uradnem listu RS, in sicer v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis«. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 30 dneh po zaključenem izbirnem postopku in sprejemu sklepa o izbiri.

AAA Zlata odličnost