Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

1064. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtci Občine Moravske Toplice, stran 3409.

Na podlagi 12. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-H (Uradni list RS, št. 58/09) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) sta Občinski svet Občine Moravske Toplice na 26. seji dne 21. 12. 2009 in Svet madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice na seji dne 16. 12. 2009 sprejela
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtci Občine Moravske Toplice
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtci Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/97, 51/07, 71/08) se v prvi alineji 2. člena črta besedilo »in v Filovcih št. 13«.
Za prvo alinejo se doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– enota vrtca Filovci, v Filovcih št. 13«.
2. člen
Drugi stavek 15. člena odloka se spremeni tako, da se glasi: »Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.«
Doda se tretji stavek, ki se glasi: »Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed delavcev tako, da se zagotovi njihova enakomerna zastopanost v svetu; in sicer: iz enote Fokovci, Prosenjakovci, Martjanci in Moravske Toplice po en predstavnik in iz enote Bogojina in Filovci skupno en predstavnik.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Dva predstavnika delavcev v svet zavoda se morata izvoliti najpozneje šest mesecev po uveljavitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 58/09).
Svet zavoda nadaljuje svoje delo do poteka mandata. Članom sveta zavoda, ki so bili imenovani pred uveljavitvijo tega odloka, in članom, ki bodo izvoljeni v skladu z tem odlokom, poteče mandat s potekom mandata sveta.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-00024/2009(502)
Moravske Toplice, dne 21. decembra 2009
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.
 
Predsednik Sveta
MNSS Občine Moravske Toplice
Tibor Vöröš l.r.

AAA Zlata odličnost