Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

Ob-2349/10 , Stran 635
Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, objavlja popravek javnega razpisa za dodelitev sredstev za izvajanje celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM na lokalnem nivoju za leto 2010 in leto 2011, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 19/10, dne 12. 3. 2010, Št. 0080/2010, Ob-2051/10. Točka 6. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu se spremeni tako, da se v poglavju Kadrovski pogoji v 2. alineji pogojev za svetovalca 2 doda besedilo, ki glasi: »Svetovalec 2, ki je pridobil tehnične pravice za opravljanje storitev preko sistema e-VEM pred uveljavitvijo Pravilnika o točkah VEM (Uradni list RS, št. 17/09), to je pred 5. 3. 2009, ima lahko najmanj višjo strokovno izobrazbo«. Točka 9. Upravičeni stroški se spremeni tako, da se v drugem odstavku doda nov zadnji stavek, ki glasi: »Izjema je plačilo stroškov dela, prevoza na in z dela ter prehrane zaposlenim, ki so nastali v poročanem obdobju in so plačani po datumu, ki je določen kot rok za prejem poročila in zahtevka, vendar ne kasneje kot to določata drugi in tretji odstavek 134. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, 42/02, 79/06 – ZZZPB-F, 46/07 Odl. US: U-I-45/07, Up-249/06-22, 103/07, 45/08 – ZArbit, 83/09 Odl. US: U-I-284/06-26). Prijavitelj je dolžan potrdila o plačilu izvajalcu javnega razpisa posredovati prvi delovni dan po izplačilu teh stroškov. Kolikor tega ne stori, bo izvajalec javnega razpisa poročilo zavrnil«. Točka 9. Upravičeni stroški se spremeni tako, da se za zadnjo alinejo tretjega odstavka doda nova 5. alineja, ki se glasi: »– stroški za promocijo podjetniškega okolja«. Točka 11. Rok in način oddaje, odpiranja in dopolnitve vlog se spremeni tako, da se v 2. alineji drugega odstavka poglavja Oddaja vlog, datum »5. 5. 2010« nadomesti z datumom »12. 5. 2010«. Točka 11. Rok in način oddaje, odpiranja in dopolnitve vlog se spremeni tako, da se v 2. stavku prvega odstavka poglavja Odpiranje vlog datum »10. 5. 2010« nadomesti z datumom »17. 5. 2010«. Točka 11. Rok in način oddaje, odpiranja in dopolnitve vlog se spremeni tako, da se v 2. stavku drugega odstavka poglavja Odpiranje vlog število »20« nadomesti s številom »30«. V skladu s spremembo 9. točke javnega razpisa se spremeni tudi razpisna dokumentacija, in sicer v 3. točki Upravičeni stroški. V ostalem ostane besedilo javnega razpisa in razpise dokumentacije nespremenjeno.

AAA Zlata odličnost