Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

Št. 014-4/2010 Ob-2332/10 , Stran 669
1. Naročnik (koncedent): Občina Kamnik. 2. Predmet koncesije: javna služba izvajanja programa predšolske vzgoje in varstva v obsegu do 15 oddelkov (od tega vsaj polovico za I. starostno obdobje). 3. Območje izvajanja dejavnosti (lokacija koncesijskega objekta): KS Duplica, Kamnik - Center, Novi trg in Perovo. 4. Pogoji za opravljanje dejavnosti: Koncesionar mora: – biti registriran za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva; – imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti, iz katerega je razvidno, da izvaja javno veljavni program; – imeti pozitivno mnenje Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti programa; – imeti na območju določenem v razpisu zagotovljene prostore in opremo v skladu s predpisi; – imeti zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu s predpisi; – imeti večletni poslovni načrt in letni delovni načrt; – izvajati najmanj 9-urni dnevni program, glede na potrebe pretežnega dela uporabnikov (z zagotovitvijo poslovnega časa min. od 5.30 do 17. ure); – dejavnost opravljati za ceno programa, kot jo določa občinski svet; – predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe, veljavno do uresničitve zavarovanja za izpolnjevanje pogodbenih določil oziroma najkasneje do 15. 11. 2010. 5. Participacija občine: občina bo koncesionarjem, izbranim na javnem razpisu za podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva, namenila nepovratna sredstva v višini 50.000 EUR na oddelek, vendar največ polovico v letu 2010. Polovica sofinancerskega deleža bo koncesionarjem izplačana v letu 2010, druga polovica pa mesec dni po uveljavljenem proračunu za leto 2011. 6. Zavarovanje dejavnosti in participacije občine: ponudnik mora predložiti izjavo, da bo v primeru izbora zagotovil ustrezno zavarovanje za izpolnjevanje pogodbenih določil. 7. Čas za katerega se dodeljuje koncesija: 10 let. 8. Rok, do katerega se sprejemajo prijave: 15. 9. 2010, do 10. ure. 9. Način predložitve ponudb Kandidati morajo ponudbo predložiti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis: Koncesija za področje predšolske vzgoje«, v vložišče Občine Kamnik oziroma na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden poln naziv in naslov ponudnika. Prepozno prispele ponudbe se bodo neodprte vrnile ponudnikom. 10. Merila za izbiro: – ocena objekta, prostora in opreme – 30 točk, – nadstandardni program – 20 točk, – število oddelkov – 15 točk, – predlagana cena programa – 10 točk, – rok pričetka izvajanja javne službe – 10 točk, – pisne pozitivne reference ponudnika – 5 točk. Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. 11. Čas odpiranja ponudb: 15. 9. 2010 ob 11. uri, v prostorih Občine Kamnik (pritličje, soba 17). 12. Dosegljivost razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Kamnik www.kamnik.si od datuma objave razpisa dalje. Kontaktna oseba: Katarina Ščetinin Sever (tel. 831-81-39; katarina.sever-scetinin@kamnik.si) in Liljana Juhart Mastikosa (tel. 831-81-05). 13. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri: predvidoma v 30 dneh po odpiranju ponudb.

AAA Zlata odličnost