Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

5904. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5905. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5906. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5907. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5908. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije članu Programskega sveta RTV Slovenija – imenovanemu na podlagi sedme alinee šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
5909. Sklep o imenovanju osmih članov Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi sedme alinee šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija

DRŽAVNI SVET

5910. Izvolitev predsednika Državnega sveta Republike Slovenije
5911. Izvolitev podpredsednice Državnega sveta Republike Slovenije
5912. Imenovanje sekretarja Državnega sveta Republike Slovenije
5913. Izvolitev predsednika in članov Mandatno-imunitetne komisije Državnega sveta Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5975. Uredba o spremembi Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov

Sklepi

5914. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Antalyi
5915. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Antalyi

Drugi akti

5916. Odločba o imenovanju Andreje Vran za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani v Oddelku za evropske zadeve, za dobo osmih let

MINISTRSTVA

5917. Pravilnik o vsebini, obliki in stroških izdaje posebnega dovoljenja za izstop iz države
5918. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gorica (2007–2016)
5919. Register biocidnih proizvodov
5920. Soglasje k aktu o ustanovitvi USTANOVE DREVO ŽIVLJENJA, MEDNARODNA FUNDACIJA ZA POSTAVITEV SKULPTURE DREVO ŽIVLJENJA V SARAJEVU
5976. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o splošnem označevanju predpakiranih živil

USTAVNO SODIŠČE

5921. Razpored dela Ustavnega sodišča za čas pomladanskega zasedanja od 10. 1. 2008 do 15. 7. 2008
5922. Odločba o ugotovitvi, da tretji, četrti in peti odstavek 27. člena Zakona o zunanjih zadevah niso v neskladju z Ustavo
5923. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani in sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani
5924. Popravni sklep

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5925. Sklep o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje
5926. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o pogojih za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi
5927. Tarifa o vrednosti točke za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo številk za leto 2008
5928. Tarifa o plačilih za izvajanje poštnih storitev za leto 2008
5929. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejši obliki in najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in revizorjevega poročila zavarovalnice
5930. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov

OBČINE

Beltinci

5931. Sklep o začasnem financiranju Občine Beltinci za leto 2008

Brezovica

5932. Sklep o izločitvi javne poti iz kategorizacije občinskih cest v Občini Brezovica

Celje

5933. Cenik zemeljskega plina za tarifne skupine
5934. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Črna na Koroškem

5935. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2007
5936. Sklep o začasnem financiranju Občine Črna na Koroškem v obdobju januar–marec 2008
5937. Sklep o določitvi cen programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v vrtcu Črna na Koroškem in Žerjav za leto 2008
5938. Sklep o mesečni vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Črnomelj

5939. Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
5940. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj
5941. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih vod na območju Občine Črnomelj
5942. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Črnomelj
5943. Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Črnomelj

Dobrepolje

5944. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobrepolje v obdobju januar–marec 2008

Dobrna

5945. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrna za leto 2008

Gornji Petrovci

5946. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbi projekta »Gradnja, vzdrževanje, upravljanje in izkoriščanje omrežja širokopasovnih povezav« v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva

Grad

5947. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Grad

Hodoš

5948. Sklep o začasnem financiranju Občine Hodoš v obdobju januar–marec 2008
5949. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Hodoš za leto 2008

Ilirska Bistrica

5950. Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2008

Kranjska Gora

5951. Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2008
5952. Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine, ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kranjska Gora za leto 2008
5953. Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o komunalnih taksah v Občini Kranjska Gora za leto 2008
5954. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kranjska Gora za leto 2008
5955. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov v Občini Kranjska Gora

Ljubljana

5956. Sklep o spremembah Sklepa o merilih za določitev plač direktorja Javnega Holdinga Ljubljana, d.o.o. in direktorjev povezanih javnih podjetij ter plačil za opravljanje nalog predstavnikov občin ustanoviteljic v njihovih organih

Mežica

5957. Sklep o začasnem financiranju Občine Mežica v obdobju januar–marec 2008
5958. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Mežica

Podlehnik

5959. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Podlehnik v letu 2008

Slovenske Konjice

5960. Statut Občine Slovenske Konjice (uradno prečiščeno besedilo)
5961. Poslovnik Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice (uradno prečiščeno besedilo)
5962. Odlok o prispevku za investicijska vlaganja v objekte vodooskrbe ter objekte odvajanja in čiščenja odpadnih voda

Sveta Ana

5963. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2008

Šentjur

5964. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških klubov Občinskega sveta Občine Šentjur

Šmartno pri Litiji

5965. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šmartno pri Litiji za leto 2008

Tabor

5966. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Pondor - zahod

Vojnik

5967. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve in namenskih sredstev

Zavrč

5968. Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2008
5969. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Zavrč

Žalec

5970. Sklep o začasnem financiranju Občine Žalec v obdobju januar–marec 2008

Železniki

5974. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2007

Žiri

5971. Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2008
5972. Pravilnik o sofinanciranju množičnih in turističnih prireditev v Občini Žiri
5973. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2008

POPRAVKI

5977. Popravek Sklepa o naložbah borznoposredniških družb v kvalificirane deleže v osebah nefinančnega sektorja
5978. Popravek Odloka o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2007
5979. Popravek Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
5980. Popravek Sklepa o začasnem financiranja Občine Tišina za obdobje januar–marec 2008
5981. Popravek Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, predsednikov in članov delovnih teles občinskega sveta ter predsednikov in članov drugih občinskih organov v Občini Vipava

PREKLICI

5982. Preklic Odloka o spremembah in dopolnitvah izvedbenega prostorskega akta: Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Zavrč

Razglasni del

Mednarodni razpisi

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Objave po Zakonu o gospodarskih zbornicah

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti