Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

5950. Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2008, stran 17091.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 16/02, 51/02, 72/05, 60/07 in 94/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št.18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave glasila Snežnik, št. 4/06) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 12. redni seji dne 13. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Ilirska Bistrica za leto 2008 določajo proračun, izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+---------+---------------------------------+------------------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  |       V EUR|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |I. SKUPAJ PRIHODKI        |    18.049.986|
|     |(70+71+72+73+74)         |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     |    10.836.915|
+---------+---------------------------------+------------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI         |     8.548.359|
|     |(700+703+704+706)        |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK |     7.216.530|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |703 DAVKI NA PREMOŽENJE     |      635.142|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN   |      696.687|
|     |STORITVE             |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |706 DRUGI DAVKI         |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI        |     2.288.556|
|     |(710+711+712+713+714)      |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN    |      769.656|
|     |DOHODKI OD PREM.         |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |711 TAKSE IN PRISTOJBINE     |      15.995|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |712 DENARNE KAZNI        |       9.576|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN |      34.899|
|     |STORITEV             |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI   |     1.458.430|
+---------+---------------------------------+------------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI       |     3.081.088|
|     |(720+721+722)          |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH |     2.324.996|
|     |SREDSTEV             |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ |      756.092|
|     |IN NEMAT. PREMOŽ.        |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|73    |PREJETE DONACIJE (730+731)    |       1.500|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH |       1.500|
|     |VIROV              |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI       |     4.130.483|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ    |     1.917.584|
|     |DRUGIH JAVNOFIN. INST.      |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |741 PREJETA SRED. IZ DRŽ. PR. IZ |     2.212.899|
|     |SRED. PRORAČUNA EU        |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |    21.253.005|
+---------+---------------------------------+------------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI          |     3.506.387|
|     |(400+401+402+403+409)      |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI    |      656.099|
|     |ZAPOSLENIM            |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA  |      106.158|
|     |SOCIALNO VARNOST         |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE |     2.441.768|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI   |      50.634|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE |      251.728|
+---------+---------------------------------+------------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI         |     3.941.552|
|     |(410+411+412+413)        |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |410 SUBVENCIJE          |      148.306|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN  |     1.875.627|
|     |GOSPODINJSTVOM          |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORG.  |      567.631|
|     |IN USTANOVAM           |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI     |     1.349.988|
|     |TRANSFERI            |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)   |    13.078.790|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH  |    13.078.790|
|     |SREDSTEV             |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)  |      726.276|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |431 INVEST. TR. PRAVNIM IN    |      562.200|
|     |FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PR.   |         |
|     |UPOR.              |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |432 INVEST. TR. PRORAČUNSKIM   |      164.076|
|     |UPORABNIKOM           |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK    |    –3.203.019|
|     |(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)    |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |                 |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN   |         |
|     |NALOŽB              |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|75    |IV. PREJETA VRAČILA DANIH    |         –|
|     |POSOJIL IN PRODAJA KAPIT.    |         |
|     |DELEŽEV (750+751+752)      |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |750 PREJETA VRAČILA DANIH    |         |
|     |POSOJIL             |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |752 KUPNINE IZ NASLOVA      |         |
|     |PRIVATIZACIJE          |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|44    |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE  |         –|
|     |KAPIT. DELEŽEV          |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |440 DANA POSOJILA        |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |441 POVEČANJE KAPITALSKIH    |         |
|     |DELEŽEV             |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ  |         |
|     |NASLOVA PRIVATIZ.        |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJ. IN |         –|
|     |SPR. KAP. DEL. (IV.-V.)     |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |                 |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA        |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|50    |VII. ZADOLŽEVANJE (500)     |     1.900.000|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE     |     1.900.000|
+---------+---------------------------------+------------------+
|55    |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)   |      159.279|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA   |      159.279|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |IX. POVEČANJE (ZMANJŠ.) SRED. NA |    –1.462.298|
|     |RAČ. (I+IV+VII-II-V-VIII)    |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII) |     1.740.721|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |XI. NETO FINANCIRANJE (VI+VII-  |     3.203.019|
|     |VIII-IX)             |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE  |     1.462.298|
|     |31. 12. PRET. LETA        |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
Zmanjšanje sredstev na računu (proračunski primanjkljaj) se krije iz prenesenih sredstev iz leta 2007 v ocenjeni višini 1.462.298 evrov (1.395.807 evrov občinske uprave in 66.491 evrov krajevnih skupnosti).
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava in krajevne skupnosti), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov/podkontov in načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2008 do leta 2011 sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ilirska Bistrica http://www.ilirska-bistrica.si
Prilogi k temu odloku sta tudi obrazložitvi splošnega in posebnega dela proračuna ter načrta razvojnih programov neposrednih proračunskih porabnikov, specifikacija prevzetih obveznosti v prihodnjih letih ter specifikacija investicij, za katere je predvideno zadolževanje.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-podkonta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. člen u Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01),
2. pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest,
3. državna sredstva, evropska sredstva in sredstva drugih sofinancerjev za investicije in tekoče zadeve,
4. lastna sredstva krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za namene, določene v finančnem načrtu posamezne krajevne skupnosti,
5. donacije,
6. sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij,
7. sredstva nerazporejenega dobička lekarne iz preteklih let,
8. prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj,
9. taksa za obremenjevanje voda, taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prispevek za priključitev na vodovodno in kanalizacijsko omrežje,
10. prihodki iz naslova turistične takse.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
Namensko prejeta sredstva, ki v tekočem proračunskem letu niso bila porabljena, se prenesejo v naslednje leto in izkazujejo kot črpanje sredstev na računih za naloge in projekte, za katere so opredeljena.
5. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če med občino in uporabnikom ni drugače določeno z odlokom, pogodbo ali drugim ustreznim dokumentom.
Sredstva proračuna se izplačujejo na podlagi pogodb, odločb, sklepov oziroma drugega ustreznega akta ali dokumenta.
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim bila zagotovljena v proračunu, uporabljati za namene, za katere so jim bila dana in v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.
Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku dana iz proračuna, je odgovoren predstojnik uporabnika.
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni uporabo proračunskih sredstev načrtovati in o uporabi sredstev preteklega leta tudi poročati. Neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna morajo pripraviti zaključni račun svojega finančnega načrta in letno poročilo za preteklo leto skupaj z obrazložitvami ter ju poslati županu najkasneje do 28. februarja tekočega leta. Na zahtevo župana so dolžni posredovati podatke in poročila tudi med letom.
Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2008 ter poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto v skladu s predpisi oziroma metodologijo ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov. Posredni proračunski uporabniki, ki se pretežno financirajo iz proračuna, uskladijo svoje finančne načrte s sprejetim proračunom v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu s tem členom odloka, lahko župan delno ali v celoti začasno zaustavi proračunsko financiranje, dokončno pa na predlog župana to stori Občinski svet.
6. člen
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so določeni s proračunom.
V imenu občine se prevzemajo obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Proračunski uporabniki so dolžni koristiti sredstva le za namene, določene v posebnem delu proračuna in letnem načrtu razvojnih programov.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
Če se v teku proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnavajo v breme drugih proračunskih postavk posameznega podprograma.
Prerazporejanje je možno le v okviru posameznega podprograma, s tem da se ne prepreči izvajanje oziroma realizacija posamezne načrtovane aktivnosti, iz katere se prerazporejajo sredstva.
Krajevne skupnosti lahko izvajajo prerazporeditve tudi med proračunskimi postavkami, s tem da upoštevajo namenskost sredstev v skladu s 14. členom tega odloka.
Ni dovoljeno izvajati prerazporeditev iz postavk, kjer so opredeljeni investicijski nameni porabe na postavke, ki opredeljujejo tekoče namene porabe in obratno.
Izjemoma se lahko v letu 2008 prerazporejajo sredstva tudi med področji proračunske porabe, in sicer iz proračunske postavke 4001107 – sofinanciranje razvojnih programov (LAS) na druge proračunske postavke, za katere bo določeno naknadno s sklepom župana o prerazporeditvi sredstev.
Na predlog predlagateljev finančnega načrta neposrednega uporabnika:
– župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu občinskega sveta, nadzornega odbora, župana in občinske uprave,
– predsednik krajevne skupnosti odloča o prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu krajevne skupnosti.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni možno.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun ali rebalans proračuna oziroma veljavni proračun.
V sprejetem proračunu lahko na predlog neposrednega proračunskega uporabnika finančna služba proračuna občine znotraj proračunske postavke odpre nov konto/podkonto, če je to potrebno zaradi pravilnega knjiženja porabe.
V primeru, da občina prejme namenska sredstva, ki niso bila predvidena s tem odlokom, se za ta namen odpre nova proračunska postavka proračuna na strani odhodkov za isti namen.
Krajevna skupnost lahko opravlja prerazporeditve za sredstva iz 14. člena tega odloka in za lastna sredstva, ki niso strogo namenska.
Vsako prerazporeditev krajevna skupnost v 5 dneh posreduje Oddelku za gospodarstvo in finance Občine Ilirska Bistrica.
Javni zavodi lahko izvedejo prerazporeditve sredstev znotraj materialnih stroškov, razen za tekoče vzdrževanje do višine 500,00 evrov, in o tem obvestijo župana v 5 dneh od sprejema sklepa. Prerazporeditve nad tem zneskom so dovoljene na podlagi sklepa župana, o čemer se obvesti svet zavoda.
Neporabljena načrtovana sredstva za varstvo vozačev lahko osnovne šole na podlagi sklepa župana prerazporedijo za investicijske namene in o tem obvestijo svet zavoda.
7. člen
V skladu z 51. člen om ZJF Občina Ilirska Bistrica lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen planirana sredstva v proračunu tekočega leta.
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2009 za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 60% skupnih pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika za leto 2008, v letu 2009 10% navedenih skupnih pravic porabe, v letu 2010 v višini 10% navedenih skupnih pravic porabe in v letu 2011 10% navedenih skupnih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v naslednjih letih, za blago in storitve ter za tekoče transfere, ne sme v letu 2009 presegati letno 30% skupnih pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika za leto 2008, v letu 2010 v višini 10% navedenih skupnih pravic porabe, v letu 2011 v višini 10% navedenih skupnih pravic porabe.
Specifikacija prevzeti obveznosti v obdobju od 2009 do 2011 in obveznosti prevzetih s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, je priloga tega odloka.
Prevzete obveznosti, iz tretjega in četrtega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
Omejitve iz tretjega in četrtega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnini pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
8. člen
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan ali predsednik krajevne skupnosti) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi Občinski svet Občine Ilirska Bistrica.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica.
9. člen
V skladu z 42. člen om ZJF se s proračunom predvidi splošna proračunska rezervacija, ki sme znašati največ 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Splošna proračunska rezervacija za leto 2008 je opredeljena v višini 268.528 evrov, kar znaša 1,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabijo:
– za enkratne dotacije neprofitnim organizacijam, društvom, posameznikom ipd. v višini 12.800 evrov, s tem da župan lahko podeli za posamezni namen največ 650 evrov,
– za nove aktivnosti, programe, študije, ocene, analize, priprave dokumentacije za razpise ipd., za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, se načrtuje sredstva v višini 21.000 evrov; za vsak posamezni namen lahko župan uporabi največ 8.500 evrov brez soglasja občinskega sveta,
– za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, se načrtuje sredstva v višini 234.728 evrov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan in o porabi obvešča občinski svet.
10. člen
V sredstva proračunske rezerve se v skladu z 49. členom ZJF izloča del skupno doseženih prejemkov proračuna.
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 17.000 evrov.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
Na predlog za finance pristojnega organa župan odloča o uporabi sredstev rezerv do celotne višine sredstev proračunske rezerve, ki znaša vključno z nerazdeljenimi sredstvi obvezne rezerve iz preteklih let (29.746 evrov) 46.746 evrov.
O uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili.
11. člen
Uporabniki proračuna so dolžni vsa dela in nabave (tako investicijska kot tekoča) oddajati skladno s predpisi o javnem naročanju.
12. člen
Sredstva proračuna se zagotavljajo za plačevanje že opravljenih nabav blaga, storitev in gradenj.
Obveznosti v breme proračuna se plačujejo na način in v rokih, ki so za posamezne namene porabe določeni v Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (ZIPRS0708-UPB1), objavljen v Uradnem listu RS, št. 92/07.
Vsak izdatek proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za izplačilo.
13. člen
Na podlagi 19.c člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS -M) lahko krajevne skupnosti sklenejo pravne posle brez predhodnega soglasja župana za naloge in aktivnosti, ki so določene v finančnem načrtu občinskega proračuna za posamezno krajevno skupnost, in sicer največ do 21.000 evrov za posamični namen.
Pravni posli, sklenjeni v nasprotju z določili prvega odstavka tega člena, so nični.
14. člen
Sredstva krajevne skupnosti določena s proračunom za leto 2008 so namenska.
Izjemoma lahko krajevna skupnost uporabi sredstva za druge namene, in sicer v naslednjih primerih:
– sredstva za funkcioniranje lahko krajevna skupnost nameni za druge namene – te določi v svojem načrtu,
– sredstva za zimsko službo, ki jih v tekočem letu ni porabila, lahko nameni za druge namene – te določi v finančnem načrtu prihodnjega leta,
– sredstva na računu leta 2007, ki so bila namenjena za tekoče naloge, in sicer za funkcioniranje in zimsko službo lahko nameni za določene naloge, ki jih opredeli v finančnem načrtu 2008,
– lastna sredstva krajevne skupnosti, ki niso strogo namenska – namen določi v finančnem načrtu 2008.
V primeru, da občinska uprava ali organ pristojen za nadzor ugotovi, da krajevna skupnost nenamensko uporablja sredstva, o tem obvesti izvrševalca proračuna – župana, ki lahko začasno odredi ustavitev financiranja krajevne skupnosti s sredstvi proračuna do odprave nepravilnosti.
15. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Župan je pooblaščen, da:
– začasno zmanjša porabo sredstev oziroma zadrži izplačila, če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini,
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti,
– odloča o uporabi sredstev rezerv do višine, določene v 10. členu tega odloka,
– odloča o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije v skladu s predpisi in tem odlokom,
– daje soglasje k pravnim poslom krajevne skupnosti iz 13. člena tega odloka,
– odloča o prerazporeditvah v skladu s 6. in 9. členom tega odloka,
– o izvršenih prerazporeditvah šestmesečno poroča občinskemu svetu,
– o sprejetih odločitvah obvešča občinski svet.
16. člen
Odredbodajalec sredstev proračuna je župan in druga oseba, ki jo župan pisno pooblasti.
Odredbodajalec sredstev krajevne skupnosti je predsednik krajevne skupnosti.
17. člen
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2007 in njegovi realizaciji.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
18. člen
V primeru, da so stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati (77. člen ZJF), lahko župan dolžniku do višine 500 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
19. člen
Zadolženost občine na dan 1. 1. 2008 znaša 22,2% od ocenjenih prihodkov za leto 2007, zmanjšanih za donacije in transferne prihodke s strani države za investicije.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in odplačila dolgov v računu financiranja se Občina Ilirska Bistrica za proračun leta 2008 lahko zadolži do višine 1.900.000 evrov, in sicer za investicije v kanalizacije, vodovod, nakup zemljišča za stanovanjsko gradnjo, investicije v osnovnih šolah in za projekt, ki se financira iz evropskih sredstev. Specifikacija investicij je priloga odloka o proračunu.
20. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni Občine Ilirska Bistrica (javni zavodi in javno podjetje, katerih ustanoviteljica je Občina Ilirska Bistrica) se lahko v letu 2008 zadolžijo do skupne višine 125.000 evrov.
Pravne osebe javnega sektorja se lahko zadolžijo le s soglasjem župana.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Ilirska Bistrica v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008 dalje.
Št. 410-110/2007
Ilirska Bistrica, dne 13. decembra 2007
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc l.r.