Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

5957. Sklep o začasnem financiranju Občine Mežica v obdobju januar–marec 2008, stran 17101.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 30. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je župan Občine Mežica dne 21. 12. 2007 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Mežica v obdobju januar–marec 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Mežica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2008 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2007. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Mežica za leto 2007 (Uradni list RS, št. 117/07; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        v EUR
------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto      Proračun
                           januar–
                         marec 2008
------------------------------------------------------------
I.    SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      454.198
     TEKOČI PRIHODKI (70+71)          451.988
70    DAVČNI PRIHODKI              436.685
     700 Davki na dohodek in dobiček      425.547
     703 Davki na premoženje           8.985
     704 Domači davki na blago in         2.153
     storitve
     706 Drugi davki                 0
71    NEDAVČNI PRIHODKI              15.303
     710 Udeležba na dobičku in dohodki      9.139
     od premoženja
     711 Takse in pristojbine           1.000
     712 Denarne kazni                0
     713 Prihodki od prodaje blaga in         0
     storitev
     714 Drugi nedavčni prihodki         5.164
72    KAPITALSKI PRIHODKI             1.100
     720 Prihodki od prodaje osnovnih        100
     sredstev
     721 Prihodki od prodaje zalog          0
     722 Prihodki od prodaje zemljišč       1.000
     in neopredmetenih dolgoročnih
     sredstev
73    PREJETE DONACIJE                 0
     730 Prejete donacije iz domačih         0
     virov
     731 Prejete donacije iz tujine          0
74    TRANSFERNI PRIHODKI             1.110
     740 Transferni prihodki iz drugih      1.110
     javnofinančnih institucij
II.    SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        448.910
40    TEKOČI ODHODKI               119.968
     400 Plače in drugi izdatki         21.296
     zaposlenim
     401 Prispevki delodajalcev za        3.520
     socialno varnost
     402 Izdatki za blago in storitve      91.111
     403 Plačila domačih obresti         4.041
     409 Rezerve                   0
41    TEKOČI TRANSFERI              224.343
     410 Subvencije                 224
     411 Transferi posameznikom in       145.821
     gospodinjstvom
     412 Transferi neprofitnim          11.225
     organizacijam in ustanovam
     413 Drugi tekoči domači transferi      67.073
     414 Tekoči transferi v tujino          0
42    INVESTICIJSKI ODHODKI           102.000
     420 Nakup in gradnja osnovnih       102.000
     sredstev
43    INVESTICIJSKI TRANSFERI           2.599
     431 Investicijski transferi         2.599
     pravnim
     in fizičnim osebam, ki niso
     prorač.
     uporabniki
     432 Investicijski transferi           0
     proračunskim uporabnikom
III.   PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)        5.288
     (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
B.    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN         0
     PPRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
     (750+751+752)
75    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL          0
     750 Prejeta vračila danih posojil
     751 Prodaja kapitalskih deležev
     752 Kupnine iz naslova
     privatizacije
V.    DANA POSOJILA IN POVEČANJE            0
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     (440+441+442+443)
44    DANA POSOJILA IN POVEČANJE            0
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     440 Dana posojila
     441 Povečanje kapitalskih deležev
     in naložb
     442 Poraba sredstev kupnin iz
     naslova privatizacije
     443 Povečanje namenskega
     premoženja v javnih skladih in
     drugih osebah javnega prava, ki
     imajo premoženje v svoji lasti
VI.    PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN          0
     SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
     (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
C.    RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.   ZADOLŽEVANJE (500)                0
50    ZADOLŽEVANJE                   0
     500 Domače zadolževanje             0
VIII.   ODPLAČILA DOLGA (550)            15.288
55    ODPLAČILA DOLGA               15.288
     550 Odplačila domačega dolga        15.288
IX.    POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA     –10.000
     RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.    NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       –15.288
XI.    NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-     –5.288
     IX.)
------------------------------------------------------------
     STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.
     12. PRETEKLEGA LETA
     9009 Splošni sklad za drugo         10.000
------------------------------------------------------------
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
6. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 61.150 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije uporablja pa se od 1. januarja 2008 dalje.
Št. 410-60/2007
Mežica, dne 21. decembra 2007
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.