Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

Št. 430-0059/2007 Ob-34466/07 , Stran 8025
1. Naročnik (koncedent): Mestna občina Murska Sobota. 2. Predmet koncesije in območje na katerem bo koncesija podeljena Izvajanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstvene dejavnosti za odrasle. Koncesija bo podeljena za opravljanje zobozdravstvene dejavnosti za odrasle v prostorih Doma starejših Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 1, Rakičan. 3. Obseg programa, ki bo razdeljen na podlagi razpisa: 1,00 programa zobozdravstvene dejavnosti za odrasle. 4. Začetek in čas trajanja koncesije Koncesija se bo pričela izvajati najkasneje v enem letu po podpisu pogodbe o koncesiji med koncesionarjem in koncedentom. Koncesijsko razmerje se bo sklenilo za določen čas za obdobje desetih let. 5. Zakonsko predpisani pogoji in drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za podelitev koncesije, če je fizična oseba: 5.1. Zakonsko predpisani pogoji (35. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti): 5.1.1. da ima ustrezno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo; 5.1.2. da ni v delovnem razmerju (izpolnjevanje pogoja ob pričetku izvajanja koncesijske dejavnosti); 5.1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica; 5.1.4. da ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in kadre; 5.1.5. da pridobi mnenje pristojne zbornice; 5.1.6 da pridobi mnenje Zdravstvenega doma; 5.1.7 podpisan vzorec pogodbe o koncesiji. 6. Zakonsko predpisani pogoji in drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za podelitev koncesije, če je pravna oseba: 6.1. Zakonsko predpisani pogoji (35. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti): 6.1.1. da ima ustrezno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo (velja za izvajalca dejavnosti pri pravni osebi); 6.1.2. da ni v delovnem razmerju (izpolnjevanje pogoja ob pričetku izvajanja koncesije, (velja za izvajalce dejavnosti pri pravni osebi); 6.1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe (velja za izvajalca dejavnosti pri pravni osebi); 6.1.4. da ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in kadre; 6.1.5. da pridobi mnenje pristojne zbornice za izvajalca dejavnosti pri pravni osebi; 6.1.6. da pridobi mnenje Zdravstvenega doma za izvajalca dejavnosti pri pravni osebi; 6.1.7. podpisan vzorec pogodbe o koncesiji. 7. Kriteriji in merila za izbiro kandidata: 7.1. veljavna licenca od Zdravniške zbornice Slovenije za opravljanje dela na področju dejavnosti zobozdravstvenega varstva za odrasle: 25 točk, 7.2. dodatna strokovna usposobljenost in strokovne izkušnje: največ 10 točk, 7.3. trajanje zaposlitve v javnem zavodu (ali pri koncesionarju) na območju Pomurja, na delovnem področju zobozdravstvene dejavnosti za odrasle: posamezno leto 1 točka, 7.4. število opredeljenih pacientov: 5 točk na 1000 opredeljenih pacientov, 7.5 zdravstveno-vzgojno delo na področju zdravstvene dejavnosti v obdobju 2002–2006; maksimalno število točk 5 (za vsako leto eno točko). 8. Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo kandidature Kandidature morajo biti oddane na pošto ali prispeti na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti, Kardoševa 2, Murska Sobota, do vključno 21. januarja 2008. Kandidaturo je potrebno poslati po pošti oziroma osebno predložiti v zaprti ovojnici, na kateri mora biti: – vidna označba »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za podelitev koncesije na področju zobozdravstvene dejavnosti za odrasle«, – naslov: Mestna občina Murska Sobota, Mestna uprava, Oddelek gospodarske in negospodarske dejavnosti, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, – naslov ponudnika – kandidata na hrbtni strani. V vsaki poslani pošiljki z oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za podelitev koncesije« na področju zobozdravstvene dejavnosti za odrasle«, je lahko samo ena vloga oziroma kandidatura. 9. Datum odpiranja kandidatur: javno odpiranje kandidatur bo 25. januarja 2008, ob 9. uri, v Mestni občini Murska Sobota, Mestna uprava, Oddelku za gospodarske in negospodarske dejavnosti, Kardoševa 2, Murska Sobota. 10. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Mestne občine Murska Sobota: www.murska-sobota.si, interesenti pa jo lahko dvignejo tudi v tajništvu Oddelka za gospodarske in negospodarske dejavnosti Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, III. nadstropje, dodatne informacije tel. 02/525-16-64, faks 02/525-16-15, e-naslov: rofina.bernjak@murska-sobota.si.