Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

Št. 593/07 Ob-34609/07 , Stran 8005
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, Ljubljana. 1. Predmet razpisa Predmet razpisa je financiranje slovenske avdiovizualne produkcije oziroma slovenskih avdiovizualnih del na področju medijev, in sicer: – kratkih dokumentarnih, igrano-dokumentarnih, igranih, eksperimentalnih in animiranih filmov, ki niso daljši od 30 minut (t.j. v trajanju do vključno 30 minut) ter – srednjemetražnih dokumentarnih in igrano-dokumentarnih filmov, ki niso krajši od 30 minut in ne daljši od 60 minut (t.j. v trajanju od 30 minut do vključno 60 minut). 2. Slovenska avdiovizualna dela so dela, ki so izvorno producirana v slovenskem jeziku ali dela, ki so producirana v madžarskem in italijanskem jeziku, če so namenjena madžarski ali italijanski narodni skupnosti, ki živita na območju Republike Slovenije, ter dela slovenskega kulturnega izvora iz drugih področij umetnosti, če so izražena kot individualne intelektualne stvaritve s področja književnosti, znanosti in umetnosti in so izdelana oziroma primerna za predvajanje na televizijskem programu. Slovenska avdiovizualna dela so dela, ki ustrezajo pogojem, določenim v Uredbi o merilih oziroma pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del (Uradni list RS, št. 105/01). 3. Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta lahko dosega največ do 80% vseh predvidenih stroškov. Dodeljena sredstva se lahko porabijo le za namene pokrivanja stroškov izdelave prijavljenega slovenskega avdiovizualnega dela. 4. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, je 760.000,00 EUR. 5. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu Na javni razpis se lahko prijavijo: – pravne ali fizične osebe (samostojni podjetniki), ki so registrirane za produkcijo avdiovizualnih in/ali filmskih del (v nadaljnjem besedilu: producent), – izdajatelji televizijskih programov, ki so registrirani za produkcijo avdiovizualnih in/ali filmskih del. Na razpisu lahko sodelujejo tudi predlagatelji, katerih delovanje se v pomembnem delu sofinancira z javnimi sredstvi (proračun države ali lokalne skupnosti, RTV prispevek itd.). Če se na razpis prijavi veliko ali srednje podjetje, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02), je tako pomoč pred dodelitvijo potrebno priglasiti Evropski komisiji. Podjetja morajo o izvajanju oziroma neizvajanju tovrstnega programa podati izjavo, ki je sestavni del prijavnega obrazca. 6. Posebni pogoji za sodelovanje na razpisu: – Predlagatelji lahko ne glede na zvrst projekta na razpisu kandidirajo z največ tremi projekti v programskem sklopu kratkih in srednjemetražnih filmov skupaj. – Predlagatelji ne morejo kandidirati s projekti, s katerimi so na razpisu Ministrstva za kulturo RS kandidirali že dvakrat. – Predlagatelji ne morejo kandidirati na tem razpisu z istimi projekti, s katerimi kandidirajo na kateremkoli javnem razpisu Ministrstva za kulturo RS ali njegovega proračunskega uporabnika. 7. Obvezna dokazila, ki jih mora predložiti predlagatelj projektov (našteta dokazila je potrebno predložiti vsem projektom, razen če je pri posameznem dokazilu navedeno drugače): – obrazec vloge za sofinanciranje avdiovizualnega dela (obrazec št. 1), – sinopsis (na eni strani), – scenarij, – snemalna knjiga (potrebno priložiti igranim in animiranim filmom), – vzorec animacije ali vzorčni film (potrebno priložiti animiranim filmom), – komentar režiserja o strukturi in vizualnih elementih projekta (na eni strani), – seznam umetniške ekipe (t.j. seznam avtorske in igralske ekipe) ter seznam tehnično-izvedbene ekipe, – seznam realiziranih del producenta in režiserja (vključno s sodelovanjem na festivalih in nagradami), – finančni načrt z natančno opredeljenimi sredstvi posameznih koproducentov in ostalih virov financiranja ter predlog višine sredstev Ministrstva za kulturo RS (obrazec št. 2), – izjave koproducentov in drugih sofinancerjev projekta o zagotavljanju predvidenih sredstev, – rekapitulacija, t.j. celoten predračun projekta po segmentih (obrazec št. 3), – seznam predvidenih koproducentov in kopije sklenjenih pogodb ali predpogodb, – izjave koproducentov o prenosu pooblastil na nosilca produkcije (priskrbi predlagatelj sam), – pogodbe ali predpogodbe o angažiranju umetniške ekipe, iz katerih izhaja urejenost avtorskih pravic (prenos materialne avtorske pravice na producenta) z glavnimi soavtorji, avtorji prispevkov in izvajalci oziroma imetniki sorodnih pravic, v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo), kot so avtor priredbe, pisec scenarija, avtor dialogov, direktor fotografije, glavni režiser, skladatelj filmske glasbe, glavni animator, igralci itd., – izpisek iz sodnega registra, upravne enote ali izpisek AJPES-a, ki ne sme biti starejši od 90 dni in iz katerega so razvidni podatki o zakonitem zastopniku in dejavnosti prijavitelja, – izjava št. 1, ali je predlagatelj veliko ali srednje podjetje, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02), – izjava št. 2 o realiziranosti pogodbenih obveznosti do Ministrstva za kulturo RS in njegovih proračunskih uporabnikov, – izjava št. 3 o resničnosti in točnosti navedenih podatkov, – izjava št. 4 o programski volji izdajatelja medija. 8. Predlagatelji, ki niso realizirali pogodbenih obveznosti iz preteklih let do Ministrstva za kulturo RS, ali imajo neurejena pogodbena razmerja ali neporavnane obveznosti z Ministrstvom za kulturo in njegovimi posrednimi proračunskimi uporabniki (npr. Filmskim skladom RS – javnim skladom), ne morejo kandidirati na tem razpisu oziroma ne morejo biti sprejeti v sofinanciranje. 9. Izpolnjevanje razpisnih pogojev Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo za področje, ki je predmet razpisa, imenuje minister. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavrženje vlog predlagateljev, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev. 10. Splošni razpisni kriteriji: – pomen projekta za razvoj ustvarjanja slovenskih avdiovizualnih del in za uveljavljanje slovenske avdiovizualne produkcije doma in v tujini – do 10 točk; – pomen projekta za razvoj slovenske kulture in slovenskega jezika – skupaj do 60 točk, (kvaliteta – do 10 točk, profesionalnost izvedbe – do 10 točk, raznovrstnost – do 10 točk, izvirnost – do 10 točk, komunikativnost – do 10 točk, aktualnost avtorskega pristopa – do 10 točk); – odmevnost doslej realiziranih projektov – do 10 točk. 11. Prednostni razpisni kriteriji (točke se dodelijo avtomatično, kolikor predlagatelj oziroma projekt izpolnjuje pogoje): – Projekt je dokumentarno ali igrano-dokumentarno delo – 5 točk, – Projekt je vsebinsko namenjen otrokom in mladini – 5 točk, – Projekt mladega avtorja (do vključno 30 let) – 5 točk, – Projekt z mednarodno vsebino – 5 točk. Skupaj možnih točk je 100. 12. Na razpisu bodo izbrani tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni višje. Dokončni izbor bo opravljen v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi. 13. Rok za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2008. 14. Razpis se prične z dnem 21. 12. 2007 in se zaključi z dnem 21. 1. 2008. 15. Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – prijavni list in obrazci, – izjava (št. 1), – izjava (št. 2), – izjava (št. 3), – izjava (št. 4). Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni Ministrstva za kulturo RS. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani Ministrstva za kulturo: http://www.kultura.si. 16. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe lahko pogledajo v razpisno dokumentacijo v glavni pisarni Ministrstva za kulturo RS (Maistrova 10, 1000 Ljubljana). 17. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, ki so določeni v razpisni dokumentaciji. Za vsak posamezen projekt mora predlagatelj izpolniti prijavni obrazec in prijavo predložiti v ločeni kuverti. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, Ljubljana, najkasneje do 21. 1. 2008, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena poštna pošiljka v zapečateni kuverti z oznako na prednji strani: Ne odpiraj – javni razpis za AV medije (JPR17-AVP-2008). Na hrbtni strani kuverte mora biti navedba predlagatelja: naziv in naslov oziroma sedež. Po preteku navedenega datuma, t.j. po 21. 1. 2008, vlog več ni mogoče spreminjati in/ali dopolnjevati. Vloge, ki bodo prispele ali bodo datirane po datumu iz prejšnjega odstavka, se bodo štele za prepozne. Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse prepozne in nepopolne vloge ter vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba. Za nepopolno se šteje vloga, ki ni v celoti izpolnjena ali ne vsebuje vseh obveznih dokazil, ki jih zahtevata besedilo razpisa in besedilo razpisne dokumentacije. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. 18. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: ivan.oven@gov.si (tel. 01/369-59-78), blaz.rotovnik@gov.si. Ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog.