Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

Ob-34201/07 , Stran 8029
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje. 2. Predmet prodaje in izklicna cena: a) Lokacija v k.o. Teharje Predmet prodaje je stavbno zemljišče označeno s parc. št. 138/10 – travnik v izmeri 1761 m2, parc. št. 138/7 – travnik v izmeri 6 m2, obe vpisane v vl. št. 558, k.o. Teharje, parc. št. 133/20 – travnik v izmeri 37 m2, vpisano v vl. št. 612, k.o Teharje. Zemljišče se prodaja kot celota, na njem je v skladu z ZN za območje Plinarne (Ur. l. RS, št. 18/91 - proj. št. 587/90 RC Planiranje) predvidena gradnja za proizvodne, servisne in gospodarske dejavnosti. Izklicna cena zemljišča znaša 150 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 1804 m2 270.600,00 EUR. V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%. b) Lokacija v k.o. Teharje Predmet prodaje je stavbno zemljišče označeno s parc. št. 138/11 – njiva v izmeri 719 m2, travnik v izmeri 1172 m2, vpisano v vl. št. 558, k.o. Teharje, parc. št. 136/1 – pašnik v izmeri 100 m2, vpisano v vl. št. 539, k.o. Teharje. Zemljišče se prodaja kot celota, na njem je v skladu z ZN za območje Plinarne (Ur. l. RS, št. 18/91 - proj. št. 587/90 RC Planiranje) predvidena gradnja za proizvodne, servisne in gospodarske dejavnosti. Izklicna cena zemljišča znaša 150 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 1991 m2 298.650,00 EUR. V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%. c) Lokacija v k.o. Trnovlje Predmet prodaje je stavbno zemljišče označeno s parc. št. 383/13 – njiva v izmeri 1573 m2, vpisano v vl. št. 1213, k.o. Trnovlje. Zemljišče leži v območju ZN Trnovlje jug (Ur. l. SRS, št. 23/86 – proj. št. 7/84 – RC Planiranje) na katerem je predvidena gradnja za proizvodne, servisne in gospodarske dejavnosti. Izklicna cena zemljišča znaša 120 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 1573 m2 188.760,00 EUR. V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%. d) Lokacija v k.o. Trnovlje Predmet prodaje je stavbno zemljišče označeno s parc. št. 382/1 – njiva v izmeri 2146 m2, vpisano v vl. št. 1975, k.o. Trnovlje. Zemljišče leži v območju ZN Trnovlje jug (Ur. l. SRS, št. 23/86 – proj. št. 7/84 – RC Planiranje) na katerem je predvidena gradnja za proizvodne, servisne in gospodarske dejavnosti. Izklicna cena zemljišča znaša 120 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 2146 m2 257.520,00 EUR. V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%. e) Lokacija v k.o. Trnovlje Predmet prodaje je stavbno zemljišče označeno s parc. št. 385/10 – njiva v izmeri 673 m2, vpisano v vl. št. 2010 k.o. Trnovlje. Zemljišče leži v območju ZN Trnovlje jug (Ur. l. SRS, št. 23/86 – proj. št. 7/84 – RC Planiranje) na katerem je predvidena gradnja za proizvodne, servisne in gospodarske dejavnosti. Izklicna cena zemljišča znaša 120 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 673 m2 80.760,00 EUR. V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%. f) Lokacija v k.o. Trnovlje Predmet prodaje je stavbno zemljišče označeno s parc. št. 385/9 – dvorišče v izmeri 129 m2, njiva v izmeri 1112 m2, vpisano v vl. št. 2.010 k.o. Trnovlje. Zemljišče leži v območju ZN Trnovlje jug (Ur. l. SRS, št. 23/86 – proj. št. 7/84 – RC Planiranje) na katerem je predvidena gradnja za proizvodne, servisne in gospodarske dejavnosti. Izklicna cena zemljišča znaša 120 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 1241 m2 148.920,00 EUR. V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%. g) Lokacija v k.o. Trnovlje Predmet prodaje je stavbno zemljišče označeno s parc. št. 385/11 – njiva v izmeri 577 m2, vpisano v vl. št. 2010, k.o. Trnovlje. Zemljišče leži v območju ZN Trnovlje jug (Ur. l. SRS, št. 23/86 – proj. št. 7/84 – RC Planiranje) na katerem je predvidena gradnja za proizvodne, servisne in gospodarske dejavnosti. Izklicna cena zemljišča znaša 120 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 577 m2 69.240,00 EUR. V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%. h) Lokacija v k.o. Bukovžlak Predmet prodaje je stavbno zemljišče označeno s parc. št. 199/3 – neplodno v izmeri 692 m2, vpisano v vl. št. 331 k.o. Bukovžlak. Zemljišče leži v območju ZN gospodarska cona vzhodno Trnovlje II (Ur. l. RS, št. 67/01 – proj. št. 63/2000 – Urbis) na katerem je predvidena gradnja za proizvodne, servisne in gospodarske dejavnosti. Izklicna cena zemljišča znaša 75 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 692 m2 51.900,00 EUR. V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%. Zemljišče je obremenjeno z zakupnikom, ki ima pri nakupu prednostno pravico. i) Lokacija v k.o. Medlog Predmet prodaje je stavbno zemljišče označeno s parc. št. 1917 – njiva v izmeri 854 m2, vpisano v vl. št. 566 k.o. Medlog. Zemljišče leži v območju PUP na Špici (Ur. l. RS, št. 17/92 - proj. št. 33/91 RC Planiranje) na katerem je predvidena stanovanjska gradnja in spremljajoče dejavnosti, z možnostjo gradnje po spremembi ZN. Izklicna cena zemljišča znaša 100 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 854 m2 85.400,00 EUR. V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%. Za vsa stavbna zemljišča, ki so predmet prodaje velja, da v ceni ni zajet komunalni prispevek in se bo obračunal glede na predložen projekt investitorja v upravnem postopku z odmerno odločbo. Izbrani ponudnik je dolžan sam poskrbeti za ureditev terena, skladno z veljavnim zazidalnim načrtom. 3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja za vsa zemljišča je 500,00 EUR. 4. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe Uspeli dražitelj mora v roku 15 dni po končani javni dražbi podpisati prodajno pogodbo. Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnina se mora plačati v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski račun Mestne občine Celje, št. 01211-0100002855. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način v določenem roku se šteje prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice se opravi po plačilu celotne kupnine. 6. Kraj, datum in čas izvedbe javne dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 8, Celje (II. nadstropje), dne 10. 1. 2008 ob 9. uri. 7. Višina varščine: dražitelji morajo do vključno 8. 1. 2008 plačati varščino v višini 20% od navedene izklicne cene na transakcijski račun Mestne občine Celje, št. 01211-0100002855, z obveznim sklicem na št. 28 75108-7221002-7000007, z navedbo »plačilo varščine za javno dražbo stavbnih zemljišč« in oznako točke, pod katero se nahaja zemljišče. 8. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje varščine Plačana varščina se uspelemu dražitelju (kupcu) vračuna v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni po končani javni dražbi. Če kupec ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača kupnine, organizator zadrži njegovo varščino. 9. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU. Pravne osebe morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti še izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki tudi ne sme biti starejše od 30 dni. Fizične osebe pa potrdilo o plačnih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni, izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s.p.), ki ne sme biti starejše od 30 dni, fotokopijo dokazila o državljanstvu in izvirnik osebnega dokumenta (na vpogled). Pred pričetkom javne dražbe se morajo dražitelji izkazati s potrdilom o plačani varščini (original) in priložiti celotno številko TR računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine. Pooblaščenci morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe. Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti dokazila, ki jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki so enakovredne institucijam od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačnih davkih in prispevkih, ne morejo pridobiti, morajo predložiti lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane davke in prispevke. Vsa dokazila razen osebnega dokumenta morajo biti predložena v slovenskem jeziku. 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. Kupec je dolžan plačati DDV in stroške overitve pogodbe. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Javna dražba za posamezno stavbno zemljišče je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje in nadzor postopka pridobivanja, razpolaganja in upravljanja stvarnega in finančnega premoženja Mestne občine Celje v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07 in 94/07). 11. Informacije Za vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o stavbnih zemljiščih lahko interesenti dobijo na tel. 03/42-65-620, 03/42-65-606. Za ogled nepremičnin se lahko interesenti predhodno najavijo na v prejšnjem stavku navedenih tel. številkah. Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi na spletni strani Mestne občine Celje, www.celje.si (Mestna občina, Tekoča javna naročila in razpisi). 12. Ustavitev postopka: prodajalec lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavi.