Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

5927. Tarifa o vrednosti točke za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo številk za leto 2008, stran 17068.

Na podlagi petega odstavka 6. člena, tretjega odstavka 56. člena in tretjega odstavka 70. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 4. člena Pravilnika o načinu izračuna plačil na podlagi obvestila, za uporabo radijskih frekvenc in za uporabo številk (Uradni list RS, št. 118/04, 90/05 in 22/07), izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
T A R I F O
o vrednosti točke za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo številk za leto 2008
1. člen
(vsebina)
Ta tarifa določa vrednost točke za leto 2008 za izračun plačil na podlagi obvestila, za izračun plačila za uporabo radijskih frekvenc in za izračun plačila za uporabo številk Agenciji za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljnjemu besedilu: agencija).
2. člen
(plačilo na podlagi obvestila)
Vrednost točke za izračun plačila na podlagi obvestila je 1,18 EUR.
3. člen
(plačilo za uporabo radijskih frekvenc)
Vrednost točke za izračun plačila za uporabo radijskih frekvenc je 1,02 EUR.
4. člen
(plačilo za uporabo številk)
Vrednost točke za izračun plačila za uporabo številk je 1,05 EUR.
5. člen
(priloga k tarifi)
Obrazložitev tarife v Prilogi, ki je sestavni del te tarife, določa razloge za sprejem tarife ter cilje, ki jih agencija zasleduje.
6. člen
(prehodna določba)
Za postopke obračunavanja pristojbin oziroma plačil, ki so se začeli v obdobju do uveljavitve te tarife, se uporabljajo predpisi, ki so veljali do uveljavitve te tarife.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0912-1/2007/13
Ljubljana, dne 26. novembra 2007
EVA 2007-2111-0143
mag. Tomaž Simonič l.r.
Direktor
Agencije za pošto
in elektronske komunikacije RS
K tej tarifi je dala soglasje Vlada Republike Slovenije s sklepom št.: 47601-21/2007/3 z dne 12. 12. 2007.
  Priloga k Tarifi o vrednosti točke za plačilo na podlagi
obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za
plačilo za uporabo številk za leto 2008:
  Razlogi za sprejem tarife so:
  1. Financiranje agencije preko sistema letnih plačil
zavezancev agenciji tako, da zbrana letna plačila pokrijejo
stroške, ki jih ima agencija z izvrševanjem določb Zakona o
elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – uradno
prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: zakon) in
sorazmerni delež stroškov delovanja skupnih služb agencije, pri
čemer je:
  – Vrednost točke za izračun plačila na podlagi obvestila
določena tako, da zbrana plačila na podlagi obvestila krijejo
načrtovane stroške, ki jih ima agencija z izvrševanjem določb
zakona, razen določb V. in VI. poglavja zakona.
  – Vrednost točke za izračun plačila za uporabo radijskih
frekvenc določena tako, da zbrana plačila za uporabo radijskih
frekvenc krijejo načrtovane stroške, ki jih ima agencija z
upravljanjem in nadzorom radiofrekvenčnega spektra (V. poglavje
zakona).
  – Vrednost točke za izračun plačila za uporabo številk je
določena tako, da zbrana plačila za uporabo številk krijejo
načrtovane stroške, ki jih ima agencija z upravljanjem in
nadzorom prostora številk (VI. poglavje zakona).
  2. Nadaljnje omogočanje neodvisnosti agencije pri izvajanju
nalog v okviru njenih pristojnosti.
  3. Predvideti porabo sredstev agencije v skladu z vnaprej
opredeljenimi cilji.
  Na podlagi sprejete tarife želi agencija doseči naslednje
cilje:
  – Zagotavljati pogoje za kakovostne storitve po primerni
ceni.
  – Zagotoviti dostopnost univerzalnih storitev vsem
prebivalcem Slovenije po dostopnih cenah in neodvisno od
geografske lokacije.
  – Ščititi interese uporabnikov storitev, vključno z zaščito
tajnosti in zaupnost elektronskih komunikacij.
  – Zagotoviti učinkovito konkurenco na trgu.
  – Zagotavljati in pospeševati učinkovitost in tekmovanje med
ponudniki storitev.
  – Spodbujati razvoj in uvajanje novih storitev in tehnologij
za višjo kakovost življenja in razvoj gospodarstva z
zagotavljanjem pogojev za nove investicije.
  – Zagotoviti in nadzirati učinkovito rabo radiofrekvenčnega
spektra in številskega prostora.
  – Strokovno nadzirati izvajanje programskih zahtev
radiodifuznih programov.
  – Zagotoviti delovanje elektronskih komunikacij in uporabo
radiofrekvenčnega spektra za nudenje storitev v času izrednih
razmer ter ščititi nacionalne interese države.
  – Zagotavljati javnost svojega dela.
  Agencija v finančnem načrtu za leto 2008 načrtuje potrebna
sredstva za pokrivanje stroškov, ki bodo nastali pri izvajanju
vseh z zakonom in z Zakonom o poštnih storitvah predpisanih
dejavnosti, v skupni višini 5.583.771 EUR.
  Načrtovani stroški, ki bodo nastali z izvrševanjem nalog
agencije izključno na podlagi zakona in sorazmerni delež
stroškov skupnega stroškovnega mesta agencije, z upoštevanjem
kriterija delitve stroškov glede na število zaposlenih po
posameznem sektorju, se pokrijejo s plačili na podlagi tarif za
leto 2008, ki predstavljajo plačila na podlagi zakona:

+--------------------------------------+-----------------------+
|Vrsta tarife             |     Plačila v EUR|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Na podlagi obvestil          |       1.097.000|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Za uporabo TK in RDF frekvenc     |       2.824.000|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Za uporabo številk          |        679.000|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Skupaj                |       4.600.000|
+--------------------------------------+-----------------------+

  Vir za pokrivanje preostalih odhodkov je presežek prihodkov
nad odhodki agencije za leto 2006, v skladu s sklepom Vlade
Republike Slovenije št.: 47601-11/2007/3.