Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

5951. Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2008, stran 17095.

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembami), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembami), 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 12. seji dne 12. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2008
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Kranjska Gora za leto 2008 (v nadaljevanju: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. člen
Proračun Občine Kranjska Gora za leto 2008 sestavljajo:
– splošni del, to so bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja,
– posebni del proračuna, to je finančni načrt občine in
– načrt razvojnih programov, sprejema pa se na nivoju kontov.
V bilanci prihodkov in odhodkov so na strani prihodkov izkazani načrtovani davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije in transferni prihodki občine. Na strani odhodkov so izkazani planirani tekoči odhodki, tekoči transferi, investicijski odhodki in investicijski transferi.
V računu finančnih terjatev in naložb so planirana vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev ter dana posojila in povečanje kapitalskih deležev.
V računu financiranja se izkazuje zadolževanje občine in odplačevanje dolgov, ki je povezano s financiranjem salda bilance prihodkov in odhodkov.
V finančnem načrtu so izkazani odhodki neposrednega uporabnika proračuna po področjih funkcionalne klasifikacije javnofinančnih izdatkov, v prilogi pa tudi finančni načrt neposrednih uporabnikov občinskega proračuna na podlagi predpisane programske klasifikacije proračuna. Neposredni uporabniki občinskega proračuna so občinska uprava, krajevne skupnosti in občinski organi: občinski svet, nadzorni odbor in župan.
2. VIŠINA IN SESTAVA PRORAČUNA
3. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV            v EUR
------------------------------------------------------------
     konto                   PLAN 2008
------------------------------------------------------------
I.    SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     8.016.204
70    DAVČNI PRIHODKI              4.695.334
     700 Davki na dohodek in dobiček      2.900.098
     703 Davki na premoženje          1.157.000
     704 Domači davki na blago in        638.236
     storitve
71    NEDAVČNI PRIHODKI             2.834.170
     710 Udeležba na dobičku in dohodki    2.068.365
     od premoženja
     711 Takse in pristojbine           15.500
     712 Denarne kazni               2.500
     713 Prihodki od prodaje blaga in      295.305
     storitev
     714 Drugi nedavčni prihodki         452.500
72    KAPITALSKI PRIHODKI             413.144
     720 Prihodki od prodaje osnovnih       13.144
     sredstev
     722 Prihodki od prodaje zemljišč      400.000
     in neopredmetenih dolgoročnih
     sredstev
73    PREJETE DONACIJE                 0
     730 Prejete donacije iz domačih          0
     virov
74    TRANSFERNI PRIHODKI             73.556
     740 Transferni prihodki iz drugih      73.556
     javnofinančnih institucij
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       8.948.656
40    TEKOČI ODHODKI              2.329.112
     400 Plače in drugi izdatki         423.237
     zaposlenim
     401 Prispevki delodajalcev za        67.122
     socialno varnost
     402 Izdatki za blago in storitve     1.736.864
     403 Plačila domačih obresti            0
     409 Rezerve                 101.889
41    TEKOČI TRANSFERI             2.266.543
     410 Subvencije                62.074
     411 Transferi posameznikom in        782.562
     gospodinjstvom
     412 Transferi neprofitnim          356.389
     organizacijam in ustanovam
     413 Drugi domači tekoči transferi     1.065.518
42    INVESTICIJSKI ODHODKI           2.534.064
     420 Nakup in gradnja osnovnih       2.534.064
     sredstev
43    INVESTICIJSKI TRANSFERI          1.818.937
     431 Investicijski transferi        1.695.010
     pravnim in fizičnim osebam, ki
     niso PU
     432 Investicijski transferi javnim     123.927
     zavodom
III.   PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       –932.452
     (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
B.    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN         0
     PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)
75    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           0
     750 Prejeta vračila danih posojil         0
V.    DANA POSOJILA IN POVEČANJE
     KAPITALSKIH DELEŽEV (441)
44    DANA POSOJILA IN POVEČANJE
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     441 Povečanje kapitalskih deležev
     in naložb
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
     SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
     (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
C.    RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.   ZADOLŽEVANJE (500)                0
50    ZADOLŽEVANJE                   0
     500 Domače zadolževanje              0
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550)
55    ODPLAČILO DOLGA
     550 Odplačila domačega dolga
IX.   SPREMEMBE STANJA SREDSTEV NA        –932.452
     RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.    NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)       –932.452
------------------------------------------------------------
3. CILJI IN NAČELA PRORAČUNA
4. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za izvajanje programov, opredeljenih v posebnem delu proračuna.
5. člen
Občina Kranjska Gora v letu 2008 razpolaga s sredstvi, ki bodo vplačana v njen proračun do konca leta. Sredstva proračuna za leto 2008 se nakazujejo proračunskim porabnikom do konca proračunskega leta, to je do 31. 12. 2008.
6. člen
V proračunu se izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo občini ali jih ustvarijo neposredni uporabniki proračuna in vsi izdatki občine oziroma neposrednih uporabnikov proračuna za posamezne namene.
7. člen
Vsi prejemki proračuna so namenjeni pokrivanju vseh izdatkov proračuna, razen prejemkov, ki so kot namenska sredstva določena z zakonom o javnih financah, zakonom o izvrševanju proračuna RS ali drugo področno zakonodajo.
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF (donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj), tudi naslednji prihodki:
1. prihodki od požarne takse,
2. prihodki od turistične takse,
3. prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
4. prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
5. prihodki iz naslova takse za vzdrževanje gozdnih cest,
6. prihodki od počitniške dejavnosti,
7. prejemki iz državnega proračuna in drugih virov za določene namene,
8. lastni prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti (krajevnih skupnosti),
9. sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, razen sredstva, ki jih neposredni uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, se prenesejo v proračun za tekoče leto. Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika, na katerega se nanašajo.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračun.
8. člen
Sredstva se delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od dinamike nastajanja obveznosti in možnosti pokrivanja stroškov z lastnimi prihodki, če ni v zakonu, posebnem aktu občine, splošnem delu proračuna ali s pogodbo med občino in posrednim uporabnikom drugače določeno.
Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne prejemke delavcev občinske uprave in delavcev v javnih zavodih se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, v skladu s kolektivno pogodbo in v skladu z zakonom.
Neposredni in posredni uporabniki proračuna, ki se financirajo iz občinskega proračuna, obračunavajo amortizacijo v skladu z zakonom.
Sredstva, ki jih posredni proračunski uporabniki dosežejo z lastno dejavnostjo, se uporabljajo za pokrivanje dejavnosti posrednega proračunskega uporabnika, investicijskega vzdrževanja in investicij, v skladu s sprejetim finančnim načrtom, če ni z zakonom ali odlokom drugače določeno.
9. člen
Drugi prejemniki proračunskih sredstev prejmejo proračunska sredstva na osnovi pogodbe, sklenjene na podlagi javnega razpisa, odločbe, sklepa občinskega sveta in sklepa ali odredbe župana.
Sredstva, ki se dodelijo na podlagi javnih razpisov, dodeljuje s sklepom župan. Na sklep župana pritožba ni možna.
10. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo sredstev.
Proračunski uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav. Dogovarjanje predplačil je možno le v soglasju z županom in z vrsto finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje obveznosti v postopkih javnih naročil.
11. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe.
Občinska uprava lahko zahteva, da mu posredni uporabniki občinskega proračuna, pred deponiranjem prostih denarnih sredstev pri bankah ponudijo denarna sredstva, če je to treba zaradi zagotavljanja likvidnostnih sredstev oziroma za izvrševanje občinskega proračuna.
Pravne osebe, v katerih ima občina najmanj 15-odstotni delež v kapitalu, morajo najpozneje v 180 dneh po koncu poslovnega leta, vendar najmanj 30 dni pred objavo sklica seje skupščine predložiti občinski upravi gradivo za sejo skupščine in vsa revizijska poročila ter poročila nadzornih organov za preteklo poslovno leto.
Občinski svet se lahko na predlog župana odloči za nakup delnic ali deleža v gospodarski družbi, če so za nakup zagotovljena sredstva v proračunu in če se s tem zaščitijo občinski interesi.
12. člen
Župan lahko na prošnjo dolžnika ob primernem zavarovanju in obrestovanju odloži plačilo, dovoli obročno plačilo dolga dolžnika ali spremeni predvideno dinamiko plačila dolga, če se s tem bistveno izboljšajo možnosti za plačilo dolga dolžnika.
Župan lahko zahteva takojšnje plačilo celotnega dolga, katerega plačilo je odloženo, če eden izmed obrokov ni pravočasno plačan.
Župan lahko odpiše ali delno odpiše plačilo dolga največ do višine 50 EUR posameznega zneska terjatve, če bi bili stroški izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
Kot dolgovi se po zakonu o javnih financah ne štejejo dolgovi do države oziroma občine iz naslova obveznih dajatev.
4. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
13. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan, oziroma od njega pooblaščena oseba. Občinska uprava mora redno mesečno spremljati izvrševanje proračuna in o tem obveščati župana. Računovodsko finančna služba kontrolira in odgovarja za formalno pravilnost nalogov in odredb, za usklajenost izplačil z višino in namenom porabe, za zakonitost in upravičenost porabe pa odgovarjajo delavci občinske uprave, zadolženi za likvidacijo dokumentov za posamezna področja.
14. člen
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije se lahko oblikujejo največ v višini 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacij se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika proračuna.
15. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna, ki se določa s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske, rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča župan na predlog občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet.
V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z aktom o proračunu, odloča občinski svet s posebnim odlokom.
16. člen
Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen pod pogoji in na način, ki jih določa ta odlok in zakon o javnih financah, upoštevaje strukturo predloga proračuna. Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni dovoljeno.
Ne glede na prvi odstavek tega člena župan lahko prerazporedi proračunska sredstva tako, da spremeni namen in višino sredstev, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena.
O prerazporeditvi proračunskih sredstev iz drugega odstavka tega člena mora župan poročati občinskemu svetu vsakih šest mesecev.
Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika samostojno poveča vrednost projektov iz načrta razvojnih programov največ do 20% vrednosti projekta in o tem poročati občinskemu svetu.
O povečanju vrednosti projekta nad 20% odloča občinski svet.
Projekti, ki niso uvrščeni v načrt razvojnega programa tekočega leta in se jim zaključek financiranja zaradi prenosa plačil iz predhodnega leta prestavi v tekoče leto, se v 30 dneh od uveljavitve proračuna brez soglasja občinskega sveta uvrstijo v načrt razvojnega programa tekočega leta.
Novi projekti se lahko uvrstijo v načrt razvojnega programa tekočega leta samo na podlagi odločitve občinskega sveta.
17. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listine, s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.
18. člen
Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj v breme proračunskih sredstev se lahko sklene samo v skladu s predpisi o javnem naročanju.
19. člen
Posredni uporabniki proračuna so dolžni sprejeti in predložiti finančne načrte najpozneje v 30 dneh po sprejetju občinskega proračuna.
Finančni načrt posrednega uporabnika mora biti v skladu s sprejetim proračunom.
V finančnem načrtu se prikaže realizacija za leto 2006, realizacija za leto 2007 ali ocena realizacije, če poročilo še ni sprejeto in plan za leto 2008 in primerjava plana za leto 2008 na obe predhodni leti.
Posredni uporabniki proračuna so dolžni do 28. 2. 2008 občini predložiti poročila o delu, zaključne račune za leto 2007 in realizacijo finančnega načrta 2007.
20. člen
Neposredni uporabniki pripravijo zaključni račun svojega finančnega načrta in letno poročilo za preteklo leto in ga predložijo županu do 28. februarja tekočega leta.
Posredni uporabniki občinskega proračuna morajo predložiti letno poročilo za preteklo leto skupaj z obrazložitvami županu do 28. februarja tekočega leta.
Župan pripravi predlog zaključnega računa občinskega proračuna za preteklo leto in ga predloži ministrstvu, pristojnemu za finance do 31. marca tekočega leta.
Župan predloži predlog zaključnega računa občinskemu svetu v sprejem.
Župan o sprejetem zaključnem računu občinskega proračuna obvesti ministrstvo, pristojno za finance, v tridesetih dneh po njegovem sprejemu.
Premoženjsko bilanco občine za preteklo leto, ki vključuje tudi premoženjske bilance posrednih uporabnikov proračunskih sredstev, predloži občinska uprava do 30. aprila Ministrstvu za finance.
5. PRORAČUNSKI NADZOR
21. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov glede na namen, obseg, dinamiko in smotrnostjo porabe sredstev proračuna.
Če se pri proračunskem nadzoru ugotovi, da se sredstva ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, odbor zahteva, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem obvesti občinski svet.
Za zakonitost, upravičenosti in namembnost porabe sredstev zavodov oziroma drugih porabnikov proračuna odgovarjajo direktorji oziroma predstojniki in vodja računovodstva pri zavodu oziroma drugem porabniku proračuna.
Na zahtevo občinske uprave so posredni oziroma drugi porabniki proračuna dolžni predložiti podatke za analizo porabe proračunskih sredstev.
Če porabniki proračunskih sredstev ne ravnajo v skladu z določili tega odloka, jim lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi financiranje. Župan o tem poroča občinskemu svetu, le-ta pa lahko dokončno ustavi financiranje.
6. ZADOLŽEVANJE
22. člen
Zadolževanje občine je možno na način in v skladu s 85. členom zakona o javnih financah ter v okvirih, ki so določeni v splošnem delu proračuna.
23. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Kranjska Gora, se smejo zadolževati le s soglasjem občine. Izdana soglasja se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
24. člen
Občina sme dati poroštvo za izpolnitev obveznosti javnega podjetja in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je največ do višine 5% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna leta pred letom, v katerem daje poroštvo. Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
O soglasju ali poroštvu odloča občinski svet.
7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Kolikor bo v letu 2008 potrebno začasno financiranje občine, se za čas začasnega financiranja uporablja ta odlok in sklep o začasnem financiranju, ki ga izda župan.
26. člen
Župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.
Poročilo mora vsebovati podatke, ki jih določa Zakon o javnih financah.
27. člen
Splošni in posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov so sestavni dela tega odloka.
28. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008 dalje.
Št. 410/4-1/2007
Kranjska Gora, dne 12. decembra 2007
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.