Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

5937. Sklep o določitvi cen programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v vrtcu Črna na Koroškem in Žerjav za leto 2008, stran 17080.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96), 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/00 in 111/00), 4. in 9. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03), 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07) in 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06 in 101/07) in je Občinski svet Občine Črna na Koroškem na 7. redni seji dne 12. 12. 2007 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v vrtcu Črna na Koroškem in Žerjav za leto 2008
I.
Oskrbnina v dnevnem (6 do 9-urnem) varstvu otrok v oddelkih, z malico in kosilom je:
I. starostna skupina (od 1 do 3 let)  338,44 EUR
II. starostna skupina (od 3 do 6 let) 305,05 EUR.
Oskrbnina v poldnevnem (4 do 6-urnem) varstvu otrok v oddelkih, z malico in kosilom je:
I. starostna skupina          271,21 EUR
(od 1 do 3 let)              (jasli)
II. starostna skupina (od 3 do 6    221,52 EUR.
let)
Oskrbnina v poldnevnem (4-6 urnem) varstvu otrok v oddelkih, z malico je:
I. starostna skupina (od 1 do 3     255,81 EUR
let)                    (jasli)
II. starostna skupina (od 3 do 6    206,12 EUR.
let)
II.
Dnevni strošek prehrane v ceni je
a) malica                0,56 EUR,
b) kosilo                0,77 EUR.
III.
Plačilo staršev je odvisno od razvrstitve v plačilni razred, ki se določi na podlagi mesečnega dohodka in premoženja na družinskega člana v razmerju do povprečne plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu, kar starši uveljavljajo na podlagi vloge za znižano plačilo.
Če starši vloge za znižano plačilo vrtca ne vložijo, plačajo najvišje plačilo za starše.
IV.
V primeru začasne odsotnosti otroka v vrtcu zaradi bolezni ali drugih opravičljivih razlogov, ko starši predhodno najavijo otrokovo odsotnost, se mesečno plačilo zmanjša:
– če je otrok odsoten do 10 delovnih dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na vrednost za posamezni plačilni razred);
– če je otrok neprekinjeno odsoten od 11 do 20 delovnih dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na plačilni razred) in še 10% od ostanka plačila (s predloženim zdravniškim spričevalom);
– če je otrok neprekinjeno odsoten 21 ali več dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na plačilni razred) in še 30% od ostanka plačila (s predloženim zdravniškim spričevalom ali drugim potrdilom).
V.
V primeru vpisa ali izpisa otroka sredi meseca, se plačilo staršev proporcionalno zniža glede na plačilo dni prisotnosti otroka v vrtcu (prvi mesec vpisa ali zadnji mesec izpisa). To določilo se upošteva tudi pri obračunu (cene) plačila za druge občine, ki plačujejo razliko med ceno programa in plačilom staršev.
VI.
Starši vpišejo otroka v vrtec praviloma za obdobje šolskega leta, ki traja od 1. septembra do 31. avgusta naslednje leto. O načinu plačevanja se starši pismeno dogovorijo z vrtcem ob prvem vpisu otroka oziroma ob ponovnem vpisu otroka.
VII.
Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic rezervirati mesto v vrtcu in v izbrani enoti, plačajo v mesecu, ko je otrok v celoti odsoten, 25% višine njihovega plačilnega razreda kot rezervacijo.
V primeru, da otroka v času poletnih počitnic starši izpišejo iz vrtca, je otrok pri ponovnem vpisu razporejen v enoto in oddelek, kjer so še razpoložljiva prosta mesta.
To določilo velja le za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Črna na Koroškem, za druge starše pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.
Plačila rezervacije so oproščeni starši, katerih otroci obiskujejo vrtec zadnje leto pred vstopom v šolo in v poletnih mesecih ne potrebujejo varstva.
VIII.
Za zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega časa vrtca ne pridejo po svojega otroka, lahko vrtec staršem zaračuna 2,50 € za vsako začeto uro. Vrtec to uporabi le v primeru večkratnega neodgovornega odnosa staršev in neupoštevanja obratovalnega časa vrtca.
IX.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2008 dalje, preneha pa veljati Sklep o določitvi programov v vrtcu Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 138/06).
Št. 602-0003/2007
Črna na Koroškem, dne 12. decembra 2007
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l.r.