Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

Št. 032-313/2007 Ob-34329/07 , Stran 8030
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321. 2. Predmet javne dražbe in izklicna cena Predmet javne dražbe je naslednja nepremičnina: 2.1 Nezazidano stavbno zemljišče: Parc. št. 253/13 travnik v izmeri 558 m2, vpisana v vl. št. 517, k.o. Črnuče. Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja BS 6/3-1-Gmajna, v površinah namenjenih za stanovanja in spremljajoče dejavnosti. Območje urejanja BS 6/3-1-Gmajna, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja BS 6/2 Stare Črnuče, BS 6/3-1, -2-Gmajna, BS 6/4-1, -2, -3, -4-Gmajna, BS 6/5 Podboršt in BR 6/1 (Ur. l. RS, št. 52/97, 87/99) in Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 Bežigrad – zahod (Ur. l. SRS, št. 26/87, 15/89 in Ur. l. RS, št. 27/92, 63/99, 18/02, 118/03, 123/04), ki predmetno zemljišče uvršča v morfološko enoto 2 A/1 – območje individualne stanovanjske gradnje. Zemljišče je prosto vseh bremen. Izklicna cena: 279.000,00 EUR. Navedena izklicna cena ne vključuje 20% DDV. 2.2 Nezazidano stavbno zemljišče: Parc. št. 2116/44 barj. travnik v izmeri 1576 m2, vpisana v vl. št. 4525, k.o. Vič. Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja VP 6/1-Plutal, ki je namenjeno za proizvodnjo, skladišča in terminale. Območje urejanja VP 6/1-Plutal, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z Odlokom o sprejemu zazidalnega načrta za zazidalni otok VP 6/1-Plutal. Za del območja, kjer se nahaja predmetno zemljišče, prostorski izvedbeni akti še niso izdelani. V primeru, da bo po izdelanih prostorskih izvedbenih aktih del zemljišča potreben za izgradnjo javne infrastrukture, bo imetnik le-to brezplačno prenesel nazaj na MOL. Zemljišče je prosto vseh bremen. Izklicna cena: 1.270.000,00 EUR. Navedena izklicna cena ne vključuje 20% DDV. 3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja kupnine je 5.000,00 EUR. 4. Pogoji prodaje 4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa. 4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju, za katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno. 4.3 Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino. 4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. 4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnino bo kupec poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, št. računa 01261-0100000114, sklic na številko: 007-19000, v 8 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe v enkratnem znesku. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba se bo vršila dne 10. 1. 2008 na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15 (dvorana), z začetkom: – za nepremičnino pod zap. št. 2.1 ob 10. uri; – za nepremičnino pod zap. št. 2.2 ob 11. uri. Kandidati se bodo morali 30 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave. 7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi 7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu. – Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec. – Predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba. – Predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik. 7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu kavcije) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, ki je overjena. 7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. 8. Varščina 8.1 Ponudniki in predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 20% izklicne cene na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114, sklic na številko 201006, z navedbo: – »plačilo varščine – javna dražba BS 6/3-1-Gmajna« za zemljišče v k.o. Črnuče, – »plačilo kavcije – javna dražba VP 6/1-Plutal« za zemljišče v k.o. Vič. 8.2 Plačana varščina se izbranemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi pa se kavcija vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku javne dražbe. 8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 9. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelku za ravnanje z nepremičninami tel. 01/306-10-67, kontaktna oseba Jelka Božnar Štampfel. Ogled nepremičnin in dokumentacije v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru. 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe 10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. 10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. 10.3 Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. 10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. 10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija Mestne občine Ljubljana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07). 10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla – podpisa prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. Besedilo javne dražbe je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni strani Mestne občine Ljubljana http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi_natecaji/default.html.