Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

Ob-34303/07 , Stran 8036
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, tel. 07/498-12-97, faks 07/492-22-21, e-pošta: obcina@krsko.si. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb so nepozidana stavbna zemljišča parc. št. 189/2, k.o. Stara vas v deležu do 22363/25148-tin, parc. št. 189/67, k.o. Stara vas v deležu do 31912/36512-tin, parc. št. 303/7, k.o. Stara vas v deležu do 949/985-tin, parc. št. 320/1, k.o. Stara vas v deležu do 4985/7827-tin, parc. št. 758/1, ter parc. št. 303/1, k.o. Stara vas v deležu do 19387/58768-tin. Izhodiščna cena vseh nepremičnin je 2.143.700,00 €. V ceni ni zajet DDV. Na nepremičninah na katerih obstaja solastnina imajo drugi solastniki na podlagi 66. člena SPZ predkupno pravico. Nepremičnine so v prostorskih aktih opredeljena kot stavbno zemljišče – območje proizvodnih dejavnosti. 3. Pogoji javnega zbiranja ponudb: a) Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe ter samostojni podjetniki pod naslednjimi pogoji: – da v ponudbi navedejo ceno v višini, ki je najmanj enaka izhodiščni ceni, – da vplačajo varščino v višini 10% od izhodiščne cene, – da navedejo program, ki je za navedeno prostorsko in programsko celoto najprimernejši in – da predložijo vse zahtevane listine. b) Davek na dodano vrednost,vse stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe, stroške overitve pogodbe, pripravljalne stroške, stroške zemljiškoknjižnega prepisa ter morebitne druge stroške plača izbrani ponudnik. c) Ponudbe morajo prispeti na Občino Krško najkasneje do 11. 1. 2008 do 12. ure v zaprti ovojnici na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin na območju PUP Videm«. 4. Ponudba naj vsebuje: – izjavo, da je ponudnik državljan države članice EU ali druge države (oziroma ima sedež v le-teh), ki v skladu s slovensko zakonodajo lahko pridobivajo nepremičnine na območju Republike Slovenije; – navedbo identifikacijskih podatkov: za fizične osebe – ime, priimek, naslov, EMŠO in davčno številko; za pravne osebe – firmo, sedež, matično številko in davčno številko; – priglasitveni list za samostojne podjetnike oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe in ustrezno overjeno pooblastilo za vložitev pisne ponudbe, če ponudbo vlaga pooblaščenec (ne starejše od 30 dni); – potrdilo o plačani varščini in celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine; – originalno potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (samo pravne osebe in s.p.), staro največ 30 dni; – BON1 za leto 2006 in BON2 za leto 2007; – program dela, iz katerega mora biti razvidno, da gre za obrat z visoko tehnologijo, ki ustvarja dodano vrednost; – izjavo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali stečaja. Ponudbo mora podpisati pooblaščena oseba. Nepravočasne ponudbe ne bodo upoštevane. 5. Kriteriji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati: – da je državljan države članice EU ali druge države (oziroma ima sedež v le-teh), ki v skladu s slovensko zakonodajo lahko pridobivajo nepremičnine na območju Republike Slovenije, – da ima poravnane vse davke in prispevke, – da v zadnjih 6 mesecih ni imel niti en dan blokiranega računa, – da je njegov čisti prihodek od prodaje v letu 2006 dosegal vsaj petnajstkratno višino izklicne cene za nepremičnine, – da ni v postopku prisilne poravnave ali stečaja. 6. Višina varščine Pred oddajo ponudbe mora ponudnik plačati varščino v višini 10% od izklicne cene. Varščina se plača na podračun Občine Krško odprt pri Banki Slovenije št. 01254 – 0100008120 z navedbo »Varščina za javno zbiranje ponudb«. Vplačana varščina se izbranemu ponudniku všteje v kupnino, ponudnikom pa se varščina neobrestovana vrne v roku 10 dni po izboru. 7. Nepremičnine se prodajajo skupaj po načelu: »videno-kupljeno«. Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno pogodbo v 15 dneh po vročitvi obvestila o izboru in plačati kupnino v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe na podračun Občine Krško odprt pri Banki Slovenije, št.: 01254-0100008120. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če izbrani ponudnik odstopi od pridobitve nepremičnin in ne sklene pogodbe, ali pa ne plača kupnine v pogodbenem roku, zapade varščina v korist Občine Krško. Pravice in obveznosti pogodbenih strank se podrobneje opredelijo v prodajni pogodbi. 8. Cena ni edini kriterij izbire, pač pa so obvezni sestavni del ponudbe tudi naslednji kriteriji: Cena – 30%, število delovnih mest 30% in program dela 40%. V primeru, da bodo ponudniki izenačeni in bo zaradi tega onemogočena izbira na podlagi predloženih ponudb, bo komisija pozvala ponudnike k dopolnitvi ponudbe ali pa bo z njimi opravila pogajanja. Nejavno odpiranje ponudb in postopek za izbor ponudnikov opravi komisija, ki jo imenuje župan, in po zaključku postopka predlaga županu izbor. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb. Župan si pridržuje pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb, s posameznim prijavljenim ponudnikom kadarkoli brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti postopek ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla, ne da bi za to navedel razloge. 9. Sklenitev prodajne pogodbe: – v primeru, da izbrani ponudnik ne pristopi k podpisu pogodbe oziroma ne poravna pravočasno in v celoti kupnine, se v roku 8 dni po ugotovitvi prej navedenih razlogov, k podpisu pozove ponudnika, ki je dosegel najvišje število točk takoj za prvoizbranim ponudnikom, in sicer za ceno, ki jo je ponudil, zanj pa veljajo enaki pogoji, kot za izbranega ponudnika, – Občina Krško si pridrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji zemljišča in služnostno pravico za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture ter zgrajeno javno komunalno infrastrukturo. Omejitve lastninske pravice se vpišejo v zemljiško knjigo, – pogoji iz tega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji zemljišča. 10. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo na Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja, referat za stavbna zemljišča, Občine Krško, tel. 07/498-12-97, vsak dan od 8. do 12. ure.