Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

Št. 27/2007 Ob-34460/07 , Stran 8016
1. Predmet razpisa Predmet razpisa je štipendiranje največ osmih slovenskih državljanov, ki bodo v študijskem letu 2008/2009 sprejeti na enoletni podiplomski študij na College of Europe, v Bruggeu (Belgija) ali Natolinu (Poljska), za naslednje študijske programe: – evropsko pravo (European Legal Studies), – evropski študiji (European General Studies), – evropski ekonomski študiji (European Economic Studies), – politologija in administrativne vede (European Political and Administrative Studies), – evropski interdisciplinarni študij (European Interdisciplinary Studies), – mednarodni odnosi in diplomacija EU (EU International Relations and Diplomacy Studies), Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki se vpisujejo na program evropsko pravo in evropski ekonomski študiji. 2. Pogoji razpisa Kandidati morajo izpolnjevati naslednja pogoja: – biti državljani Republike Slovenije, – biti prijavljeni v izbirni postopek za sprejem na podiplomski študij na College of Europe v študijskem letu 2008/2009. 3. Prijava in zahtevani dokumenti Prijava na razpis mora vsebovati v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico ter naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev: – kopijo izpolnjenega prijavnega obrazca, ki ga je kandidat poslal vpisni službi College of Europe, – originalni priporočili dveh univerzitetnih profesorjev, ki kandidata in njegovo akademsko delo dobro poznata (v francoskem ali angleškem jeziku), – izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije (obrazec Izjava o državljanstvu je del razpisne dokumentacije), – pooblastilo za vročanje dokumentov v postopku, če se bo kandidat v času izbirnega postopka nahajal v tujini (obrazec Pooblastilo je del razpisne dokumentacije), – soglasje kandidata, s katerim dovoli javnemu skladu, da posreduje kopijo prijave na razpis (brez prilog) Službi Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve (v nadaljevanju SVEZ) (obrazec Soglasje je del razpisne dokumentacije). Kandidati, ki ne bodo oddali popolne prijave, bodo pozvani k dopolnitvi prijave. V primeru, da kandidati prijave ne bodo dopolnili v 8-dnevnem roku, bo javni sklad njihove prijave zavrgel. 3. Ocenjevanje prijav S kandidati, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bo komisija, sestavljena iz predstavnikov College of Europe, SVEZ in javnega sklada opravila selekcijski razgovor za sprejem na College of Europe. Komisija bo ocenjevala študijski uspeh kandidata, znanje francoskega in angleškega jezika ter motiviranost in kandidatovo poznavanje Evropske unije in njenih institucij. Kandidatom, ki bodo po selekcijskem razgovoru v izbirnem postopku sprejeti na študijske programe College of Europe v študijskem letu 2008/2009, bo javni sklad izdal odločbo o podelitvi štipendije. 4. Sklenitev pogodbe o štipendiranju Štipendisti se bodo s pogodbo o štipendiranju, ki jo bodo na podlagi dokončne odločbe o podelitvi štipendije sklenili z javnim skladom in SVEZ zavezali, da bodo v treh mesecih od izdaje potrdila o uspešno zaključenem študiju za najmanj tri leta sklenili delovno razmerje v državnem organu Republike Slovenije. Za državne organe veljajo vsi neposredni uporabniki državnega proračuna, ki so določeni s Pravilnikom o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/03). V primeru, če SVEZ v roku treh mesecev po prejemu potrdila o uspešnem zaključku študija štipendistu ne zagotovi zaposlitve v državnem organu Republike Slovenije, se mora štipendist za najmanj tri leta zaposliti pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ga izbere sam. 6. Obseg štipendije: štipendija vključuje stroške šolnine, nastanitve, prehrane in žepnino. Štipendija za šolnino, nastanitev in prehrano bo nakazana neposredno College of Europe na podlagi izdanega računa. Štipendija za žepnino bo v enkratnem znesku nakazana štipendistu na njegov račun, odprt pri eni izmed komercialnih bank v Republiki Sloveniji. 7. Rok in način oddaje prijav: kandidati morajo prijavo, v obliki, ki je določena v 3. točki tega razpisa, oddati na naslov Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Vilharjeva 27, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 41. razpis) do vključno 15. januarja 2008. 8. Dostopnost dokumentacije: prijavnica in ostala razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani (41. razpis) oziroma na sedežu javnega sklada v času uradnih ur od ponedeljka do petka, od 12. do 15. ure, dodatne informacije pa v navedenem času osebno, po telefonu in po elektronski pošti.