Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

Št. 593/07 Ob-34610/07 , Stran 8006
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. 1. Predmet razpisa: – sofinanciranje kinematografske distribucije evropskih filmov, filmov iz tretjih držav, ki niso nastali v veliki studijski produkciji in ki so bili uvrščeni v selekcijo najmanj dveh mednarodnih festivalov ter svetovnih kinotečnih filmov (v nadaljevanju: kinematografska distribucija), – sofinanciranje mreže art kinematografov (v nadaljnjem besedilu: mreža art kinematografov) iz 5. člena Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe RS v kulturi (Uradni list RS, št. 14/03 – uradno prečiščeno besedilo). A. Kinematografska distribucija: 2. Razlaga pojmov: – Kinematografska distribucija pomeni vsako komercialno dejavnost, povezano z eksploatacijo filma v kinematografih, to je nakup distribucijske pravice, nakup filmskih kopij, podnaslavljanje ali sinhroniziranje kopij, transport kopij in z distribucijo povezane promocijske aktivnosti. – Distributer je pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje distribucijske dejavnosti na ozemlju Republike Slovenije. – Evropski film je igrani, animirani ali dokumentarni film, dolg najmanj 70 minut, ki ustreza pogojem iz Evropske konvencije o filmski koprodukciji (Uradni list RS, št. 22/03). 3. Pogoji za sodelovanje na ciljnem razpisu v segmentu »kinematografska distribucija«: – za sofinanciranje kinematografske distribucije se lahko prijavijo vsi, ki so registrirani za kinematografsko distribucijo in/ali distribucijo svetovnih kinotečnih filmov v Republiki Sloveniji ter izpolnjujejo ostale kriterije tega razpisa. 4. Filmi, za katere distributer lahko dobi finančno pomoč na ciljnem razpisu: – ne smejo biti pred tem že distribuirani na ozemlju Republike Slovenije (izjema so kinotečni filmi), – ne smejo kršiti človekovih pravic. 5. Distributerji lahko na javnem ciljnem razpisu kandidirajo z največ 5 projekti. 6. Distributerji lahko na javnem ciljnem razpisu kandidirajo za pridobitev sredstev za: – nakup ali izdelavo največ 2 filmskih kopij evropskih filmov ali filmov iz tretjih držav, ki niso nastali v veliki studijski produkciji in so bili uvrščeni v selekcijo vsaj dveh mednarodnih festivalov in za katere je distributer pridobil pravico za kinematografsko distribuiranje na ozemlju Republike Slovenije, – tehnično obdelavo filmov iz prve alineje te točke (npr. prevod, podnaslavljanje, sinhroniziranje), – promocijo filmov iz prve alineje te točke. 7. Splošni razpisni kriteriji V postopku izbire predlaganih projektov s področja kinematografske distribucije bodo upoštevani naslednji kriteriji: – kakovost filma (izkazana v kritiških ocenah), 1–5 točk – festivalska uspešnost filma, 1–5 točk – pomembnost filma za svetovno filmsko zgodovino v primeru kinotečnih filmov, 1–5 točk – pomembnost filmskega avtorja v primeru kinotečnih filmov, 1–5 točk. 8. Prednostni kriterij za sofinanciranje kinematografske distribucije je: – da predlagatelj z istim projektom kandidira tudi v programih Media 2007, 1 točka. 9. Zahtevana dokazila za predlagatelje-distributerje so sestavni del razpisne dokumentacije. 10. Sofinancira se distribucija posameznega filma. 11. Finančnih sredstev, pridobljenih na ciljnem razpisu Ministrstva za kulturo, ni mogoče prenesti na podizvajalce ali druge osebe. 12. Dodeljena sredstva se lahko porabijo samo za distribucijo evropskih filmov, filmov iz tretjih držav, ki niso nastali v veliki studijski produkciji in ki so bili uvrščeni v selekcijo najmanj dveh mednarodnih festivalov ter svetovnih kinotečnih filmov in sofinanciranje delovanja mreže art kinematografov. 13. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za ciljni razpis, je: 102.000 € za distribucijo filmov. 14. Zaprošeni znesek sofinanciranja posameznega projekta ne sme preseči 50% vseh predvidenih stroškov. Pri sofinanciranju distribucije filma odobreni znesek ne sme preseči 6.000 EUR. B. Mreža art kinematografov 15. Razlaga pojmov: – kinematograf je javni prikazovalec, ki je registriran za kinematografsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije. 16. Na ciljnem razpisu lahko sodeluje kinematograf, ki: – deluje kontinuirano vse leto, – ima eno ali več platen, pri čemer sodeluje na razpisu za vsako platno posebej, – ima najmanj 4 projekcije na teden, – ima najmanj 50 sedežev, – ima tehnično opremo, ki ustreza povprečnim standardom projekcije in udobja, – poda izjavo, da bo s prejetimi sredstvi zagotavljal prikazovanje evropskih, avtorskih in filmov iz tretjih držav, ki niso nastali v veliki studijski produkciji ter svetovnih kinotečnih filmov na vsaj 20% projekcij na platnu, za katerega podaja vlogo. 17. Kinematograf lahko na ciljnem razpisu kandidira s projektom: – razvoja oziroma nadgradnje tehnične infrastrukture za javno predvajanje filmov na posameznem platnu, ki ustreza 16. točki tega razpisa, – pokrivanja obratovalnih stroškov kinematografa brez stroška dela za posamezno platno, ki ustreza 16. točki tega razpisa. 18. V postopku izbire predlaganih projektov s področja mreže art kinematografov se upoštevajo naslednji temeljni kriteriji: – da je projekt tehtno in vsebinsko obrazložen, 1–5 točk – da je razvoj predlaganega segmenta tehnične infrastrukture pomemben za enakomeren razvoj kinematografske mreže na celotnem ozemlju Republike Slovenije, 1–5 točk. 19. Prednostni kriterij za sofinanciranje projektov s področja mreže art kinematografov je: – da predlagatelj z istim projektom kandidira tudi v programu Media 2007 oziroma Evropa Cinema, 1 točka. 20. Zahtevana dokazila za predlagatelje-kinematografe so našteta v razpisni dokumentaciji. 20. Predlagatelj je dolžan podati poročilo o prikazovanju evropskih filmov, filmov iz tretjih držav, ki niso nastali v veliki studijski produkciji za obdobje od 1. 1. 2007 dalje. 21. Natančni roki za oddajo poročil, vezanih na nove sofinancirane filme, bodo določeni s pogodbo o sofinanciranju. 22. Na javnem razpisu lahko s projekti kandidirajo tudi predlagatelji, katerih delovanje se v pomembnem delu sofinancira z javnimi sredstvi (proračuni lokalnih skupnosti), toda tako sofinanciranje (namen in višina dobljenih sredstev) mora biti v razpisni dokumentaciji jasno prikazano. 23. Prejemnik sredstev za infrastrukturo mora ohraniti investicije za odobreni namen in program najmanj pet let po zaključku investicij. 24. Predlagatelj mora projekt prikazovanja in projekt sofinanciranja tehnične infrastrukture vložiti ločeno. 25. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za ciljni razpis delovanja art mreže je: 103.000 EUR. Splošno za oba dela: 26. Zaprošeni znesek sofinanciranja posameznega projekta lahko dosega do 50% vseh predvidenih stroškov. 27. Predlagatelji ne morejo kandidirati na tem razpisu s projekti, s katerimi kandidirajo na kateremkoli javnem razpisu ali pozivu za sredstva, ki so vezana na sredstva Ministrstva za kulturo Republike Slovenije. 28. Predlagatelji ne morejo kandidirati na razpisu, če imajo neporavnane obveznosti do Ministrstva za kulturo Republike Slovenije in drugih posrednih proračunskih uporabnikov. 29. Povzetek načina ocenjevanja projektov: splošni prednostni kriteriji so ovrednoteni s točkami na ocenjevalnih listih, dostopnih v razpisni dokumentaciji. Najvišje skupno število prejetih točk za štiri splošne kriterije v segmentu distribucije je 20 točk, v segmentu mreže art kinematografov pa za dva splošna kriterija 10 točk. Vsak od kriterijev je ocenjen s točkami od 1-5. Prednostni kriterij je ocenjen z 1 točko. 30. Ocenjevanje in ovrednotenje projektov, prispelih na javni razpis, opravi strokovna komisija za medije in avdiovizualno kulturo pri ministrstvu v skladu s 119. členom ZUJIK in Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05). 31. Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku ocenjevanja ocenjeni višje. Dokončni izbor projektov bo opravljen v skladu z razpoložljivimi sredstvi. 32. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo za področje, ki je predmet razpisa, imenuje minister. 33. Rok za uporabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2008. 34. Razpis se prične 21. 12. 2007, zaključi pa 21. 1. 2008. 35. Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – spisek zahtevanih prilog, – prijavne obrazce za posamezne projekte, – formularje finančnega predračuna, – formularje finančne rekapitulacije, – formularje vsebinske opredelitve projekta, – izjavo o ekonomsko šibkem območju, – izjavo o opravljenih obveznostih do Ministrstva za kulturo RS, – izjavo, da predlagatelj jamči ta resničnost podatkov. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani ministrstva: http://www.mk.gov.si. 36. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe lahko pogledajo v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana). 37. Oddaja in dostava predlogov Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, ki so določeni v razpisni dokumentaciji. Vsak posamezen projekt je vloga zase in mora biti oddan v svoji kuverti. Predlagatelj mora zanj priložiti vse zahtevane priloge. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do 21. 1. 2008 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečateni kuverti z oznako na prednji strani: Ne odpiraj JPR18-KT-2008 – Distribucija ali Ne odpiraj JPR18-KT-2008 – ART mreža. Na hrbtni strani kuverte mora biti navedba predlagatelja: naziv in naslov oziroma sedež. 38. Vloge, ki bodo prispele ali bodo datirane po datumu iz prejšnjega odstavka, se bodo štele za prepozne. 39. Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse prepozne, nepopolne vloge in vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. 40. Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in pojasnil: Ivan Oven, tel. 01/369-59-78, elektronska pošta: ivan.oven@gov.si in Blaž Rotovnik, elektronska pošta: blaz.rotovnik@gov.si. 41. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog.