Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

5972. Pravilnik o sofinanciranju množičnih in turističnih prireditev v Občini Žiri, stran 17140.

Na podlagi Statuta Občine Žiri (Uradni vestnik Gorenjske, št. 18/99) je Občinski svet Občine Žiri na 7. redni seji dne 13. 12. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju množičnih in turističnih prireditev v Občini Žiri
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Pravilnik določa način in višino sofinanciranja množičnih in turističnih prireditev v Občini Žiri.
2. člen
(način zagotavljanja sredstev, nabor ukrepov in višina sredstev za posamezen ukrep)
Pomoč za izvedbo množičnih in turističnih prireditev se zagotavlja iz proračuna Občine Žiri (v nadaljevanju: občine).
Letna višina sredstev se za vsako leto določi s proračunom občine.
3. člen
(oblika in višina pomoči)
Pomoči po tem pravilniku so nepovratna sredstva, ki se dodeljujejo v naslednjih oblikah:
– dotacije,
– neposredno financiranje storitev do višine odobrenih sredstev.
Pri dodeljevanju pomoči se upoštevajo tudi sredstva, odobrena iz drugih postavk proračuna Občine Žiri, ki se seštevajo s pomočjo, odobreno po tem pravilniku, in skupaj ne smejo preseči maksimalne višine pomoči, določene s tem pravilnikom.
4. člen
(upravičeni prejemniki)
Upravičeni prejemniki pomoči po tem pravilniku so:
– fizične in pravne osebe, ki imajo sedež oziroma stalno bivališče v Občini Žiri, in nameravajo organizirati množično turistično prireditev v Občini Žiri.
5. člen
(cilji)
Cilji pomoči sofinanciranja javnih turističnih prireditev so:
– zagotoviti kvalitetne in odmevne množične turistične prireditve na visokem organizacijskem nivoju, ki se vključujejo v turistično ponudbo kraja in jo dopolnjujejo s ciljem privabiti čim večje število enodnevnih obiskovalcev.
6. člen
(splošna določila)
– Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki vsebuje osnovne podatke o organizatorju, podatke o zasnovi prireditve, časovni potek in predvidene stroške. Podrobna vsebina in zahtevane priloge se določijo z javnim razpisom.
– Z upravičencem se sklene pogodba, s katero se podrobneje dogovorijo pravice in obveznosti. Izplačilo pomoči se izvrši na podlagi predloženega obračuna upravičenih stroškov in priloženih dokazil o plačilih. Upravičencem se lahko odobri delna akontacija, kar se podrobneje opredeli z javnim razpisom.
– Vloge prispele na javni razpis pregleda in oceni komisija. O dodelitvi sredstev pomoči se odloči s sklepom, v katerem se opredeli višina pomoči in upravičeni stroški.
– Če se upravičenec v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire izvajalca oziroma dobavitelja izveden v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
– Upravičenci morajo imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo prireditve, ki mora biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi.
– Posamezen organizator lahko kandidira za organizacijo največ dveh množičnih turističnih prireditev v koledarskem letu.
– Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega pravilnika, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev.
– Pri oglaševanju prireditve je upravičenec dolžan navesti dejstvo, da prireditev sofinancira Občina Žiri.
– Upravičenci so dolžni zagotoviti, da se načrtovana prireditev vključi v koledar prireditev, ki ga v Občini Žiri pripravlja TD Žiri ali drug izvajalec, ter v letni koledar prireditev, ki ga pripravlja LTO Blegoš.
7. člen
(vrste ukrepov)
Z ukrepi se bo izboljšala turistična ponudba v Občini Žiri. Množične turistične prireditve, ki se sofinancirajo, so:
1. Prireditve na prostem oziroma v začasnih pokritih prostorih,
2. Množične športno rekreativne prireditve,
3. Množične kulturno zabavne prireditve.
Organizacija rednih športnih dejavnosti, lig in turnirjev, gasilskih veselic, humanitarnih prireditev, občnih zborov in društvenih, verskih, političnih in drugih podobnih srečanj se ne šteje za množično turistično prireditev.
Upravičeni stroški:
Pri posameznih prireditvah se upoštevajo naslednji dokazljivi stroški:
– Organizacija prireditve (prijava, oglaševanje, zavarovanje, priprava in izvedba programa (vodenje, nastopi izvajalcev), najem šotorov, stojnic, ozvočenja oziroma tehnične opreme, najem in priprava prireditvenega prostora, javna higiena (najem WC kabin, čiščenje in odvoz odpadkov po zaključeni prireditvi).
– Živa glasba (ansambel).
– Ognjemet po predhodni odobritvi Občine Žiri se ne šteje v obseg sofinanciranja po tem pravilniku.
Višina pomoči:
Pri posameznih prireditvah veljajo naslednje omejitve višine pomoči:
– Za organizacijo športno rekreativne ali kulturno zabavne množične prireditve najvišji znesek pomoči ne sme preseči 70% upravičenih stroškov oziroma 150 EUR.
– Za organizacijo prireditve na prostem z ali brez postavitve začasnih pokritih površin in živo glasbo in predvidenim številom obiskovalcev, ki ne presega 500 oseb, najvišji znesek pomoči ne sme preseči 80% upravičenih stroškov oziroma 500 EUR.
– Za organizacijo prireditve na prostem v trajanju manj kot 8 ur s postavitvijo začasnih pokritih površin in živo glasbo in predvidenim številom obiskovalcev, ki presega 500 oseb, najvišji znesek pomoči ne sme preseči 80% upravičenih stroškov oziroma 1500 EUR.
– Za organizacijo celodnevne ali večdnevne prireditev na prostem z postavitvijo začasnih pokritih površin in živo glasbo in predvidenim številom obiskovalcev, večjim od 1000 oseb, najvišji znesek pomoči ne sme preseči 80% upravičenih stroškov oziroma 2000 EUR.
– Za organizacijo celodnevnih prireditev na prostem ob prazniku Občine Žiri z postavitvijo začasnih pokritih površin in živo glasbo in predvidenim številom obiskovalcev, večjim od 1000 oseb, najvišji znesek pomoči ne sme preseči 80% upravičenih stroškov oziroma 2500 EUR.
Zaradi ocene kvalitete, izvedljivosti, inovativnosti in prispevka k popestritvi turistične ponudbe lahko razpisna komisija vlogi odobri dodatna sredstva v višini do 30% razpisane pomoči za posamezno prireditev.
Znesek pomoči: se določi z razpisom. V primeru, da je vrednost prijavljenih prireditev višja od razpisanih sredstev, se sredstva sorazmerno dodelijo vsem prosilcem.
II. POSTOPKI ZA DODELITEV POMOČI IN IZBOR UPRAVIČENCEV
8. člen
(postopek za dodelitev pomoči)
Pomoči se bodo dodeljevale na podlagi letno izvedenega javnega razpisa, v katerem občina podrobneje določi kriterije ter način uveljavljanja in koriščenja sredstev. Za izvedbo postopka imenuje župan komisijo.
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloča župan z odločbo, kjer opredeli višino odobrenih sredstev, opravičljive stroške in namen pomoči za posamezen ukrep.
9. člen
(javni razpis)
Javni razpis določi višino razpoložljivih sredstev za posamezni ukrep, višino dodeljene pomoči za posamezen ukrep, kriterije ter način uveljavljanja in koriščenja sredstev. Med kriterije spada tudi ocena kvalitete, izvedljivosti, inovativnosti ter prispevek k popestritvi turistične ponudbe Žirov.
Javni razpis je objavljen na krajevno običajen način in vsebuje:
– ime oziroma naziv in sedež občine, ki dodeljuje sredstva; pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva oziroma roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev oziroma datumi odpiranja vlog, če je v javnem razpisu predvideno zaporedno odpiranje le-teh,
– rok, v katerem bodo potencialni prejemniki – upravičenci obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
– druga obvezna določila, navedena v Pravilniku o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
Kolikor je za določen ukrep manjše število vlog glede na razpoložljiva sredstva, se lahko prerazporedijo za drug ukrep znotraj okvira javnega razpisa.
10. člen
(imenovanje komisije za pregled in oceno vlog)
Vloge, prispele na javni razpis, pregleda in oceni komisija, ki jo za ta namen imenuje župan občine.
O pregledu in oceni vlog komisija sestavi zapisnik, ki mora vsebovati zlasti:
– kraj, datum in uro pregleda ter oceno vlog,
– imena članov komisije,
– seznam vlagateljev prispelih vlog,
– seznam vlagateljev nepopolnih in neutemeljenih vlog z navedbo pomanjkljivosti,
– predlog upravičencev do pomoči po tem pravilniku in predlagana višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu,
– pripombe.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.
11. člen
(odločitev o vlogah)
Vlagatelje nepopolnih vlog se pozove, da vloge dopolnijo v roku, ki je določen v javnem razpisu. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v navedenem roku ne dopolni ali ne odpravi pomanjkljivosti, se zavržejo. Na podlagi zapisnika komisije odloči o vloženih zahtevkih direktor občinske uprave najkasneje v 45 dneh po izteku razpisnega roka. V sklepu se opredeli namen, višino odobrenih sredstev in opravičljive stroške za posamezen ukrep. Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 15 dni od vročitve. Pritožbo je potrebno poslati priporočeno po pošti na občino. Pristojni organ za pritožbe na II. stopnji je župan občine.
12. člen
(pogodba)
Na podlagi sklepov o dodeljenih sredstvih občina z upravičenci sklene pogodbo, s katero se podrobneje uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev.
13. člen
(vračilo sredstev)
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito, ali jih porabil nenamensko oziroma del ali storitev ni izvršil v skladu s pogodbenimi določili, mora občini vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Natančni pogoji vrnitve sredstev dodeljenih upravičencu se določijo v pogodbi.
Upravičenec iz prejšnjega odstavka ne more pridobiti novih sredstev iz tega pravilnika še 5 let po vračilu vseh nezakonito pridobljenih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
14. člen
(uporaba pravilnika)
Ta pravilnik se uporablja za območje Občine Žiri.
III. KONČNE DOLOČBE
15. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-55/2007
Žiri, dne 17. decembra 2007
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l.r.