Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

5936. Sklep o začasnem financiranju Občine Črna na Koroškem v obdobju januar–marec 2008, stran 17078.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 100. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06, 101/07) je Župan Občine Črna na Koroškem dne 13. 12. 2007 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Črna na Koroškem v obdobju januar–marec 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Črna na Koroškem (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2008 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2007. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2007 (Uradni list RS, št. 41/07 in 118/07; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+----------------------------------------+---------------------+
|A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    |        v EUR|
+----------------------------------------+---------------------+
|Skupina/Podskupina kontov        |   Proračun januar–|
|                    |      marec 2008|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |I. SKUPAJ PRIHODKI       |       875.737|
|    |(70+71+72+73+78)        |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)    |       699.610|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI        |       519.750|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |700 Davki na dohodek in    |       476.658|
|    |dobiček            |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |703 Davki na premoženje    |        27.778|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |704 Domači davki na blago in  |        15.314|
|    |storitve            |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI       |       179.860|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in   |        68.673|
|    |dohodki od premoženja     |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |711 Takse in pristojbine    |        1.411|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |712 Globe in denarne kazni   |         264|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga |        75.544|
|    |in storitev          |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki  |        33.968|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI      |         147|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |720 Prihodki od prodaje    |         147|
|    |osnovnih            |           |
|    |sredstev            |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |74 TRANSFERNI PRIHODKI     |       175.980|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |740 Transferni prihodki iz   |       175.980|
|    |drugih             |           |
|    |javnofinančnih institucij   |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |                |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |II. SKUPAJ ODHODKI       |       865.327|
|    |(40+41+42+43+45)        |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI         |       321.963|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki   |        60.860|
|    |zaposlenim           |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za |        10.064|
|    |socialno varnost        |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |402 Izdatki za blago in    |       236.434|
|    |storitve            |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |403 Plačila domačih obresti  |        13.814|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |409 Rezerve          |         791|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI        |       253.830|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |411 Transferi posameznikom   |       156.683|
|    |in gospodinjstvom       |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |412 Transferi neprofitnim   |        44.469|
|    |organizacijam in ustanovam   |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |413 Drugi tekoči domači    |        52.678|
|    |transferi           |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI     |       276.483|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih |       276.483|
|    |sredstev            |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI    |        13.051|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |430 Investicijski transferi  |        13.051|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK   |        10.410|
|    |(I.-II.)            |           |
+--------------------------------------------------------------+
|                               |
+--------------------------------------------------------------+
|B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |IV. PREJETA VRAČILA      |          0|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |DANIH POSOJIL IN PRODAJA    |           |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV      |           |
|    |(750+751+752)         |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |          0|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |750 Prejeta vračila danih   |           |
|    |posojil            |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih    |           |
|    |deležev            |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |752 Kupnine iz naslova     |           |
|    |privatizacije         |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE |          0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV      |           |
|    |(440+441+442+443)       |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE |          0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV      |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |440 Dana posojila       |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih   |           |
|    |deležev in naložb       |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz |           |
|    |naslova privatizacije     |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |443 Povečanje namenskega    |           |
|    |premoženja v javnih skladih in |           |
|    |drugih osebah         |           |
|    |javnega prava, ki imajo    |           |
|    |premoženje v svoji lasti    |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |VI. PREJETA MINUS DANA     |          0|
|    |POSOJILA IN SPREMEMBE     |           |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  |           |
+----------------------------------------+---------------------+
|                    |           |
+----------------------------------------+---------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA          |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |VII. ZADOLŽEVANJE (500)    |          0|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE          |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |500 Domače zadolževanje    |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |VIII. ODPLAČILA DOLG (550)   |        12.753|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA        |        12.753|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga  |        12.753|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)   |        –2.343|
|    |SREDSTEV NA RAČUNIH      |           |
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-  |       –12.753|
|    |VIII.)             |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |XI. NETO FINANCIRANJE     |       –10.410|
|    |(VI.+VII.-VIII.-IX.)      |           |
+----------------------------------------+---------------------+
|STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH       |           |
|DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA       |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|9009  |Splošni sklad za drugo     |        2.343|
+--------+-------------------------------+---------------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 32.479 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2008 dalje.
Št. 410-0018/2007
Črna na Koroškem, dne 13. decembra 2007
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l.r.